Muzeologická komise je ustavena s cílem především reflektovat závažné problémy muzejní praxe současnosti a budoucí trendy, pomáhat je řešit na obecnější úrovni a získané poznatky prezentovat prostřednictvím publikační činnosti a formou pravidelných diskusních fór a seminářů.

 

Cíle

1. Podpora rozvoje teoretické muzeologie a diskuse k otázkám jejích jednotlivých oblastí.

2. Teoretická reflexe a podpora uplatňování moderních technologií v muzejní praxi.

3. Podpora tvorby informační báze odborné muzeologické literatury.

4. Podpora utváření oborových standardů.

5. Soustřeďování připomínek členů komise k legislativě ovlivňující postavení a činnost muzeí, zpracovávání a předávání podnětů a návrhů kompetentním orgánům.

 

Aktivity

1. Konzultace při vzniku a spolupráce při realizaci středoškolských a vysokoškolských výukových programů muzeologie a muzeografie.

2. Spolupráce se zahraničními a mezinárodními institucemi, které se zabývají muzeologií, zejména na Slovensku.

3. Podpora a odborná pomoc muzeím a příbuzným subjektům, včetně nově vznikajících.

4. Podpora mezioborové spolupráce s dalšími vědeckými a odbornými pracovišti, především s institucemi památkové péče, archivy, knihovnami, informačními centry apod.

5. Spolupráce s ostatními komisemi AMG.

 

nahoru