Jednací řád Geologické komise

 

 
A. Preambule
Geologická komise AMG se zaměřuje na koordinaci činností jejích členů, jako zástupců geologických pracovišť jednotlivých muzeí. Přispívá k rychlejšímu toku informací, důležitých pro všechny složky muzejní činnosti: vědecké, sbírkotvorné, osvětové a ochranné. Každým rokem připraví seminář který bude mít část přednáškovou a terénní.

B. Název komise
Komise bude užívat název „geologická komise AMG“. Je součástí Asociace muzeí a galerií České republiky  (dále jen „AMG“) a nemá vlastní právní subjektivitu. Při své činnosti se řídí Stanovami AMG (zejména § 15-17), Organizačním řádem AMG (zejména článek 8) a Jednacím řádem AMG. Ostatní aspekty fungování komise upravuje tento jednací řád, vydaný v souladu s § 15 odst. 4 Stanov AMG.

C. Členství v komisi
a. práva a povinnosti člena komise
Člen komise má právo hlasovat, volit a být volen do orgánů komise; účastnit se jednání komise, seminářů, konferencí a dalších pracovních setkání komise a využívat informačních zdrojů, které komise při své činnosti vytváří.
Člen komise je povinen dodržovat ustanovení řídících dokumentů AMG a tento jednací řád komise; jednat v souladu s programovým prohlášením komise; podílet se na činnostech orgánů komise, do nichž byl zvolen a na projektech jí naplňovaných, pokud se stal členem řešitelského týmu.
b. pravidla pro přijetí za člena komise
Členem komise se může stát řádný, individuální či čestný člen AMG, a to na základě písemné přihlášky, kterou přijímá sekretariát AMG. Řádný člen AMG vykonává své členství v komisi prostřednictvím libovolného počtu svých zplnomocněných zástupců, kteří se tímto aktem jednotlivě považují za členy komise s právy a povinnostmi dle článku C písm. a).
c. pravidla pro zánik členství či vyloučení člena komise
Členství v komisi zaniká na základě písemného vystoupení člena, nebo jestliže člen komise přestane být členem AMG. Člen komise může být vyloučen na návrh výboru komise, jestliže obzvláště hrubě či dlouhodobě porušuje jednací řád komise nebo nejedná v souladu s cíly komise stanovenými plenárním zasedáním. O vyloučení člena rozhoduje plenární zasedání komise. Proti vyloučení z komise se může člen odvolat k senátu AMG.

D. Orgány komise
Orgány komise jsou plenární zasedání komise (viz článek E.) a Výbor komise (viz článek F)

E. Plenární zasedání
Plenární zasedání je nejvyšším orgánem komise dle § 17 Stanov AMG.
Plenární zasedání rozhoduje vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů zasedání, s výjimkou rozhodování o vyloučení člena komise nebo odvolání člena výboru, kdy je zapotřebí minimálně dvoutřetinová většina hlasů členů komise přítomných zasedání a rozhodování o zániku nebo pozastavení činnosti komise, kdy je zapotřebí tří čtvrtin hlasů všech členů komise. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy komise.
Plenární zasedání schvaluje znění jednací řád komise, rozhoduje o programovém směřování komise a o realizaci projektů komise. Volí tříčlenný výbor komise, jehož volební období jsou tři roky. Pokud byl člen výboru odvolán, rezignoval, nebo jinak zaniklo jeho členství k komisi, volí plenární zasedání nového člena výboru. Pokud by byl během volebního období odvoláni tři členové výboru, uspořádají se nové volby výboru. Členové komise se mohou k plenárnímu zasedání odvolat proti rozhodnutí výboru komise.

F. Výbor komise
a. počet členů výboru
Výbor komise má tři členy, volené plenárním zasedáním na tři roky. Členy výboru jsou:
o předseda komise;
o místopředseda komise;
o člen výboru.
V čele výboru stojí předseda komise, který je členem senátu AMG s hlasem rozhodujícím.
b. usnášeníschopnost výboru
Výbor je usnášeníschopný, pokud se jeho zasedání účastní nadpoloviční většina jeho členů.
c. platnost usnesení výboru
Usnesení výboru jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
d. četnost zasedání výboru
Výbor komise zasedá minimálně 1x ročně. Jeho zasedání svolává předseda. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání výboru, pokud o to požádá nadpoloviční většina členů výboru, a to do jednoho měsíce ode dne doručení žádosti. Výbor komise projednává běžné otázky činnosti komise, realizaci projektů a přípravu akcí komise. Vždy do 15.10. zpracovává plán činnosti komise a žádost o finanční příspěvek na činnost komise v následujícím roce ve formě projektu, který se odesílá sekretariátu AMG do 31. října.

G. Informační toky komise
Předseda komise informuje členy komise o obsahu jednání senátu AMG, v případě nebezpečí nedodržení termínu vzniklých z jednání bez zbytečného odkladu.

H. Zánik komise
Plenární zasedání může rozhodnout o návrhu na pozastavení činnosti komise, nebo na její zrušení, které předloží předseda komise příslušným orgánům AMG dle stanov AMG. Takové rozhodnutí komise je platné, pokud pro ně hlasovaly tři čtvrtiny všech členů komise.

I. Změny a platnost jednacího řádu komise, ostatní ustanovení
Tento jednací řád byl přijat členy komise na jejím zasedání dne 17. května 2004 v průběhu semináře Jahodníku u Smolenic. Změny a doplňky jednacího řádu schvaluje plenární zasedání komise; návrhy na změny jednacího řádu může podat kterýkoli člen komise na plenárním zasedání.


