Soutěžní řád Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2023


Preambule

Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., vědomy si významu ochrany a využívání movitého kulturního dědictví jako jednoho z důležitých pramenů historické paměti a významu jeho uchování pro současné i příští generace, všestranně podporují činnost muzeí a galerií v České republice jako institucí, které tento pramen poznání spoluvytvářejí, chrání a zprostředkovávají veřejnosti. Vedeny snahou přispět k vědomí významu muzeí a galerií a ocenit jejich sbírkotvornou a výchovně-vzdělávací činnost pro veřejnost, vyhlašují při příležitosti Mezinárodního dne muzeí pro rok 2023 dvacátý druhý ročník Národní soutěže muzeí


Gloria musaealis 2023

Soutěžní řád
 

Vyhlašovatelé Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2022
Vyhlášené kategorie soutěže a způsob ocenění
Účast v soutěži a způsob přihlášení do soutěže
Náležitosti přihlášky do soutěže
Vyřazení přihlášky ze soutěže
Orgány soutěže
Hodnocení soutěže
Závěrečná ustanovení


Článek 1
Vyhlašovatelé Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2023

1. Vyhlašovateli Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2023 (dále jen „soutěže“) jsou Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. (dále jen „vyhlašovatelé“).
2. Vyhlašovatelé mají právo:
a) seznamovat se s průběhem soutěže a dohlížet na něj ve smyslu dodržování platné legislativy a Soutěžního řádu;
b) soutěž v kterékoliv soutěžní kategorii zrušit, pokud nebudou podány alespoň tři přihlášky, nebo pokud byl prokazatelně porušen Soutěžní řád.
3. Povinností vyhlašovatelů je:
a) vydat ke dni vyhlášení soutěže v úplném znění Soutěžní řád;
b) jmenovat ke dni vyhlášení soutěže členy komise soutěže posuzující přihlášené soutěžní projekty a vydat v úplném znění Jednací řád komise soutěže (dále jen „Jednací řád“);
c) jmenovat ke dni vyhlášení soutěže ředitele soutěže;
d) odvolat člena komise soutěže, pokud neplní povinnosti plynoucí ze Soutěžního a Jednacího řádu;
e) hradit členům komise soutěže nezbytné náklady na cestovné spojené s posuzováním přihlášených projektů;
f) zdržet se jakéhokoliv zasahování do činnosti komise soutěže, s výjimkou činnosti ředitele soutěže, které je v souladu se Soutěžním a Jednacím řádem, a konání podle bodů a), b) a d) tohoto odstavce.

Článek 2
Vyhlášené kategorie soutěže a způsob ocenění

1. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2022 se vyhlášuje ke dni 1. ledna 2023.
2. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis se vyhlašuje v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury. Výsledky soutěže budou vyhlášeny k 18. květnu 2024.
3. Součástmi Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2023 (dále jen „soutěž“) jsou, v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 nařízení vlády č. 5/2003 Sb.:

a) Hlavní kategorie:

I. Muzejní výstava roku 2023
Soutěžním projektem může být dlouhodobá výstava (expozice) či krátkodobá výstava, využívající sbírku muzejní povahy, trvající minimálně jeden měsíc, s pravidelnou otevírací dobou po čtyři dny v týdnu, nebo otevřená po minimálně 128 hodin veřejnosti – pokud byla poprvé zpřístupněna veřejnosti od 1. ledna 2023 do 28. února 2024.
II. Muzejní publikace roku 2023
Soutěžním projektem může být jakákoli původní publikace, včetně publikace vydané na elektronickém médiu, tematicky čerpající ze sbírky muzejní povahy nebo z vědeckovýzkumné činnosti muzea, která je určena pro veřejnost a která byla vydána od 1. ledna 2023 do 28. února 2024.
III. Muzejní počin roku 2023
Soutěžním projektem může být jakákoli aktivita muzea, jejímž výsledkem je významné a dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, či služeb poskytovaných veřejnosti, pokud byla završena v období od 1. ledna 2023 do 28. února 2024.
Jedná se např. o vývoj nové technologie péče o sbírky, případně její ověření v praxi; zvláště významné obohacení sbírek; záchranu lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo pro ochranu kulturního dědictví, případně umožnění jejího využívání veřejností.
Soutěžním projektem v této kategorii nemůže být projekt, který svým charakterem odpovídá hlavním kategoriím I. Muzejní výstava roku a II. Muzejní publikace roku.

