Usnesení IX. Sněmu AMG, konaného ve dnech 6. a 7. října 2009 v Písku

 

1.  Sněm zvolil komise ve složení:
Mandátová komise: Mgr. Antonín Šimčík, Mgr. Dana Veselská, PhDr. Zita Zemanová
Návrhová komise: Mgr. Irena Chovančíková, Ing. Vladimíra Durajková, PhDr. Mgr. Martin Reissner, RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, PhDr. František Šebek
Volební komise: Mgr. Pavel Holman, Mgr. Antonín Reček, PhDr. Zuzana Strnadová, Ing. Ivo Štěpánek, Mgr. Přemysl Reibl, kterého nahradil v průběhu jednání Sněmu na základě dodatečné volby PhDr. Ivan Plánka

2. Sněm bere na vědomí Zprávu o plnění hlavních linií programu činnosti AMG na léta 2007–2009.

3. Sněm schválil změnu Stanov AMG. Doplnil § 11 odst. 3 Stanov AMG – Exekutiva AMG, který nyní zní:
„Členství v exekutivě zaniká, pokud člen exekutivy rezignuje na svoji funkci nebo přestane být zaměstnancem řádného člena nebo řádný člen, jehož je člen exekutivy zaměstnancem, přestane být členem AMG, a nebo klesne-li jeho účast na jednáních exekutivy pod 50 % za jeden kalendářní rok s výjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů.“
Tuto změnu Stanov AMG oznámí Exekutiva AMG ve stanoveném termínu k registraci Ministerstvu vnitra ČR.
 
4.  Sněm schválil Volební řád pro volby do orgánů AMG na IX. Sněmu AMG.

5.  Sněm zvolil exekutivu AMG ve složení:
Předseda AMG:  PhDr. Eva Dittertová
I. místopředseda AMG:  PhDr. Luděk Beneš
II. místopředseda AMG:  PhDr. Helena Koenigsmarková
Členové exekutivy: 
PhDr. Pavel Douša, Ph.D.
PhDr. Jana Hutníková
Mgr. Irena Chovančíková
PhDr. Zita Zemanová

Sněm zvolil revizní komisi ve složení: 
Předseda revizní komise: Ing. Milena Burdychová
Členové revizní komise:  Mgr. Hana Garncarzová, PhDr. Pavel Popelka, CSc.

6.  Sněm schvaluje Hlavní programové linie činnosti AMG na léta 2009–2012:

A. Koncepční činnost

 • v návaznosti na Státní kulturní politiku a Koncepci rozvoje muzejnictví pro období 2009–2014 zaměřit aktivity AMG na jedno z nejdůležitějších témat českého muzejnictví – definování systému profesních a etických standardů muzejní práce
 • na základě soustavy standardů se podílet na přípravě Národního registračního systému muzeí a galerií při zachování hierarchicky strukturované muzejní sítě v ČR
 • pokračovat v úsilí vytvořit efektivní systém statistického sledování oboru muzejnictví také vzhledem ke sledování výkonnosti muzeí (tzv. Benchmarking)
 • napomáhat při rozvoji a realizaci programů digitalizace kulturního dědictví ČR vzhledem k probíhajícím evropským projektům (např. Europeana, Athena atd.) a Národní strategii digitalizace kulturního obsahu
 • pokračovat v odborných činnostech AMG a vytvořit kooperaci těchto činností ve vztahu ke stávajícím a nově vznikajícím metodickým centrům MK ČR zřizovaných prostřednictvím svých příspěvkových organizací
 • připravit k realizaci projekt profesionalizace českého muzejnictví v souvislosti se zpracováním standardů muzejní práce, podílet se na zkvalitňování a profesionalizaci systému řízení muzeí uspořádáním vzdělávacích kursů pro muzejní pracovníky

B. Propagace a popularizace muzejnictví

 • dostupnými prostředky pokračovat v účinnější propagaci a popularizaci oboru muzejnictví
 • zpracovat koncepci AMG ve vztahu ke sdělovacím prostředkům vzhledem k nástrojům, které má sdružení k dispozici
 • rozšířit spolupráci s médii vzhledem k propagaci a prezentaci jednotlivých akcí AMG a AMG jako největšímu profesnímu sdružení sbírkotvorných institucí v České republice
 • usilovat o výraznější propagaci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v médiích i směrem k široké veřejnosti, zapojit veřejnost do hodnocení přihlášených projektů
 • v závislosti na finančních možnostech AMG se pokusit o zvýšení nákladu Věstníku AMG, usilovat o rozšíření jeho autorského zázemí a pokusit se o vyvolání potřebné diskuse na vybraná aktuální témata oboru muzejnictví
 • navázat spolupráci a připravit společné projekty s Informačním a kulturním centrem Nostický palác (IKC) jako specializovaným odborem Národního technického muzea pro oblast prezentace kulturního dědictví ČR, jehož posláním je představit veřejnosti kulturu ČR, podpořit prezentaci činnosti příspěvkových organizací zřizovaných MK ČR, jednotlivých krajů a obcí a jimi zřizovaných kulturních institucí, nevládních neziskových organizací působících v kultuře, s cílem je zviditelnit, propagovat, vzájemně propojit a otevřít tak možnost jejich další spolupráce, motivace, informovanosti a inspirace

