Národní soutěž muzeí Gloria musaealis se představuje


Gloria musaealis je sláva muzejní!

 


V roce 2016 oslavily Ceny Gloria musaealis 15 let svého trvání (videospot):


Zhodnocení 15 let konání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis  
Přehled všech oceněných institucí v letech 2002–2022 (řazeno abecedně dle sídla instituce)  
Výsledky za období 2002–2022 


Jak se přihlásit

Muzea a galerie v České republice pečují o více než 65 miliónů sbírkových předmětů, ročně připraví na 2 000 výstav, navštíví je přes 13 milionů návštěvníků, představují významný prvek v turistické nabídce všech krajů naší země, jejich sbírky vypovídají o naší identitě a spojují nás a naše „nyní" s „minulým" i s „budoucím".


Ministerstvo kultury
, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., vyhlásily 22. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, který probíhá od 1. ledna 2023 do 28. února 2024.

Soutěž je vyhlašována v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve třech hlavních kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publkace roku a Muzejní počin roku.

Soutěž má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových stálých expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis se tradičně koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května).

Vyhlášení výsledků 22. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se uskuteční
v úterý 14. května 2024 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.


Komise soutěže:

Soutěž hodnotí sedmičlenná komise nezávislých odborníků, kterou jmenují vyhlašovatelé soutěže.

Čestný výbor soutěže:
Čestný výbor soutěže sestává z významných osobností veřejného života a kultury v České republice, zúčastňuje se slavnostního aktu vyhlášení výsledků soutěže a po dobu trvání nad ní převezme záštitu. Čestný výbor soutěže má právo navrhnout vyhlašovatelům zvláštní ocenění jednomu ze soutěžních projektů.

Cena Gloria musealis:
Nejvyšším oceněním v hlavních kategoriích soutěže Muzejní výstava rokuMuzejní publikace rokuMuzejní počin roku je Cena Gloria musaealis. O udělení Ceny Gloria musaealis rozhoduje ministr kultury ČR na základě doporučení komise soutěže. Cenu Gloria musaealis tvoří trofej, diplom a peněžní ocenění v hodnotě 70 000 Kč.

Ocenění:
V každé kategorii je vyhlašováno pořadí tří nejlepších projektů, přičemž přihlášená muzea a galerie mohou obdržet také zvláštní ocenění v hlavních kategoriích, Cenu čestného výboru Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Cenu Českého výboru ICOM. (Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., má právo za vyhlašovatele rozhodnout o dalším ocenění, ať už finančním, nebo formou certifikátu, a to pro muzea, která se umístila na 2. a 3. místě všech hlavních kategorií. Zároveň může udělit zvláštní cenu muzeu, které se na prvních třech místech neumístilo, ale získalo mimořádné bodové ohodnocení za splnění některých soutěžních kritérií. Český výbor ICOM, z. s., může udělit zvláštní cenu muzeu, které se na prvních místech neumístilo, ale získalo mimořádné bodové ohodnocení za splnění soužěžních kritérií, jež ICOM programově podporuje (viz Soutěžní řád).

Cenu Českého výboru ICOM může udělit předsednictvo Českého výboru ICOM, z. s., na základě doporučení komise soutěže některému ze soutěžních projektů přihlášených do hlavních kategorií. Při výběru laureáta je kladen zvláštní zřetel na ta kritéria a aspekty muzejní práce, které ICOM programově podporuje, tzn. výsledky mezinárodní spolupráce, společné projekty účastníků z různých zemí; projekty s mimořádně přínosným kulturněvýchovným prvkem; nebo aktivity zpřístupňující muzea tělesně a smyslově postiženým.

Prezentace vítězů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis


Národní soutěž muzeí Gloria musaealis v číslech:

Ročník   Počet přihlášených soutěžních projektů  Počet přihlášených institucí
I. ročník 2002 29 39
II. ročník 2003  29 45
III. ročník 2004   62 39
IV. ročník 2005 61 39
V. ročník 2006 59 34
VI. ročník 2007 71 50
VII. ročník 2008  81 52
VIII. ročník 2009 84 49
IX. ročník 2010 75 50
X. ročník 2011 75 49
XI. ročník 2012 73  53
XII. ročník 2013 90  61
XIII. ročník 2014 87  62
XIV. ročník 2015 80 72
XV. ročník 2016 81 51
XVI. ročník 2017 99 62
XVII. ročník 2018 93 58
XVIII. ročník 2019 87 60
XIX. ročník 2020 98 56
XX. ročník 2021 79 52
XXI. ročník 2022 121 73

 

nahoru