b) Zvláštní kategorie:

IV. Cena Českého výboru ICOM
Cenu Českého výboru ICOM může udělit předsednictvo Českého výboru ICOM, z. s., na základě doporučení komise soutěže některému ze soutěžních projektů přihlášených do hlavních kategorií. Při výběru laureáta bude kladen zvláštní zřetel na ta kritéria a aspekty muzejní práce, které ICOM programově podporuje, tzn. výsledky mezinárodní spolupráce, společné projekty účastníků z různých zemí; projekty s mimořádně přínosným kulturně-výchovným prvkem; nebo aktivity zpřístupňující muzea tělesně a smyslově postiženým.

4. Nejvyšším oceněním v hlavních kategoriích je Cena Gloria musaealis udělovaná na základě doporučení komise soutěže1. O udělení Ceny Gloria musaealis rozhodne ministr kultury. Cena Gloria musaealis bude udělena k 18. květnu 2024, a to vždy jedna v každé z hlavních soutěžních kategorií. Cenu Gloria musaealis tvoří trofej, diplom a peněžní ocenění ve výši 70.000 Kč.
5. Zvláštní kategorie uvedená v článku 2, odst. 3, písm. b) se vyhlašuje na základě písemné Dohody o pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, uzavřené mezi vyhlašovateli dne 4. dubna 2018.
6. Nejvyšším oceněním ve zvláštní kategorii je Cena Českého výboru ICOM. Cena se uděluje k 18. květnu 2024:
a) Cena Českého výboru ICOM je tvořena diplomem a finanční odměnou ve výši 30.000 Kč.
7. Finanční zajištění ocenění:
a) Finanční odměnu, náležící k ocenění v hlavních kategoriích hradí Ministerstvo kultury ve výši 70.000 Kč.
b) Finanční odměnu, náležící k Ceně Českého výboru ICOM hradí Český výbor ICOM, z. s., v plné výši, tj. 30.000 Kč.
c) Trofeje a diplomy, náležící k ocenění v hlavních kategoriích, a diplom náležící k Ceně Českého výboru ICOM hradí Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
8. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., má právo za vyhlašovatele rozhodnout o dalším ocenění, ať už finančním, nebo formou certifikátu, a to pro muzea, která se umístila na 2. a 3. místě všech hlavních kategorií, současně má právo další ocenění neudělit. Zároveň může udělit zvláštní cenu muzeu, které se na prvních třech místech neumístilo, ale získalo mimořádné bodové ohodnocení za splnění některých soutěžních kritérií. Český výbor ICOM, z. s., může udělit zvláštní cenu muzeu, které se na prvních třech místech neumístilo, ale získalo mimořádné bodové ohodnocení za splnění soutěžních kritérií, uvedených v článku 2, odst. 3, písm. b), která ICOM programově podporuje.

