Tematické bloky konference


Konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V bude rozdělena do pěti tematických bloků

I. Role muzeí ve společnosti – historie a současnost
Základní role muzeí a jejich sbírek v minulé i současné společnosti. Vývoj a zásadní změny v „dlouhém“ 19. století a „divokém“ 20. století. Národní role muzeí a muzejní instituce jako součást „národních“ hnutí. Muzea jako strážci odkazu či majetkové tezaury. Role muzeí 
a dokumentace demografických změn. Jaká bude úloha muzeí v globalizovaném světě ve vztahu k nadcházejícím změnám?
 
II. Aktuální demografické změny v domácím, středoevropském a evropském kontextu
Hlavní demografické a společenské změny ovlivňující roli muzeí – stěhování, migrace, války, změny v počtu, struktuře, etnické 
a národnostní skladbě obyvatelstva. Predikce vývoje – co se očekává ve středoevropském a celoevropském kontextu? Současné migrační pohyby v Evropě a integrace migrantů do společnosti cílových zemí. Jak muzea reagují na demografické změny společnosti? Mění se v souvislosti s těmito vlivy jejich nabídka a jak?

III. Statistická východiska a ekonomické a technologické předpoklady změn společenské role muzeí
Co statisticky sledujeme a jaké jsou výstupy muzejní statistiky? Co a do jaké míry víme a je třeba podobu statistických výkazů nějak zásadně měnit? Je třeba sledovat i jiné veličiny? Přizpůsobujeme statistickým zjištěním své budoucí strategie? Muzeum – kolik to stojí? Muzea a financování kultury, management pro 21. století z pohledu muzejnictví, význam kultury pro ekonomiku, kultura jako konkurenční výhoda. Využívají muzea dostatečně výdobytky moderních technologií? Jak v tomto směru reagují na poptávku společnosti?.

IV. Vize a nástroje změny společenské role muzeí
Jaké jsou možnosti prezentace a interpretace kulturního dědictví s využitím nových technologií? Virtuální realita versus osobní kontakt? Digitalizovaný záznam versus reálný sbírkový předmět? Jakým směrem se ubírá práce muzea s návštěvníkem dle aktuálních demografických změn ve společnosti? Jak se mění způsob vnímání muzeí a jejich poslání z pohledu současné populace? Nová muzeologie a její praktické využití, muzejní digitální sítě a virtuální muzea, nové formy a nástroje muzejní edukace, mezikulturní dialog a informační technologie jako nástroj změn společenské role muzeí.

nahoru