Usnesení VIII. Sněmu AMG, konaného ve dnech 4. a 5. října 2006 v Mikulově

 

1. Sněm bere na vědomí Zprávu o plnění hlavních linií programu činnosti AMG na léta 2003–2006.
 
2. Sněm bere na vědomí Zprávu o auditu hospodaření AMG za rok 2005.

3. Sněm schválil Volební řád pro volby do orgánů AMG na VIII. Sněmu AMG.

4. Sněm zvolil Exekutivu AMG ve složení:
Předseda AMG:  PhDr. Eva Dittertová, Krajské muzeum Cheb
I. místopředseda AMG:  PhDr. Michal Lukeš, Národní muzeum Praha
II. místopředseda AMG:  Ing. Vlastimil Vykydal, Technické muzeum v Brně

Členové exekutivy: 
PhDr. Luděk Beneš, Muzeum Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi
PhDr. Pavel Ciprian, Muzeum města Brna
PhDr. Jana Hutníková, Muzeum Českého lesa Tachov
pplk. Mgr. Aleš Knížek, Vojenský historický ústav Praha

Sněm zvolil revizní komisi ve složení: 
Předseda revizní komise: Ing. Milena Burdychová, Regionální muzeum v Chrudimi
Členové revizní komise:  
Mgr. Hana Garncarzová, Muzeum v Bruntále, 
PhDr. Pavel Popelka, CSc., Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. 
 
5. Sněm schvaluje Hlavní programové linie činnosti AMG na léta 2006–2009   
 
A. Koncepční činnost

1. pokračovat v zapojování českého muzejnictví do mezinárodních struktur a usilovat o získání finančních zdrojů EU aj. na vybrané projekty AMG;
2. monitorovat a vyhodnocovat edukační činnost muzeí, poskytovat informační servis v této oblasti (a to i z mezinárodního hlediska) a zapojit tyto aktivity do mezirezortních vzdělávacích programů;
3. vypracovat kvalitní systém statistického sledování činnosti a výkonnosti českých muzeí;
4. spolupracovat při vytváření a realizaci programů digitalizace hmotného kulturního dědictví;
5. v rámci informačního servisu AMG se zaměřit na problémy „malých“ muzeí;
6. podílet se na realizaci vydávání odborných příruček z oblasti muzejní teorie a praxe, především metodického charakteru.

B. Propagace a popularizace muzejnictví

1. usilovat o prosazení národní soutěže muzeí Gloria musaealis mezi prestižní ceny v oblasti kultury a o zvyšování její obsahové i společenské úrovně; zlepšit její propagaci uvnitř muzejní veřejnosti, v médiích i v celé společnosti;
2. připravit a uskutečnit, resp. koordinovat formou i obsahem přitažlivé a zároveň reálné projekty, a to jak jednorázové, tak i dlouhodobé, zaměřené na různé oblasti společenského života;
3. usilovat o co nejvyšší kvalitu Věstníku AMG, rozšířit jeho diskusní část, zapojit do jeho tvorby širší muzejní veřejnost;
4. rozšířit spolupráci s masmédii na regionální i celonárodní úrovni.

C. Legislativní aktivity

1. podílet se na legislativním definování hierarchické muzejní sítě a systému akreditace muzeí;
2. usilovat o vznik a případně se podílet na přípravě samostatného zákona o archeologii;
3. usilovat o novelizaci autorského zákona s cílem optimálně vyřešit stávající problémy v muzejní praxi;
4. iniciovat a případně se podílet na odstranění rozporů v legislativních normách týkajících se oblasti muzejnictví.

D. Oblast muzeologie a vzdělávání

1. organizačně a odborně zajistit Školu muzejní propedeutiky a usilovat o zkvalitnění lektorského sboru;
2. zaměřit se na realizaci specializovaných nástavbových kurzů;
3. pokračovat v pořádání kolokvií na aktuální témata z oboru muzejnictví.

E. Vnitřní chod AMG

1. nadále zvyšovat úlohu odborných komisí, rozšiřovat a zkvalitňovat jejich členskou základnu a aktivity, vyřešit otázku nekvalitně pracujících komisí;
2. řešit personální a provozní problémy na sekretariátu AMG s cílem optimalizovat jeho činnost;
3. zaměřit pozornost na realizaci a provoz kvalitních webových stránek AMG.

F. Vnější vztahy

1. připravit ve spolupráci s dalšími partnery mezinárodní muzeologickou konferenci v r. 2008 na aktuální téma;
2. podílet se na činnosti v nevládních neziskových organizacích a v dalších sdruženích a projektech, jejichž aktivity přinášejí oboustranný prospěch (Modrý štít, Muzea a dobrovolníci atd.);
3. zkvalitnit spolupráci se sdruženími a subjekty z oblasti ochrany hmotného i duševního kulturního dědictví (Český výbor ICOM, Rada galerií, ICOMOS, SKIP atd.);
4. rozvíjet spolupráci se zahraničními a mezinárodními institucemi z těchto oblastí, účastnit se ve větší míře jejich aktivit (NEMO, ICOM, Zväz múzeí na Slovensku, Österreichische Museumsbund, Centrum muzeologiczne, Sächsische Landesstelle für Museumswesen, Landesstelle für die Nichtstaatlichen Museen in Bayern atd.).


6.  Sněm ukládá exekutivě AMG připravit návrh změn Stanov AMG a volebního řádu a předložit je členské základně k diskusi do sněmu AMG v roce 2009. 
 
7.  Sněm ukládá exekutivě AMG iniciovat setkání představitelů profesních organizací v oboru muzejnictví České republiky, Maďarska, Polska, Rakouska a Slovenska. 
 
8. Sněm ukládá Krajským sekcím AMG uskutečnit ve lhůtě do tří měsíců volby předsedů krajských sekcí.

9. Sněm ukládá exekutivě AMG uskutečnit výběrové řízení na obsazení funkce výkonného ředitele sekretariátu AMG.

10.  Sněm AMG děkuje členům, kteří v uplynulém období pracovali v exekutivě a v ostatních orgánech AMG za jejich činnost.


V Mikulově dne 5. října 2006
  
Za správnost návrhová komise ve složení:
 
PhDr. Pavel Ciprian, předseda komise
PhDr. Zuzana Strnadová
RNDr. et Mgr. Miroslava Šandová 
 

nahoru