Muzejní výstava roku

Od nitě ke košili: Textil a móda středověkých Pražanů
Výstava seznamuje návštěvníky se středověkým textilním a barvířským řemeslem v období 14.–15. století. Vysvětluje proces vzniku textilie a jednotlivé výrobní postupy, přibližuje vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny, předvádí různé typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného středověku i dobovou módu pražských měšťanů. Ústředním exponátem je unikátní soubor několika stovek fragmentů středověkého textilu, objevených při archeologických výzkumech smetištních vrstev v centru Prahy. Vedle samotných textilií výstava představuje i výsledky jejich odborného analytického průzkumu a postup jejich restaurování. Předvedena je rovněž řada originálních archeologických nálezů a etnografických materiálů, součástí výstavy jsou i rekonstrukce výrobních zařízení i filmové dokumenty pracovních postupů. Nechybí ani hmatová složka a místa, kde si návštěvníci sami mohou vyzkoušet některé postupy výroby textilu.
17/2017
Muzeum hlavního města Prahy
Kožná 1, 110 00 Praha 1
+420 224 223 696
+420 224 214 306
muzeum@muzeumprahy.cz
http://www.muzeumprahy.cz
00066432
Hlavní město Praha


Povinné přílohy

Textil a nejrůznější výrobky z něj byly významnou součástí každodenního života obyvatel středověké Prahy. Důležitým zdrojem poznání vzhledu, kvality a použití textilních výrobků v minulosti jsou pro nás archeologické nálezy textilu. Výstava seznamuje návštěvníky se středověkým textilním a barvířským řemeslem v období 14.–15. století. Vysvětluje proces vzniku textilie a jednotlivé výrobní postupy, přibližuje vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny, předvádí různé typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v období vrcholného středověku i dobovou módu pražských měšťanů. Ústředním exponátem je unikátní soubor několika stovek fragmentů středověkého textilu, objevených při archeologických výzkumech smetištních vrstev v centru Prahy. Vedle samotných textilií výstava představuje i výsledky jejich odborného analytického průzkumu a postup jejich restaurování. Předvedena je rovněž řada originálních archeologických nálezů a etnografických materiálů, součástí výstavy jsou i rekonstrukce výrobních zařízení i filmové dokumenty pracovních postupů. Nechybí ani hmatová složka a místa, kde si návštěvníci sami mohou vyzkoušet některé postupy výroby textilu.
Mgr. Miroslava Šmolíková, Muzeum hlavního města Prahy Mgr. Helena Březinová, PhD., Archeologický ústav AV ČR Praha Bc. David Kohout, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
17.5.2017
25.2.2018
květen–únor
úterý–neděle
9:00–20:00
PhDr. Zuzana Strnadová
strnadova@muzeumprahy.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Arch. Tomáš Bílek – tbi architekti
Jiří Sušanka
leták, publikace "Od nitě ke košili"
PŘEDNÁŠKY: Úterý 30. 5. 2017, 17:30 – PhDr. Helena Březinová, Ph.D.: Archeologické textilie jako pramen poznání historie textilní výroby, Anotace: Textile patří mezi nejkřehčí a nejvzácnější archeologické nálezy, přesto se s jejich pozůstatky setkáváme již od pravěkého období. V přednášce budou představena různá nálezová prostředí, z nichž pocházejí významné textilní nálezy, pozornost bude soustředěna na územní České republiky, podíváme se ovšem i do jiných evropských i mimoevropských oblastí. / Úterý 6. 6. 2017, 17:30 – Jan Šejbl, DiS.: Bourec morušový a hedvábné vlákno, Hedvábí bylo již od starověku ceněným textilním materiálem, který se vyvažoval zlatem. Jeho producent bourec morušový patří k nejdéle domestikovaným živočichům. Přednáška představí fenomén chovu bource morušového z hlediska biologického, geografického i historického a připomene také četné pokusy o zavedení chovu bource v českých zemích. Součástí přednášky bude ukázka živých housenek bource morušového. / Úterý 27. 6. 2017, 17:30 – PhDr. Helena Březinová, Ph.D.: Poznání středověké textilní výroby na základě archeologických nálezů, Anotace: Prezentace výsledků odborného zpracování unikátního souboru středověkých textilií pocházejících z archeologického výzkumu odpadních vrstev v centru Prahy. Více než 1500 zachovaných fragmentů z různorodých vlněných a hedvábných textilií přináší zajímavý pohled na středověkou textilní produkci, na běžně používané tkaniny, které tvořily nedílnou součást života tehdejších obyvatel Prahy. / Úterý 5. 9. 2017, 17:30 – Bc. David Kohout: Středověké barvířství, Významnou součást textilní výroby představovalo barvířské řemeslo. Barvíři používali přírodní organická barviva získávaná z nejrůznějších částí rostlin a živočichů. Přednáška bude zaměřená na středověké způsoby barvení různých typů textilních materiálů. Probrány budou nejdůležitější přírodní zdroje textilních barviv a jejich analýza. / Úterý 3. 10. 2017, 17:30 – PhDr. Milena Bravermanová: Unikátní kolekce středověkých textilií z královské krypty katedrály sv. Víta na Pražském hradě. KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY: Komentované prohlídky výstavou věnovanou textilnímu a barvířskému řemeslu v období 14. až 15. století. Prohlídka provede návštěvníky celým procesem vzniku středověkých textilií a přiblíží jednotlivé výrobní postupy i vybavení tehdejší tkalcovské a barvířské dílny. Čtvrtek 1. 6. 2017, 17:30, čtvrtek 15. 6. 2017, 17:30, čtvrtek 7. 9. 2017, 17:30, čtvrtek 5. 10. 2017, 17:30. Prohlídkou provázejí: PhDr. Helena Březinová, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR Praha v. v. i., Mgr. Miroslava Šmolíková, Muzeum hlavního města Prahy. LEKTORSKÉ PROHLÍDKY PRO DĚTI: Od košile k niti: Pro 1. stupeň základních škol – Žáci v rozhovoru s lektorem pátrají po tom, jak vznikl kousek středověkého oděvu. Poznají suroviny a výrobní postupy a souvisejícími řemesly. Žáci si sami vyzkouší některé techniky (předení na vřetenu, tkaní). Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce. Pro 2. stupeň základních škol a nižší gymnázia – Žáci ve skupinách a v rozhovoru s lektorem pátrají po vzniku středověkého oděvu. Poznají suroviny, výrobní postupy a související řemesla. Uvědomují si proměny středověkého textilnictví (obchodní stezky, cechy). Vyzkoušejí si některé techniky (předení na vřetenu, tkaní). Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Člověk a svět práce. Pro střední školy a vyšší gymnázia – Žáci pátrají po vzniku středověkého oděvu. Rozpoznávají suroviny a technologické postupy v textilnictví a odpovídající řemesla. Proměnu výroby dávají do souvislostí s obchodními stezkami, cechy a dobovou politikou. Při programu pracují s interpretací dobových textů. Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost.

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru