Asociace muzeí a galerií ČR -  Muzea a 20. století

Kampaň Muzea a 20. století


 

 

 

Přehled všech přihlášených institucí a jejich akcí

Vyhledejte akce dle místa, data či jejich typu
 

Kampaň Muzea a 20. století – Muzea a Velká válka, kterou pro rok 2014 vyhlásila Asociace muzeí a galerií ČR, bude probíhat až do roku 2018 a vyvrcholí oslavami 100. výročí konce 1. světové války a vzniku samostatného československého státu.
Webové stránky kampaně jsou průběžně aktualizovány a nově přihlášené tematické akce přidávány mezi ostatní.

Své přihlášky zasílejte v průběhu celého trvání kampaně.

Muzea v České republice naplňují důležitou roli. Jednak dokumentují vývoj společnosti na základě jasně stanovené sbírkotvorné činnosti a současně s výsledky své práce seznamují širokou veřejnost. Ovšem dokumentace 20. století, a především jeho druhé poloviny, v muzeích spíše zaostává. Příčin je několik. Neuchopitelnost tématu, značný rozptyl sbíraných předmětů a také krátký časový odstup od předmětu zájmu. Podobně jako ve školní výuce končí z velké části obdobím druhé světové války a dále se jí muzea koncepčně nevěnují. Platí to jak o odborné činnosti muzeí, tak o jejich akviziční činnosti. Z pohledu budoucnosti se jedná o problém, neboť autentické předměty z tohoto období pomalu, ale jistě mizí, a za několik let v podstatě nebude co dokumentovat.

Z tohoto důvodu Asociace muzeí a galerií ČR (AMG) připravila projekt s názvem „Muzea a 20. století“, který probíhá od roku 2005, třebaže s určitými přestávkami. Jedná se o celoroční informační kampaně s jednotící linkou – speciálním zvýrazněným tématem z historie 20. století. Témata kampaní se pro jednotlivé roky mění. Většinou se odvíjejí od kulatých výročí významných událostí, jevů či osobností 20. století a mají za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace (výstavy, expozice, publikace, přednášky a semináře, workshopy, webové prezentace, komponované pořady, living history, divadelní představení apod.).

Nejúspěšnější byla kampaň věnující se roku 1945, ostatní, z mnoha různých důvodů, příliš velký zájem z řad muzeí nezaznamenaly.

Rok 2014 se celosvětově nesl ve znamení stého výročí vzniku I. světové války, jedné z nejvýznamnějších a zároveň nejtragičtějších událostí novodobých světových dějin. Po této válce „už nikdy nebyl svět jako dříve“. České země, tehdy ještě jako součást rakousko-uherské monarchie, sice nebyly přímo postiženy bojovými akcemi, politické, ekonomické i sociální důsledky válečného konfliktu však na jejich obyvatele doléhaly plnou měrou. Válka a její následky navíc ovlivnily dění a život především na evropském kontinentu na další dvě desetiletí, která byla završena novou válečnou bouří vyprovokovanou nacistickým Německem.

Muzea by neměla při vzpomínce na neblahé válečné události stát stranou, vždyť ve svých sbírkách mají mnoho autentických obrazových i písemných dokumentů, ale také trojrozměrných předmětů, jež pocházejí z období I. světové války nebo s ním nějakým způsobem souvisejí. Z tohoto důvodu vyhlásila Asociace muzeí a galerií ČR pro rok 2014 v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“.

Jelikož oslavy spojené s výročími 1. světové války budou pokračovat po celé obdodí let 2014–2018, rozhodli jsme se pokračovat také v kampani Muzea a Velká válka.

Podstatou projektu je vzájemné propagační provázání jednotlivých akcí, které k této příležitosti muzea v rámci celé republiky pořádají. Kampaně mají za cíl posílit pozici a sbírkotvornou činnost muzeí v oblasti dokumentace každodennosti a případné „motivování“ muzeí k uspořádání akcí dalších. Záměrem je vytvořit referenční internetové stránky a upozornit na připravované akce zejména školy a sféru neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
Akce, které budou do projektu zahrnuty, by měli mít návštěvníci možnost navštívit v průběhu let 2014–2018.
Od muzeí, která se do kampaně přihlásí, budeme předpokládat vyplnění přihlášky a ochotu připojit grafický symbol kampaně „Muzea a 20. století“ k vlastním propagačním materiálům.

Přihlášeným projektům se dostane náležité publicity a propagace na webových stránkách AMG, ve Věstníku AMG, v Informačním bulletinu AMG i v dalších materiálech včetně tiskové zprávy, která bude poskytnuta všem médiím.

Těšíme se na spolupráci s Vámi při realizaci mediální kampaně Muzea a 20. století!


Kampaň Muzea a 20. století v číslech:

Ročník a téma kampaně   Počet institucí   Počet projektů
2005 „60. výročí konce II. světové války“     75 111
2007 „Zlatá šedesátá“  10 14
2008 „Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“   38 56
2014 „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“ 110 177

 

nahoru

Jak se přihlásit do kampaně?

Chcete svoji instituci zapojit do celoroční informační kampaně Muzea a 20. století?
Připravujete zajímavý projekt zaměřený na významnou událost, jev či osobnost novodobé historie? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás