Komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Komise soutěže se zabývá hodnocením přihlášených soutěžních projektů; ve své činnosti se řídí Soutěžním řádem a Jednacím řádem komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis; má 7 členů, přičemž 3 členy a 1 náhradníka jmenuje Exekutiva Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., 3 členy a 1 náhradníka jmenuje ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury, a 1 člena a 1 náhradníka jmenuje předsednictvo Českého výboru ICOM, z. s. Komise soutěže si volí ze svého středu předsedu.
 

Předseda poroty:

PhDr. Radim Vondráček, Ph.D.
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Od roku 1991 působí v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vystudoval FF UK, obor historie a filosofie. Na Universität Wien a Akademie der bildenden Künste Wien se věnoval dějinám umění a uměnovědné teorii. Je autorem řady výstav a studií, zabývá se kulturou 19. století se zaměřením na dějiny užitého umění a designu. V letech 2017–2020 byl předsedou Uměleckohistorické společnosti. Přednáší též na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
 

Členové poroty:

PhDr. Hana Dvořáková
Moravské zemské muzeum

Po studiích na FF MU, obor etnografie, pracovala jako kurátorka v Městském muzeu v Kloboukách u Brna, Regionálním muzeu v Mikulově. Od roku 1992 působí v MZM jako kurátorka sbírek Etnografického ústavu a v letech 1992–2022 jako jeho vedoucí. Je autorkou řady výstav a studií, členkou oborových komisí a rad. Je členkou redakční rady Věstníku AMG. Specializuje se na problematiku lidové religiozity, okrajové žánry. Věnuje se rovněž inspirační roli tradiční kultury pro současný design.


Mgr. Pavel Holman

Technické muzeum v Brně, individuální člen AMG

Vystudoval obor dějepis–pedagogika na PaedF UHK a muzeologii na FF MU. Jako historik pracoval v Muzeu dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a poté jako vedoucí Městského muzea v Radnicích. Byl vedoucím oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, kde dnes přednáší. V současné době je kurátorem Technického muzea v Brně se zaměřením na potápěcí techniku a vária. Je individuálním členem AMG a vystupuje v řadě Komisí AMG. Učí také ve Škole muzejní propedeutiky.


PhDr. Dagmar Jelínková
Národní galerie v Praze

Od roku 2001 pracuje v Národní galerii v Praze, kde organizuje činnost Metodického centra pro muzea výtvarného umění. Vystudovala dějiny umění na FF UK. Poté působila v památkové péči, od roku 1988 pracovala jako kurátorka ve Středočeské galerii v Praze a v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě. Na Vyšší odborné škole informačních studií v Praze vede semestrální kurz o sbírkách výtvarného umění pro obor informační management – Služby muzeí a galerií.


PhDr. Magda Němcová

Ministerstvo kultury, Oddělení ochrany kulturních statků

Od roku 2015 je vedoucí Samostatného oddělení ochrany kulturních statků Ministerstva kultury. Na FF UK vystudovala obor historie. V letech 1983–1997 působila na Akademii věd ČR (nejdříve v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská v Ústavu klasických studií a poté na Slovanském ústavu). Dva roky pracovala v redakci čtrnáctideníku současného umění Ateliér. V letech 2000–2015 se věnovala problematice mobility sbírek v Národní galerii v Praze.


doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

individuální členka AMG

Vystudovala architekturu na ČVUT. Zabývá se především dějinami, teorií a kritikou architektury. Přednáší na katedře architektury ČVUT. V letech 1974–1984 pracovala ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury, v Kabinetu teorie architektury. Byla kurátorkou Národní galerie v Praze (1985–2020). V letech 1993–2019 působila v porotě architektonické soutěže Stavba roku. Je individuální členkou AMG.


PhDr. Jana Součková, DrSc.

čestná členka AMG

Dlouholetá, dnes emeritní ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Věnovala se kulturním dějinám Předního východu, zejména chetitologii. Vystudovala obory klínopis a prehistorie na FF UK a před nástupem do Národního muzea krátce pracovala v Orientálním ústavu AV ČR. Svojí specializaci prohloubila studijními pobyty na Philippově univerzitě v Marburgu a v Akademii věd a literatury v Mohuči. Je předsedkyní Českého komitétu Modrého štítu, členkou České komise pro UNESCO a čestnou členkou AMG. V letech 1990 až 2000 byla předsedkyní Českého výboru ICOM.

 

nahoru