C. Legislativní aktivity

 • sledovat snahy o transformaci právně organizační formy příspěvkových organizací v kultuře a podílet se na přípravě novely zákona o obecně prospěšných organizacích nebo nového zákona o veřejně prospěšných institucích v kultuře
 • usilovat o novelizaci památkového zákona s cílem optimálně vyřešit stávající problémy v muzejní praxi, zejména vzhledem k problematice archeologických nálezů; příp. se podílet na přípravě nového zákona o památkovém fondu
 • podílet se na odstranění rozporů v legislativních normách týkajících se oboru muzejnictví, zejména archivního a muzejního zákona
 • podílet se na zvyšování povědomí muzeí a galerií o právech chráněných autorským zákonem

D. Oblast muzeologie a vzdělávání

 • nadále podporovat vzdělávání muzejních pracovníků, organizačně a odborně zajistit pokračování kurzů Školy muzejní propedeutiky
 • připravit specializovaný kurz věnovaný edukační činnosti muzeí a galerií pro všechny typy muzejních pracovníků
 • podílet se na vypracování standardu výchovně-vzdělávací činnosti muzeí a galerií vzhledem ke kurikulární reformě MŠMT ČR a probíhající transformaci systému vzdělávání v ČR, zapojit se do meziresortních diskuzí na toto téma
 • podílet se na větším provázání oborů muzejnictví a školství, iniciovat jejich užší spolupráci a zapojení muzeí do vzdělávacího systému ČR
 • připravit a publikovat učební text základního kurzu Školy muzejní propedeutiky – všeobecné příručky muzejní práce
 • připravit učební text nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky – metodickou příručku muzejního výstavnictví
 • podílet se na vydávání překladových a původních titulů jako studijního materiálu nejen pro žáky Školy muzejní propedeutiky
 • uspořádat dvě celorepubliková kolokvia na aktuální témata z oboru českého muzejnictví

E. Vnitřní chod AMG

 • zlepšit informační toky v rámci AMG, aktivizovat činnost nefunkčních krajských sekcí a oborových komisí AMG, zintenzívnit spolupráci s předsedy těchto orgánů AMG, zlepšit vnitřní PR v rámci AMG a vytvořit z AMG značku profesní kvality
 • pokračovat v profesionalizaci centrálního pracoviště AMG
 • rozšířit okruh členů přímo se podílejících na činnosti sdružení prostřednictvím pracovních skupin a řízení jednotlivých projektů
 • pokračovat v realizaci zkvalitňování webových prezentací AMG

F. Vnější vztahy

 • v roce 2012 připravit ve spolupráci s dalšími partnery čtvrtou mezinárodní muzeologickou konferenci na téma soudobé dokumentace v návaznosti na projekt Red Museums
 • i nadále se podílet na činnosti nevládních neziskových organizací a sdružení v oblasti paměťových institucí (Český komitét Modrého štítu, Český výbor ICOM, Rada galerií ČR, ICOMOS, SKIP, ČAS atd.)
 • rozvíjet spolupráci se zahraničními a mezinárodními institucemi z těchto oblastí, účastnit se ve větší míře jejich aktivit (NEMO, ICOM, ZMS atd.)
 • pokračovat v užší spolupráci se zástupci zřizovatelů muzeí a galerií v jednotlivých regionech, rozvíjet spolupráci a nacházet společná témata s Asociací krajů ČR

7.  Sněm ukládá Krajským sekcím AMG uskutečnit ve lhůtě do tří měsíců volby předsedů krajských sekcí.

8. Sněm ukládá exekutivě AMG vyzvat ve lhůtě do tří měsíců  komise, které za minulé volební období 2007-2009 nevykazovaly v rámci AMG činnost, aby zvolily svého předsedu a stanovily své hlavní programové linie činnosti na další období. Jedná se o Komise pro militaria, pro bezpečnost v muzeích a pro dějiny umění.

9. Sněm schválil zrušení Komise pro výpočetní techniku při AMG.

10. Sněm projednal odvolání PhDr. Miloše Zárybnického proti rozhodnutí Senátu AMG ze dne 8. září 2009 o jeho nepřijetí za individuálního člena AMG. Sněm revokoval usnesení Senátu AMG a schválil žádost o přijetí PhDr. Miloše Zárybnického za individuálního člena AMG.

11. Sněm byl seznámen s Dokumentem o profesi konzervátora-restaurátora AMG, který předložila Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, a vyzývá členy AMG k zaslání eventuálních připomínek Exekutivě AMG do konce roku 2009. Upravený materiál předloží Exekutiva AMG ke schválení Senátu AMG na jeho prvním zasedání v roce 2010.

12. Sněm AMG děkuje členům, kteří v uplynulém období pracovali v exekutivě a v ostatních orgánech AMG za jejich činnost.


V Písku, dne 7. října 2009
  
Za správnost návrhová komise ve složení:
 
PhDr. František Šebek, předseda komise
Mgr. Irena Chovančíková
Ing. Vladimíra Durajková
PhDr. Mgr. Martin Reissner
RNDr. Mgr. Miroslava Šandová

 

 

nahoru