Průkaz člena AMG


Průkazy AMG distribuuje členským institucím Sekretariát AMG
:

Kontaktní osobou pro distribuci průkazů AMG je Bc. Kateřina Svobodová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 038.


Konkrétní jmenná a číselná evidence vydaných průkazů AMG je povinností každé členské instituce AMG.

Režim průkazek AMG se řídí Přílohou č. 4 Jednacího řádu AMG.
Průkaz člena AMG opravňuje držitele k volnému vstupu do expozic, výstav a knihoven členských muzeí a galerií AMG.
K identifikaci volného vstupu slouží samolepka s logem AMG, vylepená v pokladně členské instituce.
 

Od 1. července 2016 platí pátá emise PRŮKAZŮ AMG (ZELENÉ)!!

Pátá emise průkazek AMG:

  


Pátá emise samolepek s logem AMG:


 

Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů AMG:

Průkaz obdrží každý pracovník členské instituce, který je v ní zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou.
V případech pracovníků v pracovních poměrech na dobu určitou a pracovníků zaměstnávaných formou dohod či smluv rozhoduje o přidělení průkazu ředitel příslušné instituce.
V případě, kdy je řádným členem AMG právnická osoba, založená dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, vydá Sekretariát AMG této instituci členské průkazy na jeden kalendářní rok v počtu 3 ks.

Průkaz je nepřenosný a platí pouze pro držitele jmenovitě uvedeného v průkazu.
U řádných členů AMG, kteří jsou založeni dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, je průkaz přenosný a platí pro všechny členy těchto právnických osob. Tito řádní členové AMG uvedou na průkaz název instituce a její právní formu.

Případnou ztrátu je držitel povinen neprodleně hlásit řediteli příslušné instituce.

Průkaz opravňuje držitele
• k účasti na akcích AMG, a to na základě naplnění předchozích propozic, jsou-li vydány;
• k využití slev poskytovaných členům AMG;
• k bezplatnému vstupu do expozic a výstav členských muzeí,
• k bezplatnému užívání a presenčnímu studiu knihovních fondů členských muzeí,
• k využívání služeb, jejichž bezplatné či zvýhodněné poskytování členům AMG bude schváleno senátem nebo vyhlášené muzeem, které tuto službu poskytuje.

Platnost průkazu je trvalá a končí
• zánikem AMG, nebo zánikem členství v AMG;
• ukončením pracovního poměru pracovníka v členské instituci. V případě přechodu do jiné členské instituce je pracovník povinen vrátit průkaz původnímu zaměstnavateli a vyžádat si nový průkaz u nové zaměstnavatelské instituce - člena AMG;
• vydáním nové emise průkazů, rozhodne-li o tom senát AMG.

Průkazy distribuuje Sekretariát AMG ředitelům členských institucí na základě jejich kvantifikovaného požadavku.

Sekretariát AMG vede evidenci množství vydaných průkazů.

Členská instituce vede jejich konkretizovanou číselnou a jmennou evidenci. Průkaz musí být opatřen členským číslem muzea, lomeným pořadovým číslem vydaného průkazu v konkrétní instituci. Evidenci ztrát a případnou likvidaci poškozených či jinak neplatných průkazů provádí členská instituce a písemně informuje sekretariát AMG. Průkaz se vydává proti podpisu. Ředitelé institucí jsou povinni 1x ročně zajistit provedení kontroly průkazů, zejména z hlediska případných odchodů pracovníků apod.

Sekretariát AMG vydává též členské průkazy individuálním a čestným členům AMG.

 

Memorandum mezi Národním památkovým ústavem a AMG o vzájemném uznávání průkazek členů AMG, pracovníků NPÚ a členů ICOMOS:

AMG a NPÚ memorandem deklarovaly zájem o pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce, a to zejména v oblasti vzájemného uznávání průkazů zaměstnance NPÚ a člena AMG za účelem zajištěné bezplatného vstupu do objektů ve správě NPÚ a ve správě či majetku členských institucí AMG. Držitelům průkazu AMG po předložení vlastní průkazky u pokladny památkových objektů ve správě NPÚ bude umožněn bezplatný vstup. Ředitelství NPÚ informovalo svá územní odborná pracoviště o vzájemném uznávání našich průkazů.

Aktuální seznam památkových objektů, do kterých mají držitelé průkazu AMG vstup zdarma, naleznete zde.

Na základě memoranda o vzájemné spolupráci doporučuje Exekutiva AMG členským muzeím a galeriím AMG umožnění volných vstupů do svých institucí pracovníkům NPÚ a členům ICOMOS po předložení platného průkazu s účinností od 1. dubna 2013.

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi NPÚ a AMG PDF (74 kB)

Vzorové průkazy pracovníka NPÚ a člena ICOMOS:

Průkaz pracovníka NPÚ     
 


Od roku 2001 rovněž platí Dohoda o vzájemné spolupráci mezi AMG a Zväzom múzeí na Slovensku, jejíž součástí je i vzájemné uznávání členských průkazů:

Seznam institucí na Slovensku, do kterých je držitelům průkazu AMG umožněn bezplatný vstup, naleznete zde.
Na členství instituce ve  Zväzu múzeí na Slovensku Vás upozorní také samolepka vylepená v pokladně členského muzea či jeho pobočky.Vzorový průkaz člena Zväzu múzeí na Slovensku:


    
 

Zároveň s obnovením dohody o recipročním uznávání průkazek členů AMG, pracovníků NPÚ, členů ICOMOS, a také členů Zväzu múzeí na Slovensku bychom uvítali, kdybyste nás obratem informovali o případech, kdy stran některé z institucí nebude dohoda respektována a držitelům průkazek AMG nebude bezplatný vstup umožněn (s udáním data a instituce, kde se tak stalo).
Vaše podněty pište na e-mail: amg@cz-museums.cz

 

Starý průkaz člena AMG (platnost průkazu ukončena k 30. červnu 2016)

               

nahoru