Článek 3
Účast v soutěži a způsob přihlášení do soutěže

1. Soutěže se může zúčastnit právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem sbírky muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Je-li vlastníkem sbírky muzejní povahy Česká republika nebo územní samosprávný celek, může se do soutěže přihlásit organizační složka státu, nebo příspěvková organizace státu či územního samosprávného celku, která sbírku muzejní povahy spravuje.
2. Lhůta pro podání přihlášek do soutěže trvá od 1. ledna 2023 do 28. února 2024 (včetně). Přihlášky se podávají sekretariátu soutěže písemně na předepsaných formulářích, a to osobně nebo poštou. Za termín podání přihlášky se považuje datum osobního předání nebo datum poštovního razítka. Každý soutěžní projekt musí mít samostatnou přihlášku.
3. Veškeré přihlášené projekty musí probíhat na území České republiky.
4. Zvláštní podmínky pro podání přihlášek:
a) přihláška do hlavní kategorie I. Muzejní výstava roku musí být předložena minimálně 20 pracovních dnů před ukončením trvání krátkodobé výstavy;
b) přihláška do hlavní kategorie III. Muzejní počin roku musí být v případě časově omezeného projektu předložena minimálně 20 pracovních dnů před ukončením projektu;
c) přihlášky do zvláštní kategorie IV. Cena Českého výboru ICOM se nepodávají.
5. Předkladatel přihlášky (účastník soutěže):
a) má právo informovat veřejnost o své účasti v soutěži; za tím účelem smí používat název soutěže s vyznačením kategorie, které se účastní, logotyp soutěže a dalších marketingových nástrojů, které mu vyhlašovatelé v souvislosti s jeho účastí v soutěži poskytnou;
b) je povinen poskytnout členům komise soutěže na vyžádání podrobnosti k přihlášenému projektu; umožnit jim prohlídku přihlášeného projektu, není-li to v rozporu s režimem správy, ochrany a bezpečnosti sbírek.
6. Soutěžní poplatek:
a) u hlavních kategorií dle článku 2, odst. 3, písm. a) ve výši 800 Kč za každou přihlášku;
b) je splatný nejpozději v den podání přihlášky, a to v hotovosti nebo na účet Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., vedený u Moneta Money Bank, č. ú. 2233905504/0600, k. s. 0308, var. s. IČ organizace. Soutěžní poplatky budou použity k úhradě provozních nákladů soutěže.

Článek 4
Náležitosti přihlášky do soutěže

1. Přihláška obsahuje:
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, popř. bydliště, nebyl-li trvalý pobyt udělen, vlastníka sbírky muzejní povahy, jde-li o fyzickou osobu;
b) název, sídlo a IČ vlastníka sbírky muzejní povahy, jde-li o právnickou osobu;
c) název, sídlo, IČ a údaj o zřizovateli, jde-li o organizační složku státu nebo o příspěvkovou organizaci státu nebo územně samosprávného celku;
d) evidenční číslo sbírky muzejní povahy podle osvědčení jejího zápisu v Centrální evidenci sbírek;
e) označení soutěžní kategorie;
f) název a stručnou charakteristiku soutěžního projektu (vč. anglické verze názvu projektu);
g) kopii dokladu o zaplacení soutěžního poplatku dle článku 3, odst. 5;
h) bankovní spojení a číslo účtu, ze kterého byl poplatek zaplacen;
i) povinné a nepovinné přílohy dle článku 4, odstavce 2;
j) razítko a podpis statutárního orgánu (statutárního zástupce) a datum zpracování přihlášky do soutěže.
2. Přílohy k přihlášce obsahují průvodní dokumentaci pro jednotlivé soutěžní projekty. Přílohy nelze v průběhu soutěže měnit. Doplňovat lze pouze dokumentaci, která se týká ohlasů návštěvníků výstavy a zpráv ze sdělovacích prostředků nebo médií, nebo obrazovou dokumentaci doprovodných akcí, které se konaly po termínu podání přihlášky, a to nejpozději do 31. března 2024. Přihlášky včetně příloh se předkladateli nevracejí a zůstávají archivovány u vyhlašovatelů.

a)  Průvodní dokumentace pro hlavní kategorii I. Muzejní výstava roku:

