Usnesení XII. Sněmu AMG

 

Věstník AMG 6/2018  (3 834 kB)

Speciální příloha Věstníku AMG 6/2018 – Materiály z XII. Sněmu AMG, 28.–29. listopadu 2018, Muzeum města Ústí nad Labem  (879 kB)

Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG

Fotogalerie 

 

Usnesení XII. Sněmu Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., konaného ve dnech 28.–29. listopadu 2018 v Muzeu města Ústí nad Labem, p. o. 


1. Sněm AMG byl řádně svolán v souladu se Stanovami AMG jeho I. místopředsedkyní Mgr. Irenou Chovančíkovou, která jednání zahájila a předsedala mu.

Sněm AMG schválil program XII. Sněmu AMG a zvolil komise ve složení:

Mandátová komise – Mgr. Václav Houfek, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Bc. Kateřina Svobodová
Návrhová komise – PhDr. František Šebek (předseda komise), PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Zita Suchánková, RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, PhDr. Věra Tomolová
Volební komise – PhDr. Zdeněk Zahradník (předseda komise), PhDr. Luděk Beneš, Ing. Milena Burdychová, Mgr. Hana Garncarzová, Ing. Vlastimil Vykydal


2. Sněm AMG schválil Volební řád AMG pro volby do funkcí předsedy, I. místopředsedy, II. místopředsedy, členů exekutivy AMG; předsedy a členů revizní komise AMG.


3. Sněm AMG schválil Zprávu o plnění Strategických cílů AMG v období 2016–2018 (vč. její Faktografické přílohy).


4. Sněm AMG schválil Zprávu o hospodaření AMG v období 2016–2018.


5. Sněm AMG bere na vědomí informaci, že k XII. Sněmu AMG se neodvolal žádný z členů proti rozhodnutí orgánů AMG.


6. Sněm AMG bere na vědomí zprávu o stavu Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.


7. Sněm AMG bere na vědomí zprávu o vypovězení Memoranda o vzájmené spolupráci mezi AMG a NPÚ, ze strany NPÚ ke dni 31. března 2019. Sněm AMG ukládá exekutivě AMG připravit návrh reakce AMG a předložit jej ke schválení na nejbližším zasedání senátu AMG.


8. Sněm AMG schválil zrušení Komise pro dějiny umění AMG, Komise pro militaria AMG a Komise pro lidové stavitelství AMG pro jejich dlouhodobou nečinnost. Komise pro muzejní management AMG má šestiměsíční lhůtu pro obnovení své činnosti a v případě, že tak neučiní, sněm AMG pověřuje senát AMG, aby komisi pozastavil činnost.


9.  Sněm AMG zvolil exekutivu AMG ve složení:

Předsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková
I. místopředsedkyně AMG: PhDr. Jana Hutníková
II. místopředseda AMG: Ing. Richard M. Sicha
Členové exekutivy AMG: PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Sylva Dvořáčková, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

Sněm AMG zvolil revizní komisi AMG ve složení: 

Předsedkyně revizní komise AMG: PhDr. Radka Křížková Červená
Členové revizní komise AMG: PhDr. Zita Suchánková, Mgr. Jiří Střecha


10.  Sněm AMG schvaluje Strategické cíle AMG pro období 2019–2021:

Hlavní úkol AMG jako největšího profesního svazu sbírkotvorných institucí v České republice:

 • zvyšování prestiže oboru muzejnictví a posílení vnímání role muzejních institucí jako strážců významné části národního kulturního dědictví.

A. Všestranný rozvoj oboru muzejnictví

 • ve spolupráci s MK ČR a dalšími subjekty z oblasti paměťových institucí a hmotného kulturního dědictví spolupracovat na realizaci záměrů obsažených v Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015–2020;
 • zásadním způsobem se podílet na přípravě a realizaci systému registrace/akreditace muzeí a galerií v České republice;
 • aktivně participovat na zpracování strategických a koncepčních materiálů MK ČR pro období 2021–2025;
 • ve spolupráci s ostatními vyhlašovateli pokračovat v úsilí o další rozvoj a kvalitní propagaci Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a soutěže Muzeum roku;
 • jako hlavní organizátor nadále realizovat Festival muzejních nocí i další mediální kampaně AMG a usilovat o další prohloubení spolupráce v této oblasti s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR;
 • podporovat další aktivity směřující k výraznější propagaci muzejních institucí a popularizaci jejich činnosti v oblasti uchovávání, ochrany a prezentace sbírek muzejní povahy;
 • prostřednictvím projektu Benchmarking muzeí pokračovat v úsilí o zdokonalení systému statistického sledování oboru muzejnictví v České republice;
 • nadále spolupracovat na optimalizaci metodiky zpracování a prezentace statistických dat;
 • podílet se na procesu vyhodnocení Strategie digitalizace kulturního obsahu ČR na léta 2013–2020 a iniciovat aktualizaci tohoto materiálu zohledňující priority muzejních institucí pro další období;
 • ve spolupráci s MK ČR a dalšími subjekty se zaměřit na přípravu a realizaci národní platformy pro správu a evidenci sbírek muzejní povahy (projekt ELVIS) s ohledem na kvalitní metodiku zpracování, resp. zabezpečení shromažďovaných dat; v souvislosti se vznikem nového řešení nadále požadovat zajištění technické podpory programu DEMUS až do doby jeho plné náhrady novým systémem;
 • usilovat o změnu právního postavení muzejních institucí jako nedílné součásti systému dalšího vzdělávání v České republice a integraci jejich role do strategií i předpisů zastřešujících koncept celoživotního učení;
 • pokračovat v podpoře aktivit směřujících ke zvyšování úrovně ochrany sbírek a usilovat o posílení dotačních programů v této oblasti.

