Usnesení XI. Sněmu AMG, konaného ve dnech 4. – 5. listopadu 2015 v Plzni

Fotogalerie

 

XI. sněm v Plzni

 

Podklady pro jednání XI. Sněmu AMG


1. Sněm schválil program XI. Sněmu AMG a zvolil komise ve složení:

Mandátová komise: Ing. Vladimíra Durajková, Mgr. Monika Pelinková, Mgr. Antonín Reček
Návrhová komise: RNDr. Miroslava Šandová (předsedkyně), PhDr. Pavel Ciprian, Mgr. Irena Chovančíková, PhDr. Zita Suchánková, PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
Volební komise: Ing. Milena Burdychová (předsedkyně komise), PhDr. Sylva Dvořáčková, Mgr. Václav Houfek, PhDr. Pavel Popelka, CSc., PhDr. František Šebek

2. Sněm bere na vědomí Zprávu o plnění Hlavních linií programu činnosti AMG v období 2013–2015.

3. Sněm bere na vědomí Zprávu o hospodaření AMG v období 2013–2015.

4. Sněm schválil Volební řád pro volby do orgánů AMG na XI. Sněmu AMG.

5. Sněm bere na vědomí Zprávu o změnách a posledním vývoji v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.

6. Sněm AMG bere na vědomí informaci o Dokumentu UNESCO o ochraně a propagaci muzeí a sbírek a informaci o kandidatuře ČR pro výroční zasedání ICOM v roce 2022.

7. Sněm AMG schválil doplnění názvu Asociace muzeí a galerií ČR o zkratku z. s. (zapsaný spolek) dle nového Občanského zákoníku a předloženou změnu Stanov Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. Nový název AMG tak zní Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. V souvislosti se změnou Stanov AMG se mění i ostatní dokumenty AMG v částech odkazujících na Stanovy AMG, v číselných označeních odstavců či kapitol.

8. Sněm zvolil Exekutivu AMG ve složení:

Předseda AMG:

 • Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
 • I. místopředseda AMG:
 • Mgr. Irena Chovančíková
 • II. místopředseda AMG:
 • PhDr. Zdeněk Kuchyňka
 • Členové exekutivy:
 • PhDr. Jana Hutníková
 • PhDr. Pavel Ciprian
 • Mgr. Karel Ksandr
 • PhDr. Jan Novotný

 

Sněm zvolil revizní komisi ve složení:

 • Předsedkyně revizní komise:
 • PhDr. Zita Suchánková
 • Členové revizní komise:
 • Mgr. Hana Garncarzová
 • PhDr. Eva Dittertová

 

9. Sněm schvaluje Strategické cíle AMG pro období 2016–2018:

Hlavní cíl AMG: Zvýšení prestiže muzeí/galerií a oboru muzejnictví v celospolečenském kontextu.

A. Podpora a všestranné zkvalitňování oboru muzejnictví

 • aktivně spolupracovat s MK ČR na zpracování strategických materiálů vyplývajících z cílů Koncepce rozvoje muzejnictví na období 2015–2020 (zřízení Registru muzeí a galerií a systému akreditace, vznik Národní sítě muzeí a galerií, vytvoření Koncepce sítě metodických center MK ČR, stanovení standardů kvalifikované péče o sbírky muzejní povahy);
 • soustředit se na zvyšování kvality fungování muzejních institucí stanovením profesních a etických standardů muzejní práce;
 • pokračovat v aktivitách AMG směřujících k rozvoji oboru v oblastech propagace a popularizace činnosti muzeí/galerií a posilování jejich role ve společnosti;
 • pokračovat v úsilí o výraznější propagaci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a soutěže Muzeum roku;
 • usilovat o další zdokonalení systému statistického sledování oboru s ohledem na připravované mezinárodní normy a spolupracovat na vytvoření metodiky zpracování a prezentace statistických dat;
 • ve spolupráci s MK ČR a dalšími institucemi se zaměřit na vypracování a zavedení Národního systému digitalizace kulturního obsahu a standardů pro evidenci a správu sbírek muzejní povahy, resp. zabezpečení shromažďovaných dat v návaznosti na mezinárodní normy, podílet se na aktualizaci Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR;
 • § podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování úrovně ochrany sbírek.

B. Výraznější role AMG při tvorbě zákonných norem

 • ve spolupráci s AK ČR a SMO ČR a v souladu s cíli Koncepce rozvoje muzejnictví na období 2015–2020 usilovat o vyřešení problematiky nákupu sbírkových předmětů v muzeích/galeriích zřizovaných ÚSC;
 • při modernizaci legislativního rámce ovlivňujícího činnost muzeí/galerií aktivně spolupracovat s MK ČR na přípravě nových právních předpisů, popř. na novelizaci platných legislativních norem, zejména zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy; při jejich vytváření hájit zájmy muzeí/galerií;
 • snažit se o dosažení optimálního řešení některých ustanovení, resp. odstranění trvajících rozporů ve stávajících legislativních normách (např. archivní zákon, zákon o dani z příjmů, zákon
 • o svobodném přístupu k informacím);
 • ve spolupráci s MK ČR usilovat o dosažení adekvátního platového zařazení všech muzejních profesí; nadále usilovat o uznání profese muzejního pedagoga (edukátora) včetně jejího legislativního zakotvení v Katalogu prací;
 • podporovat a rozšířit činnost pracovní skupiny pro legislativu při AMG.

C. Aktivizace členské základny AMG a zlepšování informačních kanálů pro muzejní instituce

 • zkvalitňovat cesty komunikace mezi vedením AMG a členy Krajských sekcí, Komisí i Kolegií AMG;
 • přispět k aktivizaci členské základny AMG zavedením pravidelných debat na aktuální témata oboru muzejnictví s vybranými osobnostmi v muzeích/galeriích ČR;
 • v rámci AMG více propagovat a využívat stávajících nástrojů komunikace (elektronický Bulletin AMG, webová diskusní fóra);
 • pokračovat v rozvoji a racionalizaci webových prezentací AMG a zkvalitňování obsahu Věstníku AMG.

D. Podpora oboru muzeologie a dalšího vzdělávání muzejních pracovníků

 • pokračovat ve zkvalitňování a rozvoji všech forem výuky garantovaných AMG (Škola muzejní propedeutiky);
 • být partnerem komunikace mezi MK ČR a MŠMT ČR pro definování požadavků na výuku muzeologie a spolupracovat při přípravě dalších specializovaných vzdělávacích programů, včetně případných nových forem výuky v rámci univerzitních pracovišť;
 • navázat přímý kontakt s muzeologickými pracovišti v ČR a sledovat trendy v oboru muzeologie;
 • podporovat vzdělávání muzejních pracovníků pořádáním specializovaných seminářů, konferencí a celorepublikových kolokvií na aktuální témata z oboru muzejnictví.

E. Posílení spolupráce AMG s dalšími partnery

 • pokračovat ve spolupráci se spolky, asociacemi a dalšími institucemi působícími v oblasti kulturního dědictví v ČR i zahraničí (zejména NEMO) a navázat spolupráci s dalšími partnery;
 • nadále úzce spolupracovat s AK ČR a rozvíjet spolupráci se SMO ČR; posilovat roli AMG jako odborného partnera pro oblast muzejnictví vůči zřizovatelům muzeí/galerií všeho typu;
 • ve spolupráci s dalšími partnery připravit v roce 2016 v pořadí již pátou mezinárodní muzeologickou konferenci na téma Vliv demografických změn na roli muzeí/galerií
 • ve společnosti;
 • ve spolupráci s ČV ICOM, MK ČR a dalšími partnery usilovat o uskutečnění generální konference ICOM v České republice v roce 2022 na téma Power of Museums.

10. Sněm AMG ukládá Krajským sekcím AMG uskutečnit ve lhůtě do tří měsíců volby předsedů Krajských sekcí AMG.

11. Sněm AMG bere na vědomí informaci, že k XI. Sněmu AMG se neodvolal žádný z členů proti rozhodnutí Orgánů AMG.

12. Sněm AMG bere na vědomí pozvánku na 23. mezinárodní výroční konferenci NEMO ve dnech 5.‒7. listopadu 2015 v Plzni.

13. Sněm AMG děkuje členům, kteří v uplynulém období pracovali v Exekutivě a v ostatních Orgánech AMG, za jejich činnost.


V Plzni dne 5. listopadu 2015


Za správnost návrhová komise ve složení:

RNDr. Miroslava Šandová
PhDr. Pavel Ciprian
Mgr. Irena Chovančíková
PhDr. Zita Suchánková
PhDr. Dana Veselská, Ph.D.

 

Dostupná fóra

XI. Sněm v Plzni

Pro přístup do fóra se musíte přihlásit.
nahoru