Jak se přihlásit do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 


Základní podmínky pro přihlášení se do soutěže:


Podávat přihlášky do 22. ročníku soutěže je možné od 1. ledna 2023 do 28. února 2024 (včetně) !

 

Pokud jste se rozhodli k přihlášení výstavy, publikace či jiné aktivity, neodkládejte podání přihlášky na poslední měsíce soutěžního ročníku. Porota plánuje své výjezdy za soutěžními projekty průběžně a uvítá proto, i s ohledem na zajištění svých cest, aby se zejména o výstavě či počinu dozvěděla včas! Dejte nám vědět o svém záměru přihlásit se, přihlášku můžeme společně zpracovat později. Výsledné hodnocení projektů neovlivňuje termín podání přihlášky v rámci vyhlášeného soutěžního ročníku! V rámci přihlášení projektu doporučujeme přihlédnout k ročnímu období (např. návštěvu zpřístupněných dolů, naučných stezek a dalších akcí v přírodě je lépe směřovat na letní měsíce, nikoliv zimu). Pokud výstava nebo počin trvají až v ročním intervalu, je nejlépe je přihlásit již na jejich počátku!


Sekretariát soutěže nabízí pomoc při vytipování vhodných soutěžních projektů a konzultace při zpracování přihlášky.


Je nutné dodržet povinné náležitosti přihlášek (podrobně viz Soutěžní řád) a jejich zvláštní podmínky pro podání v jednotlivých kategoriích:

  • přihlášky se podávají sekretariátu soutěže písemně, s razítkem a podpisem statutárního zástupce, na předepsaných formulářích (dle kategorie);
  • pro každý projekt je třeba vyplnit 2 formuláře: „Obecná přihláška do soutěže“ a zároveň formulář „Přihláška do soutěže“ (dle kategorie);
  • povinnou součástí přihlášky je její elektronická verze (tzn. oba formuláře ve formátu Word je třeba zaslat nebo předat sekretariátu soutěže);
  • přihlášku je možné podat osobně na sekretariátu soutěže nebo zaslat poštou na adresu Sekretariátu AMG;
  • všechny materiály je možné zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy nebo přes internetové úložiště (elektronická verze přihlášek, foto- i videodokumentace atd.);
  • pro zrychlení zpracování přihlášky z hlediska prezentace projektu na webových stránkách soutěže je také možné vyplnit online přihlášky Muzejní výstava roku; Muzejní publikace roku; Muzejní počin roku; 
  • foto- a videodokumentaci projektu na webové stránky soutěže prostřednictvím online přihlášek sami nenahrávejte! Zašlete ji na sekretariát soutěže zvlášť. Pro potřeby webových stránek je nutné tyto dokumenty patřičně upravit, zejména zmenšit jejich datový objem! Naopak pro prezentaci projektu ve výroční zprávě soutěže je třeba zaslat fotografie v dostatečné tiskové kvalitě.


V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 jsou osobní údaje obsažené v dokumentaci soutěžních projektů zpracovávány a uchovávány AMG po dobu stanovenou Spisovým a archivním řádem AMG. Zasláním přihlášky do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby soutěže.


Soutěžní kategorie:

I. Muzejní výstava roku (online formulář)

Přihláška musí být předložena minimálně 20 pracovních dnů před ukončením trvání výstavy!

Povinná součást dokumentace projektu:
a) 10 barevných fotografií v digitální formě (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi), které dostatečně vystihují podobu výstavy (NE záběry lidí z vernisáží, venkovních slavnostní, jiné formy zahájení výstavy – takové fotografie je možné přiložit NAVÍC jako dokumentaci projektu)
b) videozáznam v délce max. 10 minut (formát .avi, .mp4)
Fotografie i videozáznam mají přihlášený projekt věrně představit odborné komisi soutěže, slouží také k jeho prezentaci na internetových stránkách soutěže a ve výroční zprávě.

Obecná přihláška 2023  
Muzejní výstava roku 2023  
 

II. Muzejní publikace roku (online formulář):

Povinná příloha:
a) součástí průvodní dokumentace jsou tři exempláře přihlášené publikace, které je nutné dodat na sekretariát soutěže spolu s přihláškou

Obecná přihláška 2023  
Muzejní publikace roku 2023  
 

III. Muzejní počin roku (online formulář)

Pokud je projekt časově omezen, musí být přihlášen minimálně 20 pracovních dnů před jeho skončením!

Povinné náležitosti:
a) do této kategorie nesmí být přihlášen projekt, který svým charakterem odpovídá kategoriím I. Muzejní výstava roku nebo II. Muzejní publikace roku!
b) jako přílohu doporučujeme dodat 10 barevných fotografií v digitální formě (velikost min. 500 kB, rozlišení 300 dpi) a videozáznam v délce max. 10 minut (formát .avi, .mp4), pokud to charakter počinu a zásady bezpečnosti sbírek umožňují.

Obecná přihláška 2023  
Muzejní počin roku 2023  


Soutěžní poplatek:

Výše soutěžního poplatku je 800 Kč za každou přihlášku (jeden projekt); poplatek je splatný nejpozději v den podání přihlášky, a to v hotovosti nebo na účet Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., u MONETA Money Bank, č. ú. 2233905504/0600, k. s. 0308, var. s. IČ organizace. Potvrzení o zaplacení soutěžního poplatku (či výpis z účtu) je povinnou přílohou přihlášky! Soutěžní poplatky jsou využity k úhradě provozních nákladů soutěže. V případě nedodržení podmínek a povinných náležitostí uvedených v Soutěžním řádu se soutěžní poplatek předkladatelům vyřazených přihlášek nevrací!

Obecné informace k přihláškám:
Přihlášky do zvláštní kategorie Cena Českého výboru ICOM se nepodávají. Veškeré přihlášené projekty musí probíhat na území České republiky. Pokud se na soutěžním projektu podílelo podstatnou měrou více subjektů (institucí), je zcela na odpovědnosti předkladatele přihlášky, zda další subjekty zaznamená do přihlášky.

Soutěže se může zúčastnit právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem sbírky muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek (CES) podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Je-li vlastníkem sbírky muzejní povahy Česká republika nebo územní samosprávný celek, může se do soutěže přihlásit organizační složka státu, nebo příspěvková organizace státu či územního samosprávného celku, která sbírku muzejní povahy spravuje.

 

nahoru