Dohoda

o pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

 

Ministerstvo kultury
se sídlem: Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 00023671, DIČ: CZ00023671
zastoupené vedoucí Samostatného oddělení muzeí: Mgr. Danou Schlaichertovou

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
se sídlem: Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ: 61383716, spis. zn. L 487 u Městského soudu v Praze
zastoupená předsedkyní AMG: Mgr. Irenou Chovančíkovou

a

Český výbor ICOM, z. s.
se sídlem: Zelný trh 6, 659 37 Brno
IČ: 02481553, spis. zn. L 2008 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený předsedkyní: Mgr. Martinou Lehmannovou

(dále dohromady jen „vyhlašovatelé“)


Orgány soutěže
Čestný výbor soutěže
Komise soutěže
Ředitel soutěže
Sekretariát soutěže
Závěrečná ustanovení
Příloha č. 1 – Seznam členů komise
Příloha č. 2 – Výčet činností sekretariátu
 

Čl. 1

Předmětem této Dohody o pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (dále jen „Dohoda“) je společné každoroční pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v souladu s § 19 a násl. nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“). Smluvní strany Dohody jsou dle § 19 odst. 2 nařízení vlády vyhlašovateli soutěže.

 

Čl. 2

Cena Gloria musaealis se, v souladu s § 19 odst. 3 nařízení vlády, uděluje v kategoriích „muzejní výstava roku“, „muzejní publikace roku“ a „muzejní počin roku“.

 

Čl. 3

V rámci vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis může být udělena Cena Českého výboru ICOM a Cena Asociace muzeí a galerií České republiky.

 

Čl. 4

Vyhlašovatelé mohou po vzájemné dohodě v rámci vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis udělit další ocenění, a to za podmínky, že Ministerstvo kultury nebude, s ohledem na znění § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na takové ocenění vynakládat peněžní prostředky. Počet cen podle věty první není dále nijak omezen.

 

Čl. 5

Orgány soutěže

Orgány soutěže jsou:

a) čestný výbor soutěže;
b) komise soutěže;
c) ředitel soutěže;
d) sekretariát soutěže.

 

Čl. 6

Čestný výbor soutěže

1. Čestný výbor soutěže sestává z významných osobností veřejného života a kultury a má minimálně 5 členů, které navrhují po vzájemné dohodě vyhlašovatelé, a jmenuje ministr kultury.

2. Čestný výbor soutěže převezme záštitu nad soutěží po dobu jejího trvání.

3. Čestný výbor soutěže má právo navrhnout vyhlašovatelům zvláštní ocenění jednoho ze soutěžních projektů.

4. Členy čestného výboru soutěže jsou vždy ministr kultury, náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví, vedoucí Samostatného oddělení muzeí Ministerstva kultury, předseda Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a předseda Českého výboru ICOM, z. s.

 

Čl. 7

Komise soutěže

1. Komise soutěže se zabývá hodnocením přihlášených soutěžních projektů.
2. Komise soutěže se ve své činnosti řídí Soutěžním řádem a Jednacím řádem komise soutěže, který vyhlašovatelé vydají k 1. lednu příslušného kalendářního roku. Součástí Jednacího řádu komise soutěže je způsob hodnocení přihlášených projektů podle kritérií uvedených v Soutěžním řádu.
3. Komise soutěže má 7 členů, přičemž 3 členy a 1 náhradníka jmenuje vedoucí Samostatného oddělení muzeí Ministerstva kultury, 3 členy a 1 náhradníka jmenuje Exekutiva Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a 1 člena a 1 náhradníka jmenuje Český výbor ICOM, z. s. Vyhlašovatelé jmenují členy komise s přihlédnutím k zastoupení dílčích oborových specializací.
4. Vyhlašovatelé jmenují náhradníky členů komise soutěže, kteří v případech uvedených v Soutěžním a Jednacím řádu komise soutěže zastoupí členy komise soutěže jmenované konkrétním vyhlašovatelem.  
5. Členové komise soutěže a jejich náhradníci jsou jmenováni vždy na 3 ročníky soutěže s možností prodloužení. Tento článek se poprvé uplatní po ukončení funkčního období současných členů komise soutěže.
6. Na svém prvním zasedání v novém soutěžním ročníku si komise soutěže zvolí svého předsedu.
7. O výsledcích hodnocení soutěžních projektů zpracuje komise soutěže protokol, jehož obsahem bude doporučení vyhlašovatelům na udělení Cen Gloria musaealis
a dalších ocenění ve všech hlavních kategoriích. Komise soutěže zároveň zpracuje protokol, jehož obsahem bude doporučení Českému výboru ICOM, z. s., na udělení Ceny Českého výboru ICOM, případně doporučení vyhlašovatelům na udělení dalších ocenění.
8.  O každé změně ve složení komise soutěže bezodkladně uvědomí příslušný vyhlašovatel vhodným způsobem ostatní vyhlašovatele soutěže (kopií jmenovacího dekretu, kopií rezignačního dopisu).
9. Seznam členů komise soutěže tvoří přílohu č. 1 této Dohody a bude průběžně aktualizován.

