Jednací řád Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

 

Článek I
Úvodní ustanovení

 1. Cílem Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (dále jen „KK AMG”), je metodicky zajišťovat chod všech muzejních a galerijních knihoven v rámci zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podporovat jejich širokou spolupráci v rámci AMG i mimo ni, podporovat rozvoj a zavádění moderních informačních technologií, metodicky pomáhat knihovnám muzeí a galerií při řešení jejich aktuálních problémů, rozvíjet regionální spolupráci a spolupracovat s knihovnickými spolky a organizacemi v ČR i v zahraničí, podporovat další vzdělávání knihovníků a přispívat tak k rozvoji služeb knihoven muzeí a galerií pro veřejnost.
 2. Chod KK AMG se řídí Stanovami AMG (zejména §§ 17, 18 a 19), Organizačním řádem AMG (zejména čl. 8), Jednacím řádem AMG a tímto jednacím řádem, který může schválit, doplňovat a zrušit pouze plenárním zasedáním KK AMG.
 3. KK AMG na základě Memoranda o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti jako zástupce Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), spolupracuje s Asociací knihoven vysokých škol ČR, Sdružením knihoven ČR a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Článek II
Členové KK AMG

 1. Členem KK AMG se může stát kterýkoli řádný, individuální či čestný člen AMG vykonávající profesi knihovníka nebo kurátora knižních fondů, a to na základě písemné přihlášky (viz příloha č. 5 Jednacího řádu AMG – Přihláška ke členství v komisi AMG).
 2. Písemnou přihlášku k členství v KK AMG podává člen AMG sekretariátu AMG.
 3. O přijetí rozhoduje výbor KK AMG v souladu se Stanovami AMG (§ 18 odst. 1).
 4. Členem KK AMG se stává člen AMG dnem rozhodnutí výboru KK AMG.
 5. Zamítnutí přihlášky musí výbor KK AMG písemně zdůvodnit.
 6. Proti nepřijetí za člena KK AMG se může člen AMG odvolat k senátu AMG, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 7. Členství v KK AMG zaniká ke dni doručení písemného vystoupení člena, nebo ke dni, k němuž člen KK AMG přestane být členem AMG, a nebo vyloučením člena KK AMG (v souladu s § 18 odst. 3 Stanov AMG). O vyloučení člena KK AMG rozhoduje plenární zasedání KK AMG. Proti vyloučení se může člen AMG odvolat k senátu AMG, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 8. Členové KK AMG se setkávají minimálně jedenkrát v roce na plenárním zasedání KK AMG .
 9. Členové KK AMG se sdružují podle územněsprávního členění ČR do sekcí. Každý člen může být členem pouze jedné krajské sekce KK AMG.