B. Aktivní role AMG při tvorbě právních předpisů

 • spolu s MK ČR, Unií zaměstnavatelských svazů ČR, Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, a dalšími partnery usilovat o optimální řešení problematiky účtování sbírkových předmětů v muzejních institucích;
 • ve spolupráci s MK ČR, UZS ČR, AK ČR, SMO ČR a dalšími partnery pokračovat v úsilí o dosažení adekvátního platového zařazení všech muzejních profesí a vyřešení nesouladu mezi minimální nebo zaručenou mzdou a platovými tabulkami;
 • aktivně se podílet na řešení otázky ochrany osobních údajů v oblasti muzejnictví;
 • ve spolupráci s MK ČR, Unií zaměstnavatelských svazů ČR a dalšími partnery se podílet na přípravě a realizaci dotačního programu na podporu činnosti muzeí a galerií;
 • spolupracovat na přípravě legislativních předpisů týkajících se paměťových institucí a hmotného kulturního dědictví, zejména novelizovaných nebo zcela nových zákonů v oblasti muzejnictví, památkové péče a archivnictví;
 • podporovat činnost pracovní skupiny pro muzejní legislativu AMG, včetně vyčlenění finančních prostředků na profesionální právní poradenství.

C. Aktivizace členské základny AMG

 • pokračovat v rozvoji elektronických prezentací AMG a zkvalitňování obsahu Věstníku AMG;
 • formou pravidelných setkání na aktuální témata z oblasti muzejní praxe usilovat o aktivizaci členů Senátu AMG;
 • usilovat o kvalitní činnost všech Krajských sekcí, Komisí a Kolegií AMG;
 • nadále využívat dostupných nástrojů komunikace pro výraznější zapojení všech členů do činnosti AMG, resp. možnosti aktivně se podílet na naplňování jejích strategických cílů.

D. Podpora vzdělávání muzejních pracovníků

 • ve spolupráci s MK ČR, MŠMT ČR a dalšími partnery v oblasti muzejnictví definovat požadavky na výuku muzeologie v České republice;
 • ve spolupráci s muzeologickými pracovišti vytvářet teoretické podklady pro muzejní práci a navrhovat jejich praktická řešení;
 • podílet se na přípravě specializovaných vzdělávacích programů, včetně nových forem výuky a postgraduálního studia muzeologie;
 • pokračovat v rozvoji Školy muzejní propedeutiky;
 • podporovat další vzdělávání pracovníků muzeí a galerií v České republice pořádáním seminářů, konferencí a kolokvií na aktuální témata z oboru muzejnictví.

E. Spolupráce AMG s dalšími partnery

 • pokračovat ve spolupráci se spolky, asociacemi a dalšími institucemi v oblasti kulturního dědictví v České republice i v zahraničí (zejména ZMS, NEMO) a navázat spolupráci s dalšími partnery (např. v Polsku, Maďarsku);
 • využít členství v Unii zaměstnavatelských svazů ČR a ve spolupráci s touto organizací prosazovat zkvalitnění podmínek pro muzejní činnost;
 • nadále úzce spolupracovat s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR;
 • prezentovat AMG jako odborného garanta pro obor muzejnictví vůči zřizovatelům muzejních institucí všeho typu;
 • ve spolupráci s dalšími partnery připravit v roce 2019 v pořadí šestou mezinárodní muzeologickou konferenci na téma Muzea dnes: Strategie, trendy, nové pohledy;
 • spolu s partnery ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska se podílet na přípravě a realizaci každoročních setkání muzejních pracovníků z těchto zemí.


11.  Sněm AMG ukládá krajským sekcím AMG uskutečnit ve lhůtě do tří měsíců volby předsedů krajských sekcí AMG.


12. Sněm AMG děkuje členům, kteří v uplynulém období pracovali v exekutivě AMG a v ostatních orgánech AMG, za jejich činnost.


V Ústí nad Labem dne 29. listopadu 2018

Za správnost návrhová komise ve složení:
PhDr. František Šebek, předseda
PhDr. Pavel Ciprian
PhDr. Zita Suchánková   
RNDr. Mgr. Miroslava Šandová     
PhDr. Věra Tomolová

Dostupná fóra

XII. Sněm AMG v Ústí nad Labem

Pro přístup do fóra se musíte přihlásit.
nahoru