Muzejní publikace roku

Děti pro Lidice: Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice / Children for Lidice. International Children´s Exhibition of Fine Arts Lidice
Odborná publikace, která vznikla ve spolupráci s Masarykovou univerzitou u příležitosti 45. výročí Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Text je rozdělen do čtyř okruhů: historie soutěží a výtvarných přehlídek, dále spontaneita a autenticita dětské výtvarné tvorby; následuje rozbor sociokulturních odlišností ve výtvarných pracích dětí a rozdílných priorit ve vzdělávání a nakonec organizace MDVV Lidice, přístupy k hodnocení dětské tvorby a prezentace oceněných prací.
91/2017
Památník Lidice / Masarykova univerzita
Tokajická 152, 273 54 Lidice / Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
+420 312 253 063 / +420 549 491 111
lidice@lidice-memorial.cz / info@muni.cz
http://www.lidice-memorial.cz / https://www.muni.cz
70 88 63 42 / 00216224
Ministerstvo kultury / –

Povinné přílohy

Odborná publikace vznikla k příležitosti 45. výročí Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. MDVV Lidice patří ve světovém kontextu mezi nejrozsáhlejší a nejdéle fungující přehlídky dětské tvorby; cílem vydané publikace je význam této přehlídky a soutěže teoreticky ukotvit a dát ji do kontextu problematiky prezentace výtvarné tvorby dětí. Text je přitom členěn do čtyř hlavních okruhů. První z nich se zabývá historií soutěží a výtvarných přehlídek, které často sloužily jako platforma pro konfrontaci koncepcí výtvarné pedagogiky. Jsou zde také představeny osobnosti, které se zasloužily o vznik a fungování MDVV Lidice. Významný prostor je věnován i novodobé historii soutěže, která se především po roce 1989 musela vyrovnávat s důsledky politických i společenských změn. Druhý okruh je věnován spontaneitě a autenticitě dětské tvorby, která je chápána jako důležité kritérium pro výběr mezi oceněná díla MDVV Lidice. Sledované jevy dětského výtvarného projevu jsou díky unikátnímu archivu ilustrovány na četných příkladech prací našich i zahraničních tvůrců. Třetí část navazuje rozborem sociokulturních odlišností, které můžeme v dílech dětí z různých koutů světa nalézat. Ty jsou například důsledkem odlišných priorit vzdělávání v konkrétních zemích, které ovlivňují nejen výtvarnou formu dětské tvorby, ale i kritéria hodnocení u zahraničních porotců. Poslední část odborného textu je věnována samotné organizaci výstavy, přístupům k hodnocení dětské tvorby, práci poroty a především prezentaci oceněné tvorby. Celý text je provázen bohatou obrazovou dokumentací z archivu MDVV Lidice a autentickými komentáři osobností, kteří pro MDVV Lidice dlouhodobě pracují a mají bohaté pedagogické zkušenosti, jež zúročují i jako posuzovatelé tvorby dětí.
Hana Stadlerová, Pavla Novotná, Eva Kaličinská
Milena Burgrová, Eva Sýkorová, Martin Homola, archiv Památníku Lidice
dětské ilustrace
Zuzana Strakošová
Památník Lidice a Masarykova univerzita
250 Kč
1 000 ks
Přímý prodej v Památníku Lidice; e-shop: http://www.lidice-memorial.cz/obchod/publikace/, distribuce do knihoven, univerzit (Pedagogických fakult), Českých center aj.

Nepovinné přílohy

978-80-210-8823-8
Fotografie ze zasedání poroty soutěže, 2017; fotografie z vernisáže soutěže, 2017.

Fotogalerie

nahoru