Článek III
Orgány KK AMG

 1. Nejvyšším orgánem KK AMG je plenární zasedání, které svolává předseda KK AMG (další náležitosti a usnášeníschopnost viz § 19 Stanov AMG).
 2. Plenární zasedání KK AMG volí předsedu, místopředsedu a tajemníka komise, a to na dobu tří let. Plenární zasedání přijímá Jednací řád KK AMG a schvaluje cíle a strategie komise pro dané volební období.
 3. Plenární zasedání odvolává členy výboru KK AMG a volí jeho nové členy, pokud je člen výboru odvolán, nebo přestal být jeho členem (viz §§ 18 a 19 Stanov AMG).
 4. V rámci KK AMG působí krajské sekce, které ze svého středu volí svého zástupce do výboru KK AMG na dobu tří let, a to nadpoloviční většinou všech členů příslušné sekce.
 5. Výkonným orgánem KK AMG je výbor, který se skládá z předsedy, místopředsedy a tajemníka komise, a dále ze zástupců krajských sekcí KK AMG. Členy výboru KK AMG jsou též zástupci ústředních institucí NM, UPM, NTM, NG, MG, PNP a MZM, pokud jsou členy AMG. Funkční období výboru KK AMG je tři roky.
 6. V čele výboru, resp. KK AMG stojí předseda komise, který je členem senátu AMG s hlasem rozhodovacím. Předseda řídí jednání výboru KK AMG.
 7. Výbor KK AMG je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Hlasovací právo mají všichni členové výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy KK AMG.
 8. Výbor KK AMG může jmenovat čestné hosty KK AMG nebo poradce KK AMG. Ti se mohou v případě potřeby účastnit zasedání výboru, resp. jsou zváni na plenární zasedání komise.
 9. Výbor KK AMG se schází nejméně třikrát v roce. Předseda KK AMG svolá mimořádné zasedání výboru v případě, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
 10. Členství ve výboru KK AMG zaniká ke dni doručení nebo oznámení rezignace člena výboru na jeho funkci. Jestliže člen výboru rezignuje na svou funkci, zanikne jeho členství v KK AMG (§ 18 odst. 2–4 Stanov AMG). K zániku členství ve výboru dojde i ke dni, k němuž je člen výboru odvolán plenárním zasedáním KK AMG.
 11. Předseda KK AMG informuje členy komise a výboru o obsahu jednání senátu AMG nebo materiálech, které mu byly zaslány exekutivou či sekretariátem AMG. Zápisy ze zasedání výboru KK AMG, resp. plenárního zasedání KK AMG zasílá tajemník komise všem členům výboru, resp. KK AMG a zveřejňuje je na internetových stránkách komise. Zápisy z těchto jednání zasílá tajemník komise sekretariátu AMG.
 12. Výbor vypracovává roční plány činnosti KK AMG, podklady pro výroční zprávu AMG za příslušné období, připravuje semináře KK AMG, informuje členy KK AMG o činnosti orgánů AMG, zaujímá stanoviska k odborným problémům a zpracovává zprávu o činnosti komise pro plenární zasedání KK AMG. Spolu s pořadatelskou institucí semináře KK AMG zpracovává žádost o finanční příspěvek z rozpočtu AMG na činnost komise v příslušném kalendářním roce ve formě projektu (viz příloha č. 9 Jednacího řádu AMG). Žádost a následné vyúčtování finančního příspěvku zasílá dle pokynů a v dohodnutých termínech sekretariátu AMG.

Článek IV
Změna Jednacího řádu a zánik KK AMG

 1. Plenární zasedání KK AMG může rozhodnout o návrhu na pozastavení činnosti komise, příp. na její zrušení. Návrh předloží předseda KK AMG příslušným orgánům AMG. Toto rozhodnutí je platné, pokud pro něj hlasovaly tři čtvrtiny všech členů KK AMG. O zániku komise je oprávněn rozhodnout sněm AMG, o dočasném pozastavení činnosti KK AMG je oprávněn rozhodnout senát AMG.
 2. Změny, doplňky a platnost tohoto jednacího řádu schvaluje plenární zasedání KK AMG.
 3. Návrhy na změny jednacího řádu může podat výboru KK AMG kterýkoli člen.


Tento Jednací řád Komise knihovníků AMG byl schválen plenárním zasedáním KK AMG v Opavě dne 3. září 2019.

 


Citace Stanov AMG

Komise AMG
§ 17
Vznik a zánik komise AMG

 1. Komise jsou dobrovolnými sdruženími členů na základě společného profesního zaměření či zájmu. Řádný člen může být při své činnosti v rámci komise zastupován libovolným počtem zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem s rovným právem hlasovat, volit a být volen do funkcí v příslušné komisi.
 2. Komise jsou orgánem AMG, které nemají právní osobnost. Principy jejich činnosti a toku informací v rámci AMG jsou vymezeny Jednacím řádem. Komise je oprávněna ustavit vlastní regionální nebo oborovou strukturu.
 3. Vznik komise schvaluje sněm na základě písemného návrhu, který předloží přípravný výbor tvořený nejméně třemi členy. Návrh musí obsahovat název, hlavní obsahové zaměření činnosti komise a seznam zakládajících členů komise. V názvu komise musí být obsažený dodatek AMG.
 4. Komise je registrována dnem schválení sněmem. Přípravný výbor je povinen do šesti měsíců od data registrace komise svolat ustavující plenární zasedání komise, které zvolí minimálně tříčlenný výbor v čele s předsedou a přijme jednací řád, jehož součástí je i hlavní obsahové zaměření činnosti komise.
 5. O zániku komise je oprávněn rozhodnout sněm. Senát je oprávněn rozhodnout o dočasném pozastavení činnosti komise.

