Jednací řád komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2023


Preambule

Jednací řád komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (dále jen „Jednací řád“) je přílohou Soutěžního řádu Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (dále jen „Soutěžní řád") a upravuje pravidla pro zasedání a rozhodování komise soutěže, ustavené dle článku 6 Soutěžního řádu. Jednací řád stanovuje způsob hodnocení soutěžních projektů a maximální počty bodů, které jim mohou být přiděleny v jednotlivých hodnotících kritériích. Přílohou Jednacího řádu jsou vzory formulářů přihlášek pro jednotlivé soutěžní kategorie.

Článek 1
Zasedání komise soutěže
1. Hodnocením projektů přihlášených do hlavních kategorií Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (dále jen „soutěže“) dle článku 2, odst. 3, písm. a) Soutěžního řádu se zabývá sedmičlenná komise soutěže, ustavená v souladu s článkem 6 Soutěžního řádu.
2. První zasedání komise soutěže svolává ředitel soutěže a řídí její jednání do okamžiku zvolení předsedy komise soutěže.
3. Komise soutěže si volí ze svého středu předsedu, přičemž sama rozhoduje o formě volby.
4. Komise soutěže zasedá během soutěžního roku průběžně, minimálně však jednou měsíčně. V odůvodněných případech podle potřeby a množství přihlášek zasedá i častěji, a to na základě rozhodnutí ředitele soutěže, který její jednání svolává.
5. Zasedání komise soutěže řídí její předseda. Na svých zasedáních komise soutěže projednává přihlášky, komunikuje s garanty soutěžních projektů, seznamuje se s průvodní dokumentací a uděluje soutěžním projektům nominační hlasy a bodové ohodnocení.
6. Pokud se člen komise soutěže nemůže z vážných důvodů dlouhodobě účastnit jejího zasedání, je povinen o této skutečnosti v dostatečném časovém předstihu informovat předsedu komise soutěže a ředitele soutěže. Ten na dobu, po kterou bude daný člen komise soutěže nepřítomen, neprodleně povolá náhradníka.
7. Pokud se člen komise soutěže bez omluvy nebo bez udání závažného důvodu třikrát za sebou nezúčastní zasedání komise soutěže nebo poruší Soutěžní řád, navrhne ředitel soutěže jeho odvolání vyhlašovateli, který jej do komise soutěže jmenoval. Vyhlašovatel rozhodne o případném odvolání člena komise soutěže do 30 dnů od doručení návrhu.
8. Pokud člen komise soutěže ukončí své členství v komisi soutěže nebo je vyhlašovateli odvolán, jmenuje příslušný vyhlašovatel nového člena komise soutěže z řad náhradníků do 30 dnů od odvolání dotyčného člena komise soutěže.
9. Člen komise soutěže podepíše vždy při zahájení nového ročníku soutěže čestné prohlášení, že se bude řídit Soutěžním a Jednacím řádem, a že bude veškeré přihlášené projekty hodnotit podle svého nejlepšího svědomí.
10. Komise soutěže si může přizvat na svá zasedání jako poradce nezávislé odborníky.

Článek 2
Způsob hodnocení soutěžních projektů v hlavních kategoriích
1. V případě kategorie I. Muzejní výstava roku 2023 informuje sekretariát soutěže členy komise soutěže o nové přihlášce do týdne od jejího přijetí. Ředitel soutěže zajistí, aby soutěžní projekt na místě zhlédl alespoň jeden člen komise soutěže. O návštěvě soutěžních projektů v kategorii III. Muzejní počin roku 2023 se komise soutěže domluví na svém zasedání.
2. Komise soutěže začne hodnotit přihlášené projekty po datu uzávěrky pro přijímání přihlášek do soutěže, tj. po 28. únoru 2024.
3. Komise soutěže hodnotí soutěžní projekty v každé kategorii dvoukolovým systémem. V prvním kole přidělí každý člen komise soutěže v tajném hlasování jeden nominační hlas maximálně deseti přihlášeným projektům. Do druhého kola postupuje deset soutěžních projektů s nejvyšším počtem nominačních hlasů. Při rovném počtu nominačních hlasů na posledních místech komise soutěže hlasuje způsobem stanoveným v článku 3 Jednacího řádu. Ve druhém kole komise soutěže hodnotí přihlášené projekty postupem stanoveným v článku 2, odst. 4 Jednacího řádu. V případě počtu deseti a méně přihlášených soutěžních projektů v každé kategorii hodnotí komise soutěže přihlášené projekty pouze v jednom kole postupem stanoveným v článku 2, odst. 4 Jednacího řádu.
Pokud je člen komise soutěže v pracovně-právním vztahu se zaměstnavatelem, který přihlásí projekt do soutěže, neúčastní se hodnocení projektu, přihlášeného do soutěže jeho zaměstnavatelem.
Při rovném počtu bodů na prvních pěti místech komise soutěže o pořadí přihlášených projektů hlasuje způsobem stanoveným v článku 3 Jednacího řádu.
4. Každý člen komise soutěže přidělí prostřednictvím formuláře soutěžnímu projektu body dle kategorií a kritérií stanovených v článku 4 Jednacího řádu. O pořadí soutěžních projektů rozhodne aritmetický průměr bodů udělených všemi hlasujícími členy komise soutěže, přičemž se do výpočtu nezahrnuje jedno nejvyšší a jedno nejnižší bodové ohodnocení a výsledný součet se dělí počtem zbývajících hlasujících členů komise soutěže.
5. Do 10. dubna 2024 komise soutěže zpracuje protokol o výsledcích posouzení soutěžních projektů dle článku 6 Soutěžního řádu, jehož obsahem bude doporučení vyhlašovatelům na udělení ocenění, a také slovní vyjádření, proč byla daná ocenění jednotlivých projektům navržena. Komise soutěže má právo navrhnout neudělit Cenu Gloria musaealis v kterékoli kategorii.