Citace Stanov Asociace muzeí a galerií ČR

Komise AMG
§ 15
Vznik a zánik komise AMG
1. Komise jsou dobrovolnými sdruženími členů na základě společného profesního zaměření či zájmu. Řádný člen může být při své činnosti v rámci komise zastupován libovolným počtem zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem s rovným právem hlasovat, volit a být volen do funkcí v příslušné komisi.
2. Komise nemají vlastní právní subjektivitu. Principy jejich činnosti a toku informací v rámci AMG jsou vymezeny Jednacím řádem. Komise je oprávněna ustavit vlastní regionální nebo oborovou strukturu.
3. Vznik komise schvaluje sněm na základě písemného návrhu, který předloží přípravný výbor tvořený nejméně třemi členy. Návrh musí obsahovat název, hlavní obsahové zaměření činnosti komise a seznam zakládajících členů komise. Název komise musí obsahovat název AMG.
4. Komise je registrována dnem schválení sněmem. Přípravný výbor je povinen do šesti měsíců od data registrace komise svolat ustavující plenární zasedání komise, které zvolí minimálně tříčlenný výbor v čele s předsedou a přijme jednací řád, jehož součástí je i hlavní obsahové zaměření činnosti komise.
5. O zániku komise je oprávněn rozhodnout sněm. Senát je oprávněn rozhodnout o dočasném pozastavení činnosti komise.
 
§ 16
Členství v komisi AMG
1. Členem komise se může stát kterýkoli člen, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. Proti nepřijetí za člena komise se může člen odvolat k senátu.
2. Členství v komisi zaniká na základě písemného vystoupení člena, nebo jestliže člen komise přestane být členem AMG.
3. Člen komise může být vyloučen, jestliže obzvláště hrubě či dlouhodobě porušuje jednací řád komise nebo nejedná v souladu s cíly komise stanovenými plenárním zasedáním. O vyloučení člena rozhoduje plenární zasedání komise. Proti vyloučení z komise se může člen odvolat k senátu.
4. Ustanovení § 16 odst. 1-3 platí pro zplnomocněné zástupce řádného člena v komisi individuálně. Pokud z důvodů uvedených v § 16 odst. 2 a 3 není již členem komise žádný zaměstnanec řádného člena a statutární orgán řádného člena nepověří žádného dalšího zaměstnance svým zastupováním v komisi, přestává být řádný člen členem komise. Maximální lhůta pro jmenování dalšího zástupce řádného člena v komisi je 6 měsíců od data ukončení členství posledního zástupce řádného člena v komisi.
5. O změnách členské základny komise informuje předseda komise sekretariát AMG v rozsahu a lhůtách stanovených Jednacím řádem.

§ 17
Orgány komise AMG
1. Nejvyšším orgánem komise je plenární zasedání. Plenární zasedání svolává předseda komise podle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce. Předseda komise je povinen svolat plenární zasedání vždy, požádají-li o to členové komise s nadpoloviční většinou hlasů registrovaných ke dni podání žádosti (dále jen „registrovaní členové komise“), a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti.
2. Plenární zasedání je usnášeníschopné, pokud se jej účastní nejméně polovina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni konání plenárního zasedání. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet registrovaných členů komise, koná se o půl hodiny později náhradní plenární zasedání, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna třetina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni zasedání. Usnesení plenárního zasedání jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných registrovaných členů komise.
3. Plenární zasedání volí nejméně tříčlenný výbor komise v čele s předsedou na dobu tří let, přijímá jednací řád komise a schvaluje strategii její činnosti. Na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných registrovaných členů komise odvolává členy výboru. Plenární zasedání volí nové členy výboru, pokud je člen výboru odvolán, nebo přestal být jeho členem dle § 16 odst. 2-4.
4. V čele výboru komise stojí předseda komise, který je členem senátu s hlasem rozhodovacím. Předseda komise řídí činnost výboru dle jednacího řádu komise. Výbor svolává předseda komise podle potřeby, minimálně však jedenkrát v roce. Je povinen svolat jednání výboru, jestliže o to požádá nadpoloviční většina jeho členů výboru.
5. Členství ve výboru zaniká, jestliže člen výboru rezignuje na svou funkci, zanikne jeho členství v komisi (§ 16, odst. 2-4), nebo pokud je odvolán plenárním zasedáním.


Citace Organizačního řádu AMG

Článek 8
Předseda komise AMG
1. Předseda komise dle § 15-17 Stanov AMG zastupuje v rámci AMG členy své komise. Je členem senátu AMG s hlasem rozhodovacím.
2. Předseda komise zastupuje členy komise vůči orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu své oborové působnosti. O výsledku jednání, při kterých jednal jménem komise AMG, informuje neprodleně exekutivu AMG písemnou formou.
3. Předseda komise svolává a řídí jednání komise a koordinuje její činnost v souladu se strategií a plánem činnosti AMG, stanoveným sněmem a senátem AMG. Ročně předkládá komisí stanovený dílčí plán její činnosti k zapracování do hlavního plánu činnosti AMG.
4. Předseda komise je odpovědný za informační toky mezi exekutivou a sekretariátem AMG na jedné straně a členy komise na straně druhé. Pravidla informačních toků jsou stanoveny Jednacím řádem AMG. Předseda komise má právo na veškeré informace, související s činností AMG.
5. Předseda komise podává exekutivě a výkonnému řediteli AMG vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem a situací jím zastupovaného oboru. Předseda komise se dle svých možností podílí na činnosti pracovních skupin a projektech, které se týkají jeho oborové působnosti; případně touto činností pověří jiného člena komise.


V Praze dne 25.10.2007                                                                    Petra Burdová
 

Jednací řád Geologické komise dokument Word (52 kB)

nahoru