Národní soutěž muzeí Gloria musaealis se představuje


Gloria musaealis je sláva muzejní!

 


V roce 2016 oslavily Ceny Gloria musaealis 15 let svého trvání (videospot):


Zhodnocení 15 let konání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:

Analýza 15 let existence soutěže (543 kB)

Přehled všech oceněných institucí v letech 2002–2018, řazeno abecedně dle sídla instituce (254 kB)
Výsledky za období 2002–2018 (205 kB)


Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s.,
vyhlásily ke dni 1. ledna 2019 XVIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2019. Soutěž je vyhlašována v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury.

Ke vzniku této soutěže vyhlašovatele vedla snaha přispět ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení obecného chápání smyslu jejich existence jako strážců významné části národního kulturního dědictví. Vyhlašovatelé jsou si vědomy významu ochrany a využívání movitého kulturního dědictví jako jednoho z důležitých pramenů historické paměti a významu jeho uchování pro současné i příští generace, všestranně podporují činnost muzeí a galerií v České republice jako institucí, které tento pramen poznání spoluvytvářejí, chrání a zprostředkovávají veřejnosti. Prostřednictvím Národní soutěže muzeí Gloria musaealis vzniká prostor k větší medializaci problematiky českého muzejnictví, a to jak ve vztahu k jeho obecným problémům, tak i významu konkrétních muzejních institucí. Kromě toho soutěž podporuje zdravé konkurenční prostředí uvnitř oboru.

Výsledky XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byly slavnostně vyhlášeny u příležitosti Mezinárodního dne muzeí dne 16. května 2019 ve Smetanově síni Obecního domu (ceremoniál předávání Cen Gloria musaealis za rok 2018).


Komise soutěže:

Soutěž hodnotí sedmičlenná komise nezávislých odborníků, kterou jmenují vyhlašovatelé soutěže.

Čestný výbor soutěže:
Čestný výbor soutěže sestává z významných osobností veřejného života a kultury v České republice, zúčastňuje se slavnostního aktu vyhlášení výsledků soutěže a po dobu trvání nad ní převezme záštitu. Čestný výbor soutěže má právo navrhnout vyhlašovatelům zvláštní ocenění jednomu ze soutěžních projektů.

Cena Gloria musealis:
Nejvyšším oceněním v hlavních kategoriích soutěže Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku je Cena Gloria musaealis
O udělení Ceny Gloria musaealis rozhoduje ministr kultury ČR na základě doporučení komise soutěže.
Cenu Gloria musaealis tvoří trofej, diplom a peněžní ocenění v hodnotě 70.000 Kč.

Ocenění:
V každé kategorii je vyhlašováno pořadí tří nejlepších projektů, přičemž přihlášená muzea a galerie mohou obdržet také zvláštní ocenění v hlavních kategoriích, Cenu čestného výboru Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Cenu Českého výboru ICOM. (Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., má právo za vyhlašovatele rozhodnout o dalším ocenění, ať už finančním, nebo formou certifikátu, a to pro muzea, která se umístila na 2. a 3. místě všech hlavních kategorií. Zároveň může udělit zvláštní cenu muzeu, které se na prvních třech místech neumístilo, ale získalo mimořádné bodové ohodnocení za splnění některých soutěžních kritérií. Český výbor ICOM, z. s., může udělit zvláštní cenu muzeu, které se na prvních místech neumístilo, ale z ískalo mimořádné bodové ohodnocení za splnění soužěžních kritérií, jež ICOM programově podporuje (viz Soutěžní řád).

Cenu Českého výboru ICOM může udělit předsednictvo Českého výboru ICOM, z. s., na základě doporučení komise soutěže některému ze soutěžních projektů přihlášených do hlavních kategorií. Při výběru laureáta je kladen zvláštní zřetel na ta kritéria a aspekty muzejní práce, které ICOM programově podporuje, tzn. výsledky mezinárodní spolupráce, společné projekty účastníků z různých zemí; projekty s mimořádně přínosným kulturně-výchovným prvkem; nebo aktivity zpřístupňující muzea tělesně a smyslově postiženým.

Jak se přihlásit
 

Návštěvnická soutěž Muzeum roku:

Muzejní instituce mohou od roku 2015 získat také Cenu Muzeum roku – ocenění od široké veřejnosti. Soutěž Muzeum roku je vyhlašována jako součást mediální kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a zaměřuje se na názor návštěvníků. Jejím cílem je propagovat obor muzejnictví i činnost muzeí a galerií mezi širokou veřejností a získat zpětnou vazbu od návštěvníků. Soutěž Muzeum roku probíhá na webovém portále do-muzea.cz, jehož provozovatelem je Národní muzeum, a který vznikl ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s.


Muzea a galerie v České republice pečují o více než 65 miliónů sbírkových předmětů, ročně připraví na 2 000 výstav, navštíví je přes 13 milionů návštěvníků, představují významný prvek v turistické nabídce všech krajů naší země, jejich sbírky vypovídají o naší identitě a spojují nás a naše „nyní" s „minulým" i s „budoucím".
 

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis v číslech:


Ročník   Počet přihlášených soutěžních projektů  Počet přihlášených institucí
I. ročník 2002 29 39
II. ročník 2003  29 45
III. ročník 2004   62 39
IV. ročník 2005 61 39
V. ročník 2006 59 34
VI. ročník 2007 71 50
VII. ročník 2008  81 52
VIII. ročník 2009 84 49
IX. ročník 2010 75 50
X. ročník 2011 75 49
XI. ročník 2012 73  53
XII. ročník 2013 90  61
XIII. ročník 2014 87  62
XIV. ročník 2015 80 72
XV. ročník 2016 81 51
XVI. ročník 2017 99 62
XVII. ročník 2018 93 58

 

nahoru