Článek 3
Hlasování komise soutěže
1. V případě rovnosti počtu bodů přidělených přihlášeným projektům dle článku 2, odst. 3 Jednacího řádu, nebo v případě rovnosti nominačních hlasů dle článku 2, odst. 4 Jednacího řádu hlasuje komise soutěže o pořadí soutěžních projektů aklamací.
2. Komise soutěže je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina jejích členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise soutěže.

Článek 4
Maximální počty bodů, udělené v jednotlivých kategoriích
Kritérium (Maximální bodové ohodnocení udělené jedním členem komise soutěže)
1. V soutěžní kategorii I. Muzejní výstava roku 2023 komise soutěže hodnotí: 
a) volbu tématu výstavy nebo stálé expozice, a to zejména s přihlédnutím k tomu, jaké nadčasové nebo naopak aktuální poznatky o přírodě nebo společnosti veřejnosti prezentuje (10);
b) způsob interpretace poznatků o přírodě nebo společnosti z hlediska přitažlivosti pro veřejnost nebo pro skupinu návštěvníků, jíž je výstava určena (10);
c) míru a způsob využívání autentických dokladů (sbírkových předmětů) (10);
d) míru a způsob využívání ikonografických prvků, textů a dalších výstavních prostředků pro interpretaci poznatků o přírodě nebo společnosti (8);
e) úroveň výtvarného, scénografického, architektonického a grafického řešení (7);
f) míru a dobu zpřístupnění výstavy veřejnosti (3);
g) způsob propagace výstavy (4);
h) existenci a úroveň doprovodných programů a služeb k výstavě (5);
i) úroveň prostředí v budově, v níž je výstava instalována, úroveň služeb pro návštěvníky poskytovaných muzeem obecně (5).
 
2. V soutěžní kategorii II. Muzejní publikace roku 2023 komise soutěže hodnotí: 
a) volbu tématu publikace, a to zejména s přihlédnutím k tomu, jaké nadčasové nebo naopak aktuální poznatky o přírodě nebo společnosti veřejnosti nebo odborné veřejnosti prezentuje (10);
b) způsob interpretace poznatků o přírodě nebo společnosti z hlediska jejich přitažlivosti pro čtenáře nebo pro skupinu čtenářů, jíž je publikace určena (10);
c) míru a způsob využití autentických dokladů (sbírkových předmětů) pro interpretaci poznatků o přírodě nebo společnosti nebo míru původní vědeckovýzkumné činnosti muzea (10);
d) úroveň výtvarného a grafického zpracování publikace (7);
e) způsob veřejného šíření a cenová dostupnost publikace (4).
 
3. V soutěžní kategorii III. Muzejní počin roku 2023 komise soutěže hodnotí: 
a) přínos pro záchranu a/nebo veřejné využití autentických dokladů vývoje přírody nebo společnosti, nebo přínos pro záchranu a/nebo veřejné využití jedinečných lokalit a nalezišť (10);
b) inovační přínos pro dosavadní praxi péče o sbírky obecně, nebo z hlediska dosavadní praxe předkladatele přihlášky nebo přínos projektu pro mimořádné kvalitativní zlepšení služeb poskytovaných veřejnosti (10);
c) způsob zpracování odborné dokumentace počinu a míru dodržení odborných principů v muzejní praxi (10).
 
4. V soutěžní kategorii IV. Cena Českého výboru ICOM, z. s., komise soutěže doporučí udělení ceny z následujících hledisek: 
a) míru zapojení mezinárodních partnerů do realizace projektu, nakolik je projekt výsledkem spolupráce účastníků z různých zemí; nebo (10);
b) mimořádný přínos rozvoji kulturně-výchovné práce muzeí; nebo (10);
c) mimořádná aktivita zpřístupňující muzeum tělesně a smyslově postiženým (10).
 

   
Vedoucí Samostatného oddělení muzeí Ministerstva kultury

Předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Předsedkyně Českého výboru ICOM, z. s.

 
Přílohy Jednacího řádu komise soutěže

Přihlášky do soutěže:


Jednací řád komise soutěže 2023   

 

nahoru