 

Čl. 8

Ředitel soutěže

1. Vyhlašovatelé po vzájemné dohodě navrhnou ministru kultury ke jmenování ředitele soutěže, který svou všeobecně uznávanou profesní způsobilostí zaštiťuje řádný průběh soutěže. Ředitel soutěže je jmenován vždy na 3 ročníky soutěže s možností prodloužení na následující funkční období. Funkce ředitele soutěže vzniká podpisem jmenovacího dekretu ministrem kultury.

2. Povinnosti ředitele soutěže:
a)  dohlížet na dodržování Soutěžního řádu;
b)  koordinovat práci komise soutěže;
c)  ve spolupráci se sekretariátem soutěže řešit organizační problémy, které se v průběhu soutěže vyskytnou;
d)  pravidelně podávat vyhlašovatelům dohodnutým způsobem zprávy o průběhu soutěže;
e)  na základě žádosti vyhlašovatelů podat písemnou zprávu, a to do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti;
f)  zpracovat písemnou zprávu o průběhu soutěže po jejím ukončení;
g) s předsedou komise soutěže podepisovat protokol o vyhodnocení soutěže, jímž komise soutěže navrhuje vyhlašovatelům udělení ocenění v hlavních kategoriích.

3. Ředitel soutěže se účastní zasedání komise soutěže s hlasem poradním a svým podpisem stvrzuje, že komise soutěže postupovala v souladu s právním řádem České republiky, Soutěžním řádem a Jednacím řádem komise soutěže.
4. Ředitel soutěže bere na vědomí naplňování ustanovení Dohody a přijímá odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností ředitele soutěže.
5. Způsoby ukončení funkce ředitele soutěže:
a)  odvoláním ministrem kultury na návrh vyhlašovatelů;
b)  vzdáním se funkce ředitele soutěže;
c)  uplynutím funkčního období;
e)  zánikem funkce ředitele soutěže;
f)   smrtí.

 

Čl. 9

Sekretariát soutěže 

1. Ředitel soutěže ustaví sekretariát soutěže.
2. Výčet činností sekretariátu soutěže je předmětem přílohy č. 2 této Dohody.

 

Čl. 10 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (dále jen „AMG“) bude spolupracovat na průběhu soutěže, práci komise soutěže, vyhlášení soutěže a slavnostního aktu vyhlášení jejích výsledků tím, že:

 • navrhne po vzájemné dohodě s ostatními vyhlašovateli minimálně dva členy čestného výboru soutěže;
 • jmenuje tři členy komise soutěže a jednoho náhradníka;
 • společně s ostatními vyhlašovateli navrhne ředitele soutěže;doporučení komise soutěže k udělení Ceny Asociace muzeí a galerií České republiky, projedná a předá sekretariátu soutěže své rozhodnutí neprodleně poté, nejpozději do 20. dubna příslušného kalendářního roku;
 • uhradí cestovní náklady spojené s výkonem funkce členů komise soutěže jmenovaných AMG;
 • poskytne svůj logotyp pro účely informační kampaně soutěže;
 • v součinnosti s  ostatními vyhlašovateli bude o průběhu soutěže a jejích výsledcích informovat média v dohodnutém rozsahu;
 • dle svých možností bude o průběhu a výsledcích soutěže informovat na dalších veřejných a odborných fórech;
 • v součinnosti s ostatními vyhlašovateli bude vyhledávat partnery soutěže.

 

Čl. 11

Samostatné oddělení muzeí Ministerstva kultury (dále jen „SOM“) bude spolupracovat na průběhu soutěže, práci komise soutěže, vyhlášení soutěže a slavnostního aktu vyhlášení jejích výsledků tím, že:

