Jednací řád Komise muzejních historiků

 

I. Preambule
Komise muzejních historiků AMG obnovuje svou činnost s cílem evidovat a řešit problémy každodenní praxe muzejních historiků a ze získaných poznatků vyvozovat obecnější závěry formulované do standardů práce muzejních historiků. Všechny výsledky a vybrané závažné informace z muzejní praxe prezentovat na pravidelných seminářích zasedáních, příp. se je pokusit uveřejnit prostřednictvím publikační činnosti nebo webových stránek AMG.
Komise muzejních historiků AMG je součástí Asociace muzeí a galerií ČR a nemá vlastní právní subjektivitu. Při své činnosti se řídí Stanovami AMG, Jednacím řádem AMG a Organizačním řádem AMG. Fungování komise upravuje tento Jednací řád vydaný v souladu se Stanovami AMG – § 15 odstavec 4.

II. Název komise
Komise bude užívat název „Komise muzejních historiků AMG“,
ve zkrácené podobě „KMH AMG“.

III. Členství v komisi
Pravidla pro členství v komisi se řídí Stanovami AMG – § 5, 6 a 16.
1. Práva člena komise :
Člen komise má právo volit a být volen do orgánů komise, účastnit se jejích jednání a všech akcí komisí pořádaných. Má právo být informován o činnosti komise, využívat informační zdroje komisí vytvářených a podílet se na jejích  projektech.
2. Povinnosti člena komise :
Člen komise je povinen svou činností přispívat k naplňování poslání a úkolů komise a dodržovat ustanovení tohoto jednacího řádu. Je povinen jednat v souladu s programovým prohlášením komise, vykonávat funkce, do nichž byl zvolen, a podílet se na projektech, pokud se stal členem řešitelského týmu.
3. Pravidla pro přijetí za člena komise :
Členem komise může být řádný, individuální nebo čestný člen AMG na základě písemné přihlášky podané na Sekretariát AMG. Řádný člen AMG vykonává své členství v komisi prostřednictvím libovolného počtu zplnomocněných zástupců, kteří se tímto aktem považují za plnoprávné členy komise s právy a povinnostmi dle III. článku, 1. a 2. odstavce tohoto Jednacího řádu.
Přijetí nového člena projedná na svém nejbližším zasedání výbor komise. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí je výbor povinen oznámit do 14 dnů
od projednání zájemci o členství a Sekretariátu AMG. Proti nepřijetí za člena komise se může kandidát odvolat k Senátu AMG.
4. Pravidla pro zánik členství či vyloučení člena komise :
Členství v komisi zaniká zrušením řádného člena, úmrtím individuálního či čestného člena nebo na základě písemného vystoupení člena. Člen komise může být vyloučen na návrh výboru komise, jestliže obzvláště hrubě nebo dlouhodobě porušuje Jednací řád komise nebo nejedná v souladu s programovým prohlášením schváleným plenárním zasedáním komise. O vyloučení rozhoduje plenární zasedání komise. Proti vyloučení z komise se může člen odvolat k Senátu AMG.

IV. Orgány komise
Orgány komise jsou plenární zasedání komise a výbor komise (Stanovy AMG – § 17).

V. Plenární zasedání komise
1) Plenární zasedání je nejvyšším orgánem komise dle § 17 Stanov AMG.
2) Plenární zasedání svolává předseda komise dle potřeby, minimálně však jedenkrát v roce. Předseda komise je povinen svolat plenární zasedání vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů, a to do dvou měsíců ode dne doručení žádosti.
3) Plenární zasedání je usnášeníschopné, pokud se jej zúčastní nejméně polovina členů komise, evidovaných ke dni konání plenárního zasedání. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet členů komise, koná se o půl hodiny později náhradní plenární zasedání, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna třetina členů komise ke dni zasedání.
4) Usnesení plenárního zasedání jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Při rozhodování o vyloučení člena komise, odvolání člena výboru, zániku komise nebo pozastavení její činnosti rozhoduje dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy komise.
5) Plenární zasedání schvaluje znění Jednacího řádu komise, Programového prohlášení komise a rozhoduje o projektech komise. Volí přímou volbou předsedu, místopředsedu, jednatele a dva členy výboru komise, jejichž volební období trvá tři roky. Pokud byl člen výboru odvolán, rezignoval nebo jinak zaniklo jeho členství ve výboru, volí plenární zasedání nového člena výboru, přičemž jeho členství končí ke stejnému datu jako zbývajícím členům výboru. Pokud by během volebního období zaniklo členství ve výboru třem členům, budou uspořádány nové volby výboru.
6) Členové komise se mohou k plenárnímu zasedání odvolat proti rozhodnutí výboru komise.

VI. Výbor komise
1. Počet členů výboru
Výbor komise má pět členů volených plenárním zasedáním na tři roky. Členové výboru jsou : předseda komise
místopředseda komise
jednatel komise
dva členové výboru
V čele výboru stojí předseda komise, který je členem Senátu AMG s hlasem rozhodujícím. Jeho kompetence upravuje Organizační řád AMG, článek 8, odstavec 1 až 5.
2. Usnášeníschopnost výboru
Výbor je usnášeníschopný, pokud je na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina členů.
3. Platnost usnesení výboru
Usnesení výboru jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Výbor projednává běžné otázky činnosti komise, realizaci projektů a přípravu akcí komise. Výbor schvaluje a ruší pracovní skupiny.
4. Četnost zasedání výboru
Zasedání výboru komise svolává předseda podle potřeby, minimálně však dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání výboru, pokud
o to požádá nadpoloviční většina členů výboru, a to do jednoho měsíce
od doručení žádosti. Každoročně výbor zpracovává do 15. října dílčí plán činnosti komise k zapracování do hlavního plánu činnosti AMG a žádost
o finanční příspěvek na činnost komise v následujícím roce ve formě projektu, který se odesílá Sekretariátu AMG do 31. října.

VII. Informační toky komise
Předseda komise je odpovědný za informační toky mezi exekutivou
a Sekretariátem AMG na jedné straně a členy komise na straně druhé. Má právo na veškeré informace související s činností AMG. Předseda informuje členy komise o obsahu jednání Senátu AMG do týdne od zaslání zápisu, v případě urgentních záležitostí bez zbytečného odkladu. Zápisy z jednání výboru komise rozesílá všem členům komise do 14 dnů od zasedání výboru, zápisy z plenárního zasedání komise se zveřejňují na webových stránkách AMG a ve Věstníku AMG.

VIII. Zánik komise
Plenární zasedání může dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů rozhodnout o návrhu na pozastavení činnosti komise nebo na její zrušení, které předloží předseda komise příslušným orgánům AMG. O zániku komise je oprávněn rozhodnout Sněm AMG. Senát je oprávněn rozhodnout o dočasném pozastavení činnosti komise (Stanovy AMG – § 15, odstavec 5).
IX. Změny a platnost Jednacího řádu komise
Jednací řád Komise muzejních historiků AMG byl přijat členy komise
na jejím ustavujícím zasedání dne 29. listopadu 2006 v Českém muzeu stříbra
v Kutné Hoře.
Změny a doplňky Jednacího řádu schvaluje plenární zasedání komise, návrhy na jeho změny může podat kterýkoli člen komise na plenárním zasedání.

 

Kutná Hora 29. listopadu 2006

Jednací řád Komise muzejních historiků dokument Word (43 kB)

nahoru