Knihovna

 

... výstupy  z konferencí, seminářů

Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti  výstup z kolokvia V PRVNI LINII – Brno 9. – 10. 2. 2015

 

... k muzejní pedagogice jako oboru

Muzejní pedagogia jako disciplína

JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika. In JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010, s. 69–140. ISBN 978-80-7315-207-9.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní edukace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 396 s. ISBN 978-80-244-3003-4.


Vývoj muzejní pedagogiky

JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj muzejní pedagogiky. In JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010, s. 11–68. ISBN 978-80-7315-207-9.

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 394 s. ISBN 978-80-244-3034-8.


... k profesi muzejního pedagoga

Muzejní pedagog jako profese

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Škola muzejní pedagogiky 1: poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 131 s. ISBN 978-80-244-1866-7.

JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzejní pedagog. In JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010, s. 141–166. ISBN 978-80-7315-207-9.


Profesní vzdělávání

(kurzy, konference, semináře, metodická centra)

Základy muzejní pedagogiky [online]. Brno : Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2011–2014 [cit. 2014-01-31]. Dostupný z www: <http://mcmp.cz/cz/cz-projekty/metodicke-texty-a-doporuceni/zaklady-muzejni-pedagogiky-texty/>. Roční kurz neuniverzitního vzdělávání pro pracovníky muzeí.

Muzeum a škola. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Konference pro muzejní pedagogy. Koná se každý druhý rok na jaře (naposledy březen 2013), výstupem je postkonferenční sborník

Hodonínský muzeologický seminář. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno, Muzeologická komise AMG. Seminář zaměřený vždy na jedno aktuální ústřední téma práce muzeí s veřejností. Koná se každý druhý rok na jaře (naposledy červen 2013)), výstupem je postkonferenční sborník.

Metodické centrum muzejní pedagogiky. Brno: Moravské zemské muzeum. Aktuálně konané semináře viz zde.

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví. Praha: Národní muzeum. Aktuálně konané semináře viz zde.

Národní metodické centrum pro recepci a prezentaci výtvarné a vizuální kultury v muzejním kontextu (zkráceně centrum nových strategií muzejní prezentace – CENS). Brno: Moravská galerie. Aktuálně konané semináře viz zde.


Vzdělávací strategie muzea

PAVLÍČKOVÁ, Pavla. Vzdělávací strategie Městského muzea a galerie Polička [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie, 2009 [cit. 2014-01-26].
Dostupný zde.

PEŠKOVÁ, Jitka. Vzdělávací strategie Jihočeského muzea v Českých Budějovicích [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie, 2013 [cit. 2014-01-26].
Dostupný zde.


... k muzejní didaktice a muzejním programům

Edukační metody a přístupy

MRÁZOVÁ, Lenka. Didaktické aspekty muzejní edukace. In JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír, MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. Brno: Paido, 2010, s. 203–260. ISBN 978-80-7315-207-9.

ŠOBÁŇ, Marek. Škola muzejní pedagogiky 6: Stručná teorie a praxe muzejní pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. ISBN 978-80-244-1871-1.

KURELOVÁ, Milena. Didaktické zásady. In KALHOUS, Zdeněk, OBST, Otto a kol. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002, s. 268–272. ISBN 80-7178-253-X.

TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Otevřená klenotnice poznávání. Didaktické analýzy edukačních programů Muzea Komenského v Přerově.

Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Monografie. ISBN 978-80-244-4622-6

Dostupné také jako E-kniha – ke stažení na webových stránkách Muzea Komenského v Přerově, v záložce Výzkum a knihovny.


Pracovní listy

MRÁZOVÁ, Lenka. Tvorba pracovních listů: Metodický materiál. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. ISBN 978-80-7028-403-2.


Publikované muzejněpedagogické projekty a programy

BRABCOVÁ, Alexandra (ed.). Brána muzea otevřená: průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea. Náchod: Juko; Praha: Nadace Open Society Fund, [2003]. 583 s. ISBN 80-86213-28-5.

HORÁČEK, Martin, MYSLIVEČKOVÁ, Hana, ŠOBÁŇOVÁ, Petra (eds.). Muzejní pedagogika dnes: Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané katedrou výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci 6. 5. 2008. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 978-80-244-1993-0.

LUKÁČOVÁ, Marcela (ed.). Čo letí v múzejnej pedagogike. Vzdelávanie a výchova v múzeách na Slovensku: Zborník príspevkov z celoslovenskej konferencie organizovanej v dňoch 26.–27. október 2009 v Bratislave. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2010. ISBN 978-80-8060-252-9.


... k návštěvníkům muzea

Děti a dětská muzea

JŮVA, Vladimír. Vznik a rozvoj dětských muzeí. In JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum: Edukační fenomén pro 21. století. Brno: Paido, 2004, s. 30–38. ISBN 80-7315-090-5

POLÁKOVÁ, Zdeňka a kol. Inspiration muzejní pedagogiky. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010. ISBN 978-80-7028-361-5.


Rodinní návštěvníci, mezigenerační učení v muzeu

NĚMEČKOVÁ, Jana. Česká muzea pro rodinu. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce [online]. Praha : Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, 2011, č. 1, s. 22–28 [cit. 2014-01-31]. Dostupný zde.


Muzeum a škola

Muzea a vzdělávací systém v České republice: sborník příspěvků: V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2010. ISBN 978-80-86611-39-6.


Senioři

CHOVANČÍKOVÁ, Irena (ed.). Senioři v muzeu: Sborník ze semináře 14.–15. 6. 2011. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2012. ISBN 978-80-87375-03-7.


Návštěvníci se speciálními potřebami

SEITLOVÁ, Pavla, MÁDL, Martin. Muzea pro všechny: Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzeí. Praha: Český výbor ICOM, 2003. ISBN 80-86611-03-5. Překlad z francouzského originálu.

JAGOŠOVÁ, Lucie. Muzea a návštěvníci se speciálními vzdělávacími potřebami [online]. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2013 [cit. 2014-01-31]. Dostupný zde

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce [online]. Praha: Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví [cit. 2014-01-31]. Dostupný zde.
·    MUSÍLEK, Radek, HAVLÍKOVÁ, Ivana. Muzeum a návštěvníci s tělesným postižením (2012, č. 2, s. 17–25).
·    JANČO, Milan. Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami: nevidomí (2013, č. 2, s. 38–51).
·    DINGOVÁ, Naďa. Návštěvníci muzeí se speciálními potřebami – neslyšící (2011, č. 2, s. 36–48).
·    ZMEKOVÁ, Lenka. Osoby s mentálním postižením jako potenciální návštěvníci v muzejních institucích (2011, č. 2, s. 30–35).
 


... k výzkumu v muzejní pedagogice

KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada Publishing a. s., 2005. 304 s. ISBN 80-247-1104-4.

HORÁČKOVÁ, Hana. Výzkum muzejních návštěvníků [online]. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie, 2010 [cit. 2014-01-26]. Dostupný zde.

TOMEŠKOVÁ, Kateřina. Cesta časem do pravěku aneb Jak k nám lovci mamutů přiletěli dymníkem…: Muzejně pedagogická studie. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce [online]. Praha: Národní muzeum, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, 2013, č. 2, s. 24–37 [cit. 2014-01-31]. Dostupný zde.


... muzejní pedagog je také pedagog

 JANÍK T. a kol. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 s. ISBN 978-80-210-6349-5.

 

Starší příspěvky

Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku 2012

Závazná přihláška Seminář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku 2012

nahoru