 • navrhne po vzájemné dohodě s ostatními vyhlašovateli minimálně dva členy čestného výboru soutěže;
 • jmenuje tři členy komise soutěže a jednoho náhradníka;
 • společně s ostatními vyhlašovateli navrhne ředitele soutěže;
 • bude na základě dohody vyhlašovatelů administrovat návrhy ke jmenování členů čestného výboru soutěže a ředitele soutěže pro ministra kultury;
 • předloží vyhlašovateli schválené doporučení komise soutěže k udělení Cen Gloria musaealis ministru kultury a uvědomí sekretariát soutěže o jeho rozhodnutí nejpozději do 20. dubna příslušného kalendářního roku;
 • finanční odměnu stanovenou dle § 19 odst. 6 nařízení vlády jako součást Ceny Gloria musaealis bude hradit ve výši dané tímto ustanovením;
 • uhradí cestovní náklady pro ty členy komise soutěže, kteří jsou jmenováni Ministerstvem kultury;
 • poskytne svůj logotyp pro účely informační kampaně soutěže;
 • v součinnosti s  ostatními vyhlašovateli bude o průběhu soutěže a jejích výsledcích informovat média v dohodnutém rozsahu;
 • dle svých možností bude o průběhu a výsledcích soutěže informovat na dalších veřejných a odborných fórech;
 • v součinnosti s ostatními vyhlašovateli bude vyhledávat partnery soutěže.

 

Čl. 12

Český výbor ICOM, z. s. (dále jen „ČV ICOM“), bude spolupracovat na průběhu soutěže, práci komise soutěže, vyhlášení soutěže a slavnostního aktu jejích výsledků tím, že:

 • navrhne po vzájemné dohodě s ostatními vyhlašovateli minimálně dva členy čestného výboru soutěže;
 • jmenuje jednoho člena komise soutěže a jednoho náhradníka;
 • společně s ostatními vyhlašovateli navrhne ředitele soutěže;
 • může udělit na základě doporučení komise soutěže Cenu Českého výboru ICOM některému ze soutěžních projektů. Při výběru laureáta bude klást zvláštní zřetel na ta kritéria a aspekty muzejní práce, které ICOM programově podporuje, tzn.výsledky mezinárodní spolupráce, společné projekty účastníků z různých zemí; projekty s mimořádně přínosným kulturně-výchovným prvkem; nebo aktivity zpřístupňující muzea tělesně a smyslově postiženým;
 • doporučení komise soutěže k udělení Ceny Českého výboru ICOM projedná a předá sekretariátu soutěže své rozhodnutí neprodleně poté, nejpozději však k 20. dubnu příslušného kalendářního roku;
 • finanční odměnu Ceny Českého výboru ICOM, která dle Soutěžního řádu činí 30 000 Kč, hradí ČV ICOM v plném rozsahu;
 • uhradí cestovní náklady spojené s výkonem funkce člena komise soutěže jmenovaného ČV ICOM;
 • poskytne svůj logotyp pro účely informační kampaně soutěže;
 • společně s ostatními vyhlašovateli bude o průběhu soutěže a jejích výsledcích informovat média v dohodnutém rozsahu;
 • v součinnosti s  ostatními vyhlašovateli bude o průběhu soutěže a jejích výsledcích informovat média v dohodnutém rozsahu;
 • dle svých možností bude o průběhu a výsledcích soutěže informovat na dalších veřejných a odborných fórech;
 • v součinnosti s ostatními vyhlašovateli bude vyhledávat partnery soutěže.

 

Závěrečná ustanovení

Čl. 13

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami nebo poslední ze smluvních stran.

 

Čl. 14

Jakékoliv změny nebo doplňky této Dohody jsou možné pouze formou písemných vzestupně číslovaných, třístranně podepsaných dodatků.

 

Čl. 15

Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

 

Čl. 16

Smluvní strany potvrzují, že si Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly a s jejím obsahem, kterému bez výhrad porozuměly, souhlasí, je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

 

Čl. 17

Tuto Dohodu je možné vypovědět kteroukoli stranou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti k datu zahájení nového ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Výpověď musí být dalším stranám doručena nejméně tři měsíce před datem zahájení nového ročníku. Jestliže bude výpověď doručena později, nabývá účinnosti až datem zahájení ročníku následujícího.

 

Čl. 18

Tato Dohoda nahrazuje všechna předchozí ústní nebo písemná ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu této Dohody.

 

Čl. 19

Vztahy neupravené touto Dohodou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Praze dne 4. dubna 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. března 2020.

 

Vedoucí Samostaného oddělení muzeí Ministerstva kultury

Předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Předsedkyně Českého výboru ICOM, z. s.

