Pracovní skupina Plasty

 

Na celosvětovém poli je v posledních více jak 10-ti letech věnována značná pozornost náročné problematice – ochraně a konzervování syntetických materiálů a objektů z nich vyrobených ve sbírkách kulturních institucí.
V zahraničí je tomuto tématu věnováno množství konferencí a seminářů i výzkumné a vzdělávací projekty. Důvodem je zejména reálný předpoklad, že množství a zastoupení plastových předmětů ve fondech sbírkotvorných institucí stále výrazně poroste, a proto je toto téma velmi aktuální.
Zahraniční publikace, materiály a studie poukazují na fakt, že vlastní konzervace a restaurování plastů je velice problematická a obtížně řešitelná. Za podpory Evropské unie byl v zahraničí realizován velký mezinárodní výzkumný projekt s názvem POPART týkající se konzervace plastů, nicméně i závěry toho projektu se omezují spíše na prezentaci a upřesnění znalostí týkajících se identifikace, degradace a preventivní konzervace plastů.
Současná situace, kdy se mnoho kulturních institucí potýká s problémy s uchováním exemplářů z plastů nebo kombinací jiných materiálů se syntetickými materiály, se stala impulzem pro realizaci prvního pracovního workshopu v České republice na dané téma v roce 2013, s cílem připravit podmínky pro práci národní skupiny odborníků - v rámci České republiky (viz níže). Z diskuze jednoznačně vyplynula potřeba vytvoření platformy pro spolupráci odborníků z celé řady domácích institucí a důležitost zaměřit se v první fázi zejména na možnost získávání zprostředkovaných informací od zkušených zahraničních odborníků formou příprav domácích i mezinárodních seminářů a workshopů. Nezbytná je i mezioborová spolupráce na vývoji postupů, výzkumů, ověřování a testování v oboru nejen preventivní péče, ale i konzervačních a restaurátorských zásahů na objektech z plastů.

 

ČINNOST PRACOVNÍ SKUPINY

2013 - Příprava fungování skupiny
Úvodním počinem byla realizace pracovního workshopu na půdě Metodického centra konzervace - „Plastové materiály v muzejních a galerijních sbírkách“ moderní přístupy v konzervování.
Hlavním organizátorem bylo Metodické centrum konzervace, spoluorganizátorem Národní knihovna ČR.
Program semináře můžete nalézt zde 

V průběhu semináře byla diskutována tato zvolená témata:
• vytvoření pracovní skupiny v rámci České republiky
• diseminace výsledků mezinárodních projektů do České republiky
• předpříprava praktického workshopu vedeného zahraničním lektorem
• realizace výzkumných studií, projektových záměrů

2014 – Neoficiální ustanovení a vyhlášení činnosti skupiny
Pracovní skupina „Plasty“ při Komisi konzervátorů-restaurátorů AMG byla ustanovena při Konferenci konzervátorů-restaurátorů 2014 v Ústí nad Labem.
Informace o práci skupiny pak byla prezentována na stěžejní akci - semináři Restaurování a konzervace plastů (10. prosince 2014 - Národní knihovna ČR, Centrální depozitář), jehož hlavním organizátorem byli odborníci z Národní knihovny ČR, spoluorganizátorem pak Metodické centrum konzervace. Celý seminář byl veden mezinárodními lektory.
Program semináře můžete nalézt zde

2016 – byly pořádány 2 konference k problematice péče o plasty v kulturních institucích
Konference „Restaurování a konzervace plastů“ dne 14. června 2016 v Centrálním depozitáři NK ČR Program a pozvánku na konferenci můžete nalézt zde
a Konference „Péče o syntetické materiály ve fondech kulturních organizací ČR“ dne 14. prosince 2016 opět v Centrálním depozitáři NK ČR
Program a pozvánku na konferenci můžete nalézt zde  a zde 

2017 – byla připravena díky Metodickému centru konzervace při technickém muzeu v Brně monografie „Konzervace a restaurování plastů“, která shrnuje vybrané příspěvky z oblasti péče o plastové kulturní dědictví z několika pořádaných konferencí a seminářů v posledních letech. Bližší informace naleznete zde.

