Usnesení X. Sněmu AMG, konaného ve dnech 31. října – 1. listopadu 2012 v Opavě

 

1. Sněm schválil program X. Sněmu AMG a zvolil komise ve složení:
Mandátová komise:
Ing. Vladimíra Durajková, Mgr. Monika Pelinková, Mgr. Antonín Reček
Návrhová komise: Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Irena Chovančíková, PhDr. Zita Suchánková, PhDr. František Šebek, PhDr. Dana Veselská
Volební komise: Ing. Ivo Štěpánek (předseda komise), Mgr. Pavel Holman, PhDr. Sylva Dvořáčková, PhDr. Zuzana Strnadová, PhDr. Zdeněk Zahradník

2. Sněm bere na vědomí Zprávu o plnění Hlavních linií programu činnosti AMG na léta 2010–2012.

3. Sněm schválil Volební řád pro volby do orgánů AMG na X. Sněmu AMG.

4. Sněm zvolil exekutivu AMG ve složení:
Předseda AMG:  PhDr. Luděk Beneš
I. místopředseda AMG:  Mgr. Irena Chovančíková
II. místopředseda AMG:  Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
Členové exekutivy: 
PhDr. Jana Hutníková
Mgr. Markéta Formanová
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Mgr. Jitka Rychlíková

Sněm zvolil revizní komisi ve složení: 
Předsedkyně revizní komise: PhDr. Zita Suchánková
Členové revizní komise:  Mgr. Hana Garncarzová, PhDr. Eva Dittertová

5. Sněm schvaluje Hlavní programové linie činnosti AMG na léta 2013–2015: 
 
A. Koncepční činnost

 • podílet se na legislativních aktivitách MK ČR – na přípravě právních předpisů a jejich novelizací, zpracování koncepčních materiálů a stanovení strategických cílů, týkajících se oboru muzejnictví;
 • pokračovat v odborných aktivitách AMG směřujících k definování profesních a etických standardů muzejní práce a k definování Národního registračního systému muzeí a galerií v souvislosti se strategickým cílem III. C. Koncepce rozvoje muzejnictví pro období 2010–2014;
 • usilovat o vytvoření systému statistického sledování oboru muzejnictví, pokračovat v podpoře a rozvoji projektu benchmarking jako jednoho z důležitých ukazatelů pro management muzeí, podílet se na přípravě dalších nástrojů pro evaluaci výkonnosti muzejních institucí v ČR; 
 • spolupracovat na vytváření a realizaci projektů v oblasti evidence a digitalizace kulturního dědictví, podílet se na zpracování Národní strategie digitalizace kulturního obsahu a standardů pro systém evidence a správy sbírek muzejní povahy v návaznosti na mezinárodní normy;
 • podílet se na řešení aktuálních problémů členských muzeí ve vztahu ke zřizovatelům, v rámci informačního servisu AMG vypracovat souhrnný materiál s argumentací k tzv. optimalizaci kulturních institucí v regionech; zpracovat analýzu situace příspěvkových organizací v souvislosti s transformací právně organizační formy příspěvkových organizací v kultuře;
 • vyvolat odbornou diskuzi zaměřenou na analýzu proměny regionálních muzeí a k definování poslání muzeí v soudobé společnosti.

B. Propagace a popularizace muzejnictví

 • pokračovat v propagaci a popularizaci oboru muzejnictví prostřednictvím mediálních kampaní AMG;
 • ve spolupráci s MK ČR usilovat o výraznější propagaci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis;
 • zkvalitňovat obsah i formu Věstníku AMG prostřednictvím optimalizace činnosti redakční rady a zapojením širšího spektra autorského zázemí do jeho přípravy.

