Krajské sekce AMG

Řádní, individuální a čestní členové AMG se dle územněsprávního členění České republiky sdružují do krajských sekcí. Krajských sekcí AMG je tedy stejně jako krajů celkem 14. Krajské sekce zajišťují informovanost svých členů, zároveň přenášejí návrhy a doporučení na jednání exekutivy, senátu nebo sněmu. Krajské sekce nemají vlastní právní subjektivitu. V čele krajské sekce stojí předseda, kterého volí řádní členové na 3 roky. Předseda krajské sekce je členem senátu AMG s hlasem rozhodovacím; svolává členy krajské sekce podle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce; zastupuje členy sekce vůči orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu své regionální působnosti; koordinuje činnost sekce v souladu s usnesením sněmu a schváleným ročním plánem činnosti AMG; je odpovědný za informační toky mezi exekutivou a sekretariátem AMG na jedné straně a členy krajské sekce na straně druhé; podává exekutivě a výkonnému řediteli AMG vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem a situací oboru v jím zastupovaném kraji.

Předsedové krajských sekcí AMG  (51 kB)


Krajské sekce Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

nahoru