Programové prohlášení
Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG
na období let 2011–2013


Komise regionální historie Moravy a Slezska byla ustavena s cílem především reflektovat závažné problémy práce muzejních historiků
a prezentace historie jednotlivých regionů v členských muzeích, dále muzejní praxe současnosti a budoucí trendy, má pomáhat je řešit na obecnější úrovni a takto zobecněné zkušenosti předávat členům AMG. Formou pravidelných plenárních zasedání a seminářů se chceme i v období let 2011–2013 zaměřit především na:

1. Řešení aktuálních metodických i odborných problémů práce muzejních historiků a odborných pracovníků a vzájemnou výměnu zkušeností.
2. Kooperaci na dlouhodobých sbírkotvorných záměrech jednotlivých členských muzeí.
3. Řešení problematiky prezentace historie dílčích regionů v jednotlivých členských muzeích; rovněž otázek začlenění regionální historii do kontextů dějin vyšších správních celků.
4. Vzájemnou výměnu původních autorských výstav připravených členy komise, respektive muzei, ve kterých působí členové komise.
5. Přípravu náročných společných výstavních projektů, čímž by byla poskytnuta možnost představit sbírkové fondy v jednotlivých regionech či členských muzeích
a vytvořena platforma pro prezentaci témat, neuchopitelných v materiálu dílčích regionů.
6. Soustřeďování připomínek členů k legislativě ovlivňující postavení a činnost muzeí, správu sbírek, zpracovávání a předávání podnětů
a návrhů kompetentním orgánům.
7. Podporu mezioborové spolupráce s dalšími akademickými i neakademickými vědeckými a odbornými pracovišti, především pak
s institucemi národní památkové péče, galeriemi, archivy, knihovnami a informačními centry.
8. Spolupráci s ostatními komisemi AMG.

nahoru