 

 

Příloha č. 1

Seznam členů komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis jmenovaných dle čl. 7 odst. 3 Dohody, resp. náhradních členů komise, s uvedením délky jejich mandátů (dle soutěžních ročníků, tj. vždy od 1. ledna do 28. února příslušného kalendářního roku)

1.    Za vyhlašovatele – Asociaci muzeí a galerií České republiky, z. s.:

Členka komise soutěže: Ing. Milena Burdychová (2017–2022)
Členka komise soutěže: PhDr. Hana Dvořáková (2023–2025)
Člen komise soutěže: Mgr. Pavel Holman (2017–2022; 2023–2025)
Členka komise soutěže: PhDr. Jana Součková, DrSc. (2013–2018; 2019–2021; 2022–2024)
Náhradní člen komise soutěže: Ing. Vlastimil Vykydal (2017–2022; 2023–2025)

2.    Za vyhlašovatele – Ministerstvo kultury:

Členka komise soutěže: PhDr. Eliška Fučíková, CSc. (2013–2018; 2019)
Členka komise soutěže: PhDr. Dagmar Jelínková (2020–2021; 2022–2024)
Členka komise soutěže: PhDr. Magda Němcová (2016–2018, 2019–2021; 2022–2024)
Členka komise soutěže: doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (2017–2019; 2020–2022; 2023–2025)
Náhradní členka komise soutěže: Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D. (2017–2019; 2020–2022; 2023–2025)

3.    Za vyhlašovatele – Český výbor ICOM, z. s.:

Člen komise soutěže: PhDr. Radim Vondráček (2017–2020; 2021–2023; 2024–2026)
Náhradní člen komise soutěže: Mgr. Zdeněk Freisleben (2017–2020; 2021–2023; 2024–2026)

 

Příloha č. 2

Výčet činností sekretariátu Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

3.      Sekretariát soutěže:

a) přijímá přihlášky do soutěže, eviduje je a na vyžádání stvrzuje jejich přijetí;
b) přihlášky do soutěže kontroluje z hlediska splnění všech formálních náležitostí stanovených v soutěžním řádu, vč. všech povinných i nepovinných příloh, úhrady soutěžního poplatku atd.;
c) přihlášky, které splnily veškeré náležitosti, předkládá komisi soutěže;
d) v případě soutěžní kategorie I. Muzejní výstava roku informuje komisi soutěže o nově přijaté přihlášce do týdne od jejího přijetí;
e) v případě soutěžní kategorie III. Muzejní počin roku informuje komisi soutěže o nově přijaté přihlášce do týdne od jejího přijetí, pokud je přihlášený projekt časově omezen;
f)  organizačně a technicky zajišťuje průběh soutěže a jednání a práci komise soutěže;
g) organizačně a technicky zajišťuje závěrečné hodnocení soutěžních projektů komisí soutěže;
h) řádně vede evidenci a dokumentaci soutěžních projektů, vč. jejich hodnocení a všech závěrečných protokolů o vyhodnocení soutěže, resp. návrhů na udělení ocenění v hlavních i zvláštních kategoriích soutěže;
i) řádně archivuje veškerou evidenci a dokumentaci soutěžních projektů, vč. jejich hodnocení, zpracovaných protokolů a další dokumentaci dle jednotlivých soutěžních ročníků;
j) vede pravidelně aktualizovaný veřejnosti dostupný informační systém soutěže;
k) zpracovává podklady pro tisková prohlášení vyhlašovatelů, vydává tisková prohlášení a výroční zprávu soutěže;
l) organizačně zajišťuje slavnostní akt vyhlášení soutěže a vyhlášení jejích výsledků;
m) zajišťuje mediální a informační kampaň soutěže;
n) dbá na to, aby na všech materiálech byli vždy uváděni všichni vyhlašovatelé včetně dalších partnerů soutěže;
o) zajišťuje zpracování grafického layoutu příslušného ročníku soutěže i všech tiskových materiálů (pozvánky, plakáty, bannery, šeky, katalog soutěže atd.);
p) ve stanovených termínech, resp. na vyžádání vyhlašovatelů je informuje spolu s ředitelem soutěže o průběhu a výsledcích soutěže;
q) nejpozději k 25. dubnu příslušného kalendářního roku podá vyhlašovatelům zprávu
o průběhu a vyhodnocení soutěže a připraví aktualizaci Jednacího řádu komise soutěže.
r) částku vybranou za soutěžní poplatky použije k pokrytí provozních nákladů soutěže;
s) řádně vede evidenci vynaložených finančních prostředků na ceny a logistiku soutěže odděleně v účetnictví dle jednotlivých zdrojů financování;
t) na zajištění slavnostního aktu vyhlášení soutěže a jejího průběhu zpracuje projekt, který uplatní v rámci výběrového řízení o poskytnutí dotace u příslušného odboru Ministerstva kultury.

 

Dohoda o pořádání GM
Dohoda o pořádání GM – dodatek  

 

 

nahoru