Povinné přílohy:
i. rozbor výstavy se zdůvodněním přihlášky do soutěže (maximálně jedna normostrana A4 textu nebo 1800 znaků); rozbor výstavy zpracuje účastník soutěže s přihlédnutím k hodnotícím kritériím uvedeným v článku 11, odst. 1;
ii. jména autorů scénáře výstavy;
iii. jména fyzických osob nebo názvy právnických osob, které výstavu realizovaly;
iv. otevírací doba výstavy (datum začátku a konce, včetně dnů a hodin v týdnu);
v. jméno a kontakt garanta soutěžního projektu; tj. fyzické osoby, která na žádost komise soutěže podá zasvěcený výklad o výstavě a zodpoví případné dotazy;
vi. minimálně deset barevných fotografií (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi) v digitální formě na elektronickém médiu, které dostatečným způsobem vystihují podobu výstavy;
vii. videozáznam (formát .avi, .mp4) v maximální délce 10 min., který vystihuje podobu výstavy;
viii. elektronická forma přihlášky a všech textů podaných při přihlášení do soutěže.
Nepovinné přílohy:
ix. jména autorů výtvarného, scénografického či architektonického řešení, pokud bylo zpracováno;
x. vydané propagační doprovodné materiály k výstavě, pokud byly vydány;
xi. popis doprovodných akcí k výstavě, včetně vystihující obrazové dokumentace, pokud byly takové akce uspořádány;
xii. ohlasy návštěvníků výstavy a zprávy ze sdělovacích prostředků, jsou-li k dispozici;
xiii. další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projektu dle uvážení účastníka soutěže.

b) Průvodní dokumentace pro hlavní kategorii II. Muzejní publikace roku:

Povinné přílohy:
i. rozbor publikace se zdůvodněním přihlášky do soutěže (maximálně jedna normostrana A4 textu nebo 1800 znaků); rozbor publikace zpracuje účastník soutěže s přihlédnutím k hodnotícím kritériím uvedeným v článku 11, odst. 2;
ii. jména autorů textu, fotografií a ilustrací;
iii. jména autorů grafického řešení;
iv. jméno a kontakt garanta soutěžního projektu; tj. fyzické osoby, která na žádost komise soutěže podá zasvěcený výklad o publikaci a zodpoví případné dotazy;
v. název nakladatele/vydavatele;
vi. cena publikace a způsob veřejného šíření;
vii. elektronická forma přihlášky a všech textů podaných při přihlášení do soutěže;
viii. tři exempláře publikace.
Nepovinné přílohy:
viii. ISSN nebo ISBN (pokud je jím publikace opatřena);
ix. další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projektu dle uvážení účastníka soutěže.

c) Průvodní dokumentace pro hlavní kategorii III. Muzejní počin roku:

Povinné přílohy:
i. rozbor počinu se zdůvodněním přihlášky do soutěže (maximálně dvě normostrany AA textu nebo 3600 znaků); rozbor počinu zpracuje účastník soutěže s přihlédnutím k hodnotícím kritériím uvedeným v článku 11, odst. 3;
ii. jméno a kontakt garanta soutěžního projektu, tj. fyzické osoby, která na žádost komise soutěže podá zasvěcený výklad a zodpoví případné dotazy;
iii. elektronická forma přihlášky a všech textů podaných při přihlášení do soutěže.
Nepovinné přílohy:
iv. jméno řešitele nebo jméno vedoucího a členů řešitelského týmu, byl-li takový tým ustaven;
v. minimálně pět barevných fotografií (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi) v digitální formě na elektronickém médiu, pokud to charakter počinu a zásady bezpečnosti sbírek umožní;
vi. videozáznam (formátm .avi, .mp4) v maximální délce 10 min., pokud to charakter počinu a zásady bezpečnosti sbírek umožní;
vii. kopii dokumentace počinu, pokud její případné zveřejnění neohrozí bezpečnost sbírky a pokud je k dispozici;
viii. další podklady, umožňující hodnocení soutěžního projektu dle uvážení účastníka soutěže.

Článek 5
Vyřazení přihlášky ze soutěže

1. Komise soutěže přihlášku ze soutěže vyřadí, jestliže předkladatel přihlášky nesplnil podmínky uvedené v článku 2, odst. 3 nebo v článku 3, odst. 1–5. Komise soutěže přihlášku rovněž vyřadí, nesplňuje-li povinné náležitosti podle článku 4.
2. O vyřazení přihlášky informuje sekretariát soutěže předkladatele do 14 dnů od rozhodnutí komise soutěže.
3. Soutěžní poplatek se předkladatelům vyřazených přihlášek nevrací.

