Odbor muzeí Ministerstva kultury České republiky

Metodickým pracovištěm pro otázky evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, centrální evidence sbírek (CES) a vývozu sbírkových předmětů do zahraničí je odbor muzeí Ministerstva kultury. Toto pracoviště vydává metodické pokyny a poskytuje metodické konzultace

Kontakt: 
Ministerstvo kultury ČR
odbor muzeí
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 
Sídlo: Milady Horákové 139, Praha 7 
Tel.: +420 257 085 469
E-mail: epodatelna@mkcr.cz 
URL: http://cesonline.cz

 

nahoru