§ 18
Členství v komisi AMG

 1. Členem komise se může stát kterýkoli člen AMG, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. Proti nepřijetí za člena komise se může člen AMG odvolat k senátu, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 2. Členství v komisi zaniká ke dni doručení písemného vystoupení člena, nebo ke dni, k němuž člen komise přestane být členem AMG.
 3. Člen komise může být vyloučen, jestliže obzvláště hrubě či dlouhodobě porušuje jednací řád komise nebo nejedná v souladu s cíli komise stanovenými plenárním zasedáním. O vyloučení člena rozhoduje plenární zasedání komise. Proti vyloučení z komise se může člen odvolat k senátu, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
 4. Ustanovení § 18 odst. 1–3 platí pro zplnomocněné zástupce řádného člena v komisi individuálně. Pokud z důvodů uvedených v § 18 odst. 2 a 3 není již členem komise žádný zaměstnanec řádného člena a statutární orgán řádného člena nepověří žádného dalšího zaměstnance svým zastupováním v komisi, přestává být řádný člen členem komise.  Maximální lhůta pro jmenování dalšího zástupce řádného člena v komisi je 6 měsíců od data ukončení členství posledního zástupce řádného člena v komisi.
 5. O změnách členské základny komise informuje předseda komise sekretariát AMG v rozsahu a lhůtách stanovených Jednacím řádem.

§ 19
Orgány komise AMG

 1. Nejvyšším orgánem komise je plenární zasedání. Plenární zasedání svolává předseda komise podle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce. Předseda komise je povinen svolat plenární zasedání vždy, požádají-li o to členové komise s nadpoloviční většinou hlasů registrovaných ke dni podání žádosti (dále jen „registrovaní členové komise“), a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti.
 2. Plenární zasedání je usnášeníschopné, pokud se jej účastní nejméně polovina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni konání plenárního zasedání. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet registrovaných členů komise, koná se o půl hodiny později mimořádné plenární zasedání, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna třetina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni zasedání. Usnesení plenárního zasedání jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných registrovaných členů komise.
 3. Plenární zasedání volí nejméně tříčlenný výbor komise v čele s předsedou na dobu tří let, přijímá jednací řád komise a schvaluje strategii její činnosti. Na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných registrovaných členů komise odvolává členy výboru. Plenární zasedání volí nové členy výboru, pokud je člen výboru odvolán, nebo přestal být jeho členem dle § 18 odst. 2–4.
 4. V čele výboru komise stojí předseda komise, který je členem senátu s hlasem rozhodovacím. Předseda komise řídí činnost výboru dle jednacího řádu komise. Výbor svolává předseda komise podle potřeby, minimálně však jedenkrát v roce. Je povinen svolat jednání výboru, jestliže o to požádá nadpoloviční většina jeho členů výboru.
 5. Členství ve výboru zaniká ke dni doručení nebo oznámení rezignace člena výboru na jeho funkci. Jestliže člen výboru rezignuje na svou funkci, zanikne jeho členství v komisi (§ 18 odst. 2–4). K zániku členství ve výboru dojde i ke dni, k němuž je člen výboru odvolán plenárním zasedáním.

 

Citace Organizačního řádu AMG

Článek 8
Předseda komise AMG

 1. Předseda komise dle § 17–19 Stanov AMG zastupuje v rámci AMG členy své komise. Je členem senátu AMG s hlasem rozhodovacím.
 2. Předseda komise zastupuje členy komise vůči orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu své oborové působnosti. O výsledku jednání, při kterých jednal jménem komise AMG, informuje neprodleně exekutivu AMG písemnou formou.
 3. Předseda komise svolává a řídí jednání komise a koordinuje její činnost v souladu se strategií a plánem činnosti AMG, stanoveným sněmem a senátem AMG. Ročně předkládá komisí stanovený dílčí plán její činnosti k zapracování do hlavního plánu činnosti AMG.
 4. Předseda komise je odpovědný za informační toky mezi exekutivou a sekretariátem AMG na jedné straně a členy komise na straně druhé. Pravidla informačních toků jsou stanoveny Jednacím řádem AMG. Předseda komise má právo na veškeré informace, související s činností AMG.
 5. Předseda komise podává exekutivě a výkonnému řediteli AMG vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem a situací jím zastupovaného oboru. Předseda komise se dle svých možností podílí na činnosti pracovních skupin a projektech, které se týkají jeho oborové působnosti; případně touto činností pověří jiného člena komise.
   

Jednací řád Knihovnické komise (44 kB)

nahoru