V rámci činností členů Pracovní skupiny „Plasty“ byl předložen k certifikaci památkový postup, který vznikl v rámci řešení výzkumného projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) „Průzkum, konzervace a péče o novodobé knihovní fondy – materiály a technologie“ (DF13P01OVV004) Ministerstva kultury České republiky.
Řešiteli tohoto projektu byly tyto instituce - Národní knihovna České republiky (NK ČR), Odbor ochrany knihovních fondů (OOKF) a Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní.
Památkový postup nese název „Opravy plastových vazeb novodobých knihovních fondů – konzervace novodobých knižních vazeb s plastovými prvky, čištění knižních vazeb vyrobených z PVC, preventivní konzervace“.
V roce 2018 by měl být památkový postup certifikován.

2018 – vydání monografie „Konzervace a restaurování plastů“ Metodickým centrem konzervace v Brně

Abstrakt:
Tato publikace prezentuje současnou problematiku syntetických materiálů ve sbírkách vybraných institucí, jejich stav a povědomí o konzervaci těchto materiálů. Kolektivní monografie tak shrnuje činnost pracovní skupiny Plasty při Komisi konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR, která byla ustanovena v roce 2014. Pracovní skupina Plasty sdružuje odborníky z muzeí, galerií, archívů a vysokých škol z celé republiky a její snahou je sdílení informací a spolupráce v péči o novodobé syntetické materiály, jejichž počet v muzejních sbírkách stále narůstá. Úvodní článek popisuje typy předmětů vyrobených z plastů ze sbírek Středočeského muzea. Pro jejich identifikaci byla testována technika nedestruktivní infračervené spektrometrie SurveNIR doplněná o výsledky klasické FTIR analýzy. Další početná sbírka předmětů obsahující moderní materiály patří pod Vojenský historický ústav, kde lze nalézt např. pryžové plynové masky, neoprenové obleky pro potápěče nebo kevlarové neprůstřelné vesty. V oblasti ochrany předmětů vyrobených z pryže byly zpracovány dvě studie možnosti konzervace pryže na plynových maskách v Metodickém centru konzervace Technického muzea v Brně a konzervace koupací čepice ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Rozdílný přístup ke konzervaci pryžových předmětů tak umožňuje rozdílný pohled konzervátorů na problematiku konzervace pryže, jejichž konzervátorské zásahy nejsou zatím unifikovány. Velká část monografie je zaměřena na průzkum a konzervaci knižních obálek vyrobených z PVC, na kterém pracovali odborníci z Národní knihovny ČR v rámci projektu NAKI. Speciálně pro analýzu materiálu knižních obálek byla optimalizována technika infračervené spektrometrie v kombinaci s chemometrií systémem SurveNIR. Velmi hodnotným příspěvkem je kapitola o jednoduchých metodách identifikace polymerních materiálů zahrnující např. spalovací zkoušky a zkoušky rozpustnosti. Konzervátoři v praxi ocení jistě i kapitolu o technice výroby galalitu, tedy polymeru připraveného z kaseinu a formaldehydu.
Bližší informace naleznete zde.

2018 - konference „Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, knihovnách a archivech“
Konání: 3. 9. 2018 od 9:00, VŠCHT BIII, Technická 3, Praha 6
Program a pozvánku na konferenci můžete nalézt zde zde
Bližší informace naleznete také na stránkách MCK TMB zde.

 


JAK SE STÁT ČLENEM SKUPINY

Členství v pracovní skupině, s možností volit a být volen, je podmíněno členstvím v Asociaci muzeí a galerií (AMG) resp. oborové Komisi konzervátorů a restaurátorů.
Zda je Váš zaměstnavatel členem AMG zjistíte na stránkách AMG v rubrice adresář. Zda jste členem Komise KR, zjistíte dotazem na sekretariát AMG (kontakt viz níže nebo zde).
Jste-li členem  AMG, kontaktujte vedoucího pracovní skupiny.

NEJSEM ČLENEM AMG, ALE CHCI BÝT INFORMOVÁN/A

V případě, že nejste členem AMG, ale chcete být informován/a o činnosti pracovní skupiny a být informován o dění v oboru, případně se účastnit akcí pracovní skupiny, kontaktujte vedoucího pracovní skupiny a budete zařazeni do informačního mailinglistu.

 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00 Praha 1 – Nové Město

Tel.: +420 224 210 037–9
e-mail: amg@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz

 

nahoru