Článek 6
Orgány soutěže

1. Orgány soutěže jsou:
a) čestný výbor soutěže;
b) komise soutěže;
c) ředitel soutěže;
d) sekretariát soutěže.
2. Podrobnosti jednotlivých orgánů soutěže upravuje písemná Dohoda o pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, uzavřená mezi vyhlašovateli dne 4. dubna 2018.

Článek 7
Hodnocení soutěže

1.     V soutěžní kategorii I. Muzejní výstava roku 2023 komise soutěže hodnotí:
a) volbu tématu výstavy nebo stálé expozice, a to zejména s přihlédnutím k tomu, jaké nadčasové nebo naopak aktuální poznatky o přírodě nebo společnosti veřejnosti prezentuje;
b) způsob interpretace poznatků o přírodě nebo společnosti z hlediska přitažlivosti pro veřejnost nebo pro skupinu návštěvníků, jíž je výstava určena;
c) míru a způsob využívání autentických dokladů (sbírkových předmětů);
d) míru a způsob využívání ikonografických prvků, textů a dalších výstavních prostředků pro interpretaci poznatků o přírodě nebo společnosti;
e) úroveň výtvarného, scénografického, architektonického a grafického řešení;
f) míru a dobu zpřístupnění výstavy veřejnosti;
g) způsob propagace výstavy;
h) existenci a úroveň doprovodných programů a služeb k výstavě;
i) úroveň prostředí v budově, v níž je výstava instalována, úroveň služeb pro návštěvníky poskytovaných muzeem obecně.

2. V soutěžní kategorii II. Muzejní publikace roku 2023 komise soutěže hodnotí:
a) volbu tématu publikace, a to zejména s přihlédnutím k tomu, jaké nadčasové nebo naopak aktuální poznatky o přírodě nebo společnosti veřejnosti nebo odborné veřejnosti prezentuje;
b) způsob interpretace poznatků o přírodě nebo společnosti z hlediska jejich přitažlivosti pro čtenáře nebo pro skupinu čtenářů, jíž je publikace určena;
c) míru a způsob využití autentických dokladů (sbírkových předmětů) pro interpretaci poznatků o přírodě nebo společnosti nebo míru původní vědeckovýzkumné činnosti muzea;
d) úroveň výtvarného a grafického zpracování publikace;
e) způsob veřejného šíření a cenová dostupnost publikace.

3. V soutěžní kategorii III. Muzejní počin roku 2023 komise soutěže hodnotí:
a) přínos pro záchranu a/nebo veřejné využití autentických dokladů vývoje přírody nebo společnosti, nebo přínos pro záchranu a/nebo veřejné využití jedinečných lokalit a nalezišť,
b) inovační přínos pro dosavadní praxi péče o sbírky obecně, nebo z hlediska dosavadní praxe předkladatele přihlášky nebo přínos projektu pro mimořádné kvalitativní zlepšení služeb poskytovaných veřejnosti;
c) způsob zpracování odborné dokumentace počinu a míru dodržení odborných principů v muzejní praxi.

4. V soutěžní kategorii IV. Cena Českého výboru ICOM komise soutěže pro hlavní kategorie doporučí udělení ceny z následujících hledisek:
a) míru zapojení mezinárodních partnerů do realizace projektu, nakolik je projekt výsledkem spolupráce účastníků z různých zemí; nebo
b) mimořádný přínos rozvoji kulturně-výchovné práce muzeí; nebo
c) mimořádná aktivita zpřístupňující muzeum tělesně a smyslově postiženým.

5. Účastníci soutěže mohou na vyžádání získat informace o hodnocení projektu, který do soutěže přihlásili (tj. mohou nahlédnout do hodnotících formulářů vyplněných jednotlivými členy komise soutěže).

 

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Tento Soutěžní řád je platný pro soutěž vyhlášenou k 1. lednu 2023
2. Soutěžní řád nelze po dobu trvání soutěže měnit ani doplňovat.
 


[1] § 20 odst. 4 nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, v platném znění.

  
Vedoucí Samostatného oddělení muzeí Ministerstva kultury

Předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Předsedkyně Českého výboru ICOM, z. s.
 

Soutěžní řád 2023   

 

nahoru