Mediální kampaň AMG: Osudové osmičky, přelomové okamžiky dějin 20. století

„Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“


Mediální kampaň AMG pro rok 2008


Muzea disponují obrovským potenciálem hmotných dokladů s velkou vypovídací hodnotou – prostřednictvím „hmotných svědků každodennosti“ našich dávných i nedávných předků umožňují svému obecenstvu jedinečné zážitky – přímá spojení s lidmi, kteří tu byli před námi a jejichž osudy mohou být pro nás poučné, inspirativní, zajímavé, ale i varující. Muzea mohou mít veliký – a dle našeho názoru dosud nedoceněný – podíl na přijetí a vyrovnávání se s naší nedávnou a ještě živou minulostí, mají možnost přinášet nové a zcela objektivní pohledy.

V roce 2005 AMG zahájila řadu mediálních kampaní, které mají za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace (výstavy, expozice, publikace, přednášky, komponované pořady, living history, divadelní představení apod.) s jednotící linkou/vybraným tématem historie 20. století. Kampaň má rovněž za cíl posílit pozici a sbírkotvornou činnost muzeí v oblasti dokumentace každodennosti. Podstatou projektu je vzájemné provázání jednotlivých akcí, které k této příležitosti muzea pořádají, a případné „motivování“ muzeí k uspořádání akcí dalších. Záměrem je vytvořit referenční internetové stránky a upozornit na připravované akce zejména školy a sféru neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.


Pro každý rok je vyhlašováno určité téma a záleží jen na muzeích a galeriích, zda je oslovilo a zda se do kampaně zapojí. Kampaň 2008 nese název „Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“. Je jasné, že pro dějiny 20. století v naší vlasti (a často nejen zde) měly roky 1918, 1938, 1948, 1968 skutečně osudový význam. Je také jasné, že jako dějiny relativně mladé jsou dějinami stále živými. Dějinami, které byly v minulosti a mnohdy jsou i v současnosti interpretovány různě ba často dezinterpretovány. I tato různost pohledů ukazuje na jejich význam.

Roku 1918 jako roku vzniku samostatné Československé republiky, roku plného nadějí, roku zrození, začátku. Roku vizí, které vzbuzovaly nadšení ale i odpor.

Rok 1938 byl rokem ohrožení republiky a posléze jejího rozbití odtržením pohraničních území. Rokem konfliktů, zrady, těžkých rozhodování, mobilizace sil i kapitulace. Pro některé také rokem uskutečnění jejich vizí a přání.

Rok 1948 vnímaný někdy jako komunistický puč jindy jako „únorové vítězství pracujícího lidu“. Rok, kdy končí pluralitní demokracie a nastupuje vláda jedné strany. Rok, kdy je definitivně stvrzeno začlenění naší země do východního bloku. Rok, kdy jsou nastartovány velké sociální a majetkové zvraty. Kdy jsou jedni pronásledováni a druzí glorifikováni nikoli na základě svých schopností a práce, ale na základě svého politického přesvědčení.

Rok 1968 jako rok nadějí, že špatné jde změnit. Někdo řekne rok radikálních reforem politického a ekonomického systému. Jiný rok kosmetických úprav zločinného režimu. V každém případě rok, kdy vývoj domácích událostí je násilně ukončen vstupem „spřátelených armád Varšavské smlouvy“.

Téma osudových osmiček je, jak patrno, pro chod dějin 20. století v národním i regionálním měřítku tématem stěžejním. Tématem, které vymezuje některé z hlavních zlomových okamžiků těchto dějin. A jistě i tématem, které si zaslouží být uchopeno v rámci muzejních prezentačních aktivit. Doufáme, že do kampaně bude zařazeno množství výstav, přednášek a programů, které budou směrovány buď ke všem nebo alespoň k některé z oněch osudových osmiček.

Akce, které budou do projektu zahrnuty, by měly mít návštěvníci možnost navštívit v průběhu roku 2008. Od muzeí, které se do kampaně přihlásí budeme předpokládat vyplnění přihlášky a ochotu připojit grafický symbol kampaně „Muzea a 20. století“ k vlastním propagačním materiálům.

Uzávěrka přihlášek pro kampaň „Muzea a 20. století“ je 14. března 2008.
Kontaktní osobou pro kampaň „Muzea a 20. století“ je Anna Komárková, DiS. (amg@cz-museums.cz).


Jana Hutníková
Anna Komárková

nahoru