Asociace muzeí a galerií v České republice

Asociace muzeí a galerií ČR
6.6.2017

Zveřejňování smluv o výpůjčce v Registru smluv

Zdeněk Kuchyňka
II. místopředseda AMG
 

            Na základě dotazu Galerie Středočeského kraje, p. o., ke zveřejňování smluv o výpůjčkách na portálu Ministerstva vnitra, jejichž obsahem jsou i pojistné hodnoty děl, která se půjčují, což je v rozporu s ustanovením § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které ukládá zajistit ochranu sbírky před krádeží a vloupáním, odbor eGovermentu Ministerstva vnitra sdělil toto:

            „Tyto smlouvy se na portálu Ministerstva vnitra zveřejňují, ale před zveřejněním lze s odkazem na § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, § 12 zákona č. 106/1999 Sb., informační zákon, a § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 122/2000 Sb., muzejní zákon, příslušné části smlouvy vyloučit ze zpřístupnění.“

            To znamená, že je možno anonymizovat veškeré údaje a informace, které by byly návodné ke krádeži a vloupání. Takže v případě smlouvy o výpůjčce může být anonymizován ten, kdo si věc půjčuje, doba trvání výpůjčky (od – do) a jejího transportu, její hodnota, příloha se soupisem zapůjčených sbírkových předmětů, bezpečnostní opatření v instituci vypůjčitele a samozřejmě i podpis druhé smluvní strany.

            V podstatě totéž uvedlo Ministerstvo kultury ve sdělení z 20. 4. 2017 k dopisu AMG a dopisu statutární náměstkyně hejtmana pro Liberecký kraj. Doporučuje nestátním organizacím citlivé údaje ve smlouvách o výpůjčce anonymizovat, nebo je učinit součástí příloh, které zveřejněny nebudou. Podle  sdělení, které připravil Odbor movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií se muzeí a galerií , se povinnost zveřejňovat smlouvy v registru netýká státních příspěvkových organizací tam, kde se na ně vztahuje výjimka podle § 3, odst. 2, písm. f) zákona č. 340/2015 Sb.. Podle tohoto paragrafu se povinnost zveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv nevztahuje na smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek státu uvedených v § 8, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a činnosti správců jejich kapitol. Příspěvkové organizace ministerstev ale podle mne nelze považovat za orgány, jejich členy či organizační složky státu. Naopak v § 2 zákona č. 340/2015 Sb. odst. 1, písm. c) je výslovně uvedeno, že Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je
c) státní příspěvková organizace.

            Podle mého názoru se tedy státem zřizovaná muzea a galerie musejí chovat stejně jako ta, která zřizují územní samosprávné celky.

            A ještě jedna zajímavost týkající se účelu registru smluv, jehož přijetí bylo zdůvodňováno transparentností hospodaření s veřejnými prostředky a zabránění korupci. Podle vyjádření odboru eGovermentu Ministerstva vnitra totiž registr smluv neslouží k tomu, aby bylo možno kontrolovat, jak se nakládá s veřejnými finančními prostředky, ale: „Registr smluv jako informační systém veřejné správy  slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.“ (e-mail odboru eGovermentu Ministerstva vnitra autorovi tohoto textu z 6. ledna 2017).


Zpráva vyjde ve Věstníku AMG 3/2017.

 

 

Zpět

nahoru

Jak se přihlásit do AMG?

Chtěli byste se stát členem Asociace muzeí a galerií České republiky? Potřebujete získat informace o formě členství, práv a povinností člena AMG, výši členských příspěvků a dalších užitečných informacích, navštivte naše webové stránky nebo nás kontaktujte.

Více o přihlášení Kontaktujte nás