XI. Sněm v Plzni


Asociace muzeí a galerií ČR připravuje XI. Sněm AMG, který se uskuteční ve dnech 4.–5. listopadu 2015 v prostorách Plzeňského Prazdroje, a. s. v Plzni.

Pozvánka na sněm II.  (197 kB)

Program XI. Sněmu v Plzni  (87 kB)

Organizační pokyn pro účastníky XI. Sněmu AMG (90 kB)


Mapa (161 kB)

Turistická mapa centra Plzně (682 kB)


Tisková zpráva (154 kB)


Materiály pro jednání XI. Sněmu AMG:

Kandidátní listina do funkcí AMG pro období 2016–2018 (stav ke dni 27.10.2015) (66 kB)

Kandidátní listina – životopisy kandidátů (stav ke dni 27.10.2015) (117 kB)
 

Strategické cíle AMG pro období 2016–2018  (507 kB)

Zpráva o plnění Hlavních linií programu činnosti AMG za období 2013–2015 (330 kB)

Faktografická příloha – období 2016–2018 (585 kB)
 

Volební řád AMG (74 kB)

Plná moc (31 kB)


Krom voleb do Exekutivy AMG a Revizní komise AMG, bude úkolem Sněmu AMG i schválení novely Stanov AMG, upravených v souladu se změnami Občanského zákoníku v roce 2014, jejíž upravené znění připravila advokátní kancelář JUDr. Libora Vašíčka podle pokynů Exekutivy AMG.

Návrh nových Stanov AMG předložila Exekutiva AMG členské základně k diskusi v dostatečném předstihu před samotným jednáním XI. Sněmu AMG.

Stanovy budou XI. Sněmu AMG předloženy v navrženém znění:

Návrh nových Stanov AMG (130 kB)

 

Návrh znění Stanov AMG k vyjádření členské základny (k dispozici členům AMG od února 2015):

Důvodová zpráva  (55 kB)

Průvodní zpráva k důvodům změny stanov (191 kB)

Návrh nových Stanov AMG (130 kB)

Návrh nových Stanov AMG – vyznačené změny (147 kB)

Původní Stanovy AMG (platné od 7. října 2009)  (117 kB)


Termín pro předkládání pozměňovacích návrhů na změny Stanov AMG byl stanoven nejpozději do 30. června 2015.

Pokud budou členské instituce, resp. členové AMG předkládat pozměňovací návrhy k předloženému novému znění Stanov AMG, nechť tak učiní pouze formou návrhu nového či pozměněného paragrafového znění příslušných ustanovení (nikoli jen formou komentáře nebo sdělení, že by příslušný paragraf, či jeho část měl znít jinak, či obsahovat něco jiného). Pozměňovací návrhy bude Sekretariát AMG přijímat pouze ve výše uvedené podobě, aby je mohl předat k posouzení advokátní kanceláři JUDr. Libora Vašíčka, zda jsou v souladu s novým Občanským zákoníkem, příp. dalšími právními předpisy platnými na území České republiky.

Pokud advokátní kancelář sdělí, že předložený návrh jiného znění některého bodu Stanov AMG není v kolizi s platnými právními předpisy, bude toto znění předloženo Sněmu AMG k hlasování jako možná varianta a do stanov bude zahrnuto sněmem schválené znění. Z výše uvedených důvodů nebude možno předkládat návrhy na změnu stanov ad hoc až na jednání Sněmu AMG.

Děkujeme Vám za spolupráci.

PhDr. Luděk Beneš
předseda AMG

Pozměňovací návrhy k předloženému znění Stanov AMG předkládejte k rukám Anny Komárkové, BBus (Hons), výkonné ředitelky AMG.
Sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město
tel.: +420 224 210 037
e-mail: amg@cz-museums.cz

nahoru