Tematické bloky konference


Konference Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV bude rozdělena do pěti tematických bloků

I. Dokumentace současnosti – úvod do problematiky
Co je muzealizace současnosti? Je muzejním institucím zcela jasné teoretické či terminologické vymezení tohoto tématu? Jak je možné dokumentovat současnost? Jaké používat metody práce? Jaká bude úloha muzeí v globalizovaném světě ve vztahu k dokumentování naší přítomnosti? Je rozdíl v přístupu k této problematice v evropských zemích či zámoří a u nás? Jaká je perspektiva vlastivědných muzeí a změní se jejich poslání či fungování v soudobé společnosti? Je to dokumentace tzv. velkých dějin nebo každodennosti?
 
II. Za zdmi muzeí
Jaká kritéria zvolit při akviziční činnosti? Doplňují muzea sbírkové fondy předměty z naší současnosti, a jaký klíč používají při jejich výběru? Jak se vyhnout možné unifikaci sbírek jednotlivých muzeí? Kolik a čeho se vlastně sbírá? Jak pečovat o sbírkové předměty současnosti? Jak řešit otázku jejich uložení např. z hlediska stálosti použitých materiálů? Jak přistupují k akvizicím ze současnosti kurátoři přírodovědných a humanitních odvětví? Je třeba definovat SAMDOK i v českém prostředí či standardy muzejní práce ve vztahu k dokumentování současnosti?

III. Místa vzdělávání a potěšení
Edukační činnost muzeí jako důležitá podpora a součást vzdělávání? Jaký prostor mají programy muzejních institucí ve výuce moderních dějin? Využití muzeí pro vzdělávání pedagogů. Přinesla reforma školství v České republice nové možnosti pro spolupráci muzeí a škol / škol a muzeí? Vznikají nové projekty zaměřené na dějiny 20. století, resp. zprostředkování událostí po roce 1989? Jak reagují muzea na demografické změny společnosti? Nové nabídky specifickým skupinám návštěvníků – speciální programy pro rodiny s dětmi, seniory, handicapované, menšiny ...

IV. Když rozpočty nestačí
Muzeum – kolik to stojí? Muzea a financování kultury v období ekonomické krize? Změnila se akviziční činnost muzeí – přibylo více darů, mecenášů, sponzorů? Kolik předmětů je získáváno sběrem, kolik dary, jaké množství předmětů bylo zakoupeno? Jak pěstovat filantropii v muzejnictví? Jak pečovat o své donátory? Využívají již muzea více dobrovolnické práce? Management pro 21. století z pohledu muzejnictví, rozvoj kulturních zdrojů a kapitálu, význam kultury pro ekonomiku, kultura jako konkurenční výhoda, trh volného času.

V. Prezentujme a interpretujme současnost
Jaké jsou nové možnosti interpretace kulturního dědictví? Jak využívat informační technologie k prezentaci muzejních sbírek současnosti? Digitalizovaný záznam versus reálný sbírkový předmět? Jakým směrem se ubírá práce muzea s návštěvníkem? Virtuální realita a změny ve způsobu vnímání z pohledu současné populace. Moderní formy výstavní prezentace, muzejní výstavnictví budoucnosti a využívání moderních technologií. Význam osobního kontaktu, komunikace muzea a působení muzea na veřejnost.


Pět jednacích bloků s referáty a panelovou diskusí. Možnost posterové prezentace.

K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu max. 15 minut.
Přednášející touto cestou žádáme o dodání názvu přednášky, stručných tezí a profesního životopisu do 31. srpna 2013.
Rovněž upozorňujeme, že pro potřeby překladatelů je nutné předložit text příspěvku v tištěné podobě nejpozději týden před zahájením konference, tj. do 4. listopadu 2013.
Pořadatelé si vyhrazují právo odmítnout příspěvek, který nesouvisí s tématem konference či zkrátit časový prostor pro přednesení příspěvku.
Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku z konference, který vyjde v roce 2014.
O výsledcích práce muzeí či výstupech zajímavých projektů je možné referovat také formou posterových prezentací umístěných v předsálí konferenčních prostor.

nahoru