C. Legislativní aktivity

 • napomáhat a aktivně se podílet na přípravě novelizací a změnách právních předpisů, dotýkajících se bezprostředně muzejní praxe s cílem zefektivnění fungování muzeí;
 • usilovat o novelizaci památkového zákona, resp. se aktivně podílet na přípravě věcného záměru a přijetí nového zákona o památkovém fondu;
 • ve spolupráci s MK ČR a MV ČR usilovat o odstranění trvajících rozporů dvojí evidence archiválií, podílet se na přípravě nového zákona o archivnictví a spisové službě a vzniku souvisejících metodických materiálů pro muzea;
 • podílet se na připravované novele autorského zákona nejen ve vztahu k problematice osiřelých děl a přípravě nového zákona o dobrovolnické službě; 
 • ve spolupráci s AK ČR usilovat o řešení problematiky nákupu sbírkových předmětů ve vztahu k zákonu o účetnictví v muzeích zřizovaných samosprávnými celky a iniciovat novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;
 • v rámci organizační struktury AMG ustavit pracovní skupinu, která se bude zabývat legislativními aktivitami a zpracováním připomínek a podkladů k aktuálně připravovaným novelám či novým právním předpisům;
 • ve spolupráci s odbornými a oborovými komisemi AMG sledovat vznik aktuálních doporučení mezinárodních organizací v oblasti muzejnictví a muzeologie a usilovat o jejich implementaci do českých právních norem.

D. Oblast muzeologie a vzdělávání

 • podporovat vzdělávání muzejních pracovníků, podílet se na zkvalitňování a profesionalizaci různých aspektů muzejní práce pořádáním jednodenních specializovaných seminářů;
 • pokračovat v organizačním a odborném zajištění kurzů Školy muzejní propedeutiky; 
 • připravit a publikovat učební text nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky – metodickou příručku muzejního výstavnictví;
 • uspořádat dvě celorepubliková kolokvia na aktuální témata z oboru českého muzejnictví.

E. Vnitřní chod AMG

 • pokračovat v aktivizaci činnosti jednotlivých orgánů AMG, zintenzívnit spolupráci exekutivy s předsedy krajských sekcí, oborových a odborných komisí a kolegií;
 • v rámci struktury AMG iniciovat ustavení samostatných kolegií na základě zřizovatelského principu (např. kolegium státních muzeí, kolegium muzeí měst a obcí, transformovat kolegium krajských a okresních muzeí);
 • pokračovat v profesionalizaci centrálního pracoviště AMG;
 • rozšiřovat možnosti jednotlivých složek webových prezentací AMG.

F. Vnější vztahy

 • ve spolupráci s dalšími partnery připravit v roce 2013 v pořadí již čtvrtou mezinárodní muzeologickou konferenci na téma soudobé dokumentace;
 • navázat i v dalším období na užší spolupráci s Asociací krajů ČR a dále ji rozvíjet, pokračovat ve spolupráci se zřizovateli muzeí a galerií v regionech, navázat spolupráci se Svazem měst a obcí ČR;
 • podílet se na činnosti a spolupracovat s nevládními neziskovými organizacemi a sdruženími v oblasti paměťových institucí (Český komitét Modrého štítu, Český výbor ICOM, Rada galerií ČR, ICOMOS, SKIP, ČAS atd.);
 • spolupracovat se zahraničními a mezinárodními institucemi (NEMO, ICOM, ZMS, UNESCO, Sächsischen Landesstelle für Museumwesen, Landestelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, Verbund Oberösterreichischer Museen atd.).

6. Sněm ukládá Krajským sekcím AMG uskutečnit ve lhůtě do tří měsíců volby předsedů krajských sekcí.

7. Sněm AMG projednal odvolání Muzea města Tišnova proti rozhodnutí Senátu AMG ze dne 1. prosince 2011 o jeho nepřijetí za řádného člena AMG. Sněm AMG dále projednal odvolání Městského kulturního zařízení v Bělé pod Bezdězem proti rozhodnutí Senátu AMG ze dne 10. března 2011, resp. 23. února 2012 o jeho nepřijetí za řádného člena AMG. Sněm AMG potvrdil rozhodnutí Senátu AMG o nepřijetí Muzea města Tišnova a Městského kulturního zařízení v Bělé pod Bezdězem za řádné členy AMG.

8. Sněm AMG děkuje členům, kteří v uplynulém období pracovali v Exekutivě a v ostatních Orgánech AMG, za jejich činnost.


V Opavě, dne 1. listopadu 2012
  
Za správnost návrhová komise ve složení:
 
Mgr. Zdeněk Freisleben
Mgr. Irena Chovančíková
PhDr. Zita Suchánková
PhDr. František Šebek
PhDr. Dana Veselská

Fotogalerie

 

X. sněm v Opavě

nahoru