Muzejní výstava roku

Paul Gebauer: Akademický malíř a sedlák
Paul Gebauer byl čelným představitelem meziválečného německého malířství ve Slezsku. Celý život prožil v rodné Sosnové, kde po otci vedl rodinný statek, ve volném čase se však intenzivně věnoval malování. Gebauerovy obrazy, ač zachycují obyčejná témata především z venkovského prostředí, jsou pojaty velmi modernistickým uměleckým rukopisem, od počáteční impresionistické tvorby po fotorealismus 30. let minulého století. A jsou natolik kvalitní, že si jich začínají všímat i odborníci ze zahraničí. Paul Gebauer se těšil velkému zájmu veřejnosti ve 30. letech minulého století. Vlivem poválečných událostí ovšem osobnost i dílo Paula Gebauera upadaly do zapomnění. Po letech nezájmu o německé malířství se tak jedná o první výstavu Paula Gebauera ve Slezsku po více než 80 letech.
71/2019
Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
+420 553 622 999
+420 733 715 844
szm@szm.cz
https://www.szm.cz
00100595
Ministerstvo kultury ČR

Povinné přílohy

Malířská tvorba Paula Gebauera byla ve Slezském zemském muzeu v Opavě pravidelně k vidění ve 30. letech minulého století, kdy umělec zažíval svůj tvůrčí vrchol. Ten byl násilně ukončen poválečnými událostmi – konfiskace majetku, odsun Paula Gebauera s rodinou do Německa a nezájem odborné i laické veřejnosti o díla německých autorů. Ta byla povětšinou ukládána v půdních prostorech muzejních budov a do sbírek se dostávala postupně, až desítky let po konfiskaci. Stejný osud jako Paula Gebauera postihl i Otto Schweigela, Raimunda Moslera, Fritze Krusperského a další slezské německé malíře. A je tedy úkolem současným navrátit těmto umělcům jejich původní renomé, kterého právem zasluhují. Výstava je dle prostorového uspořádání rozdělena do dvou částí. První část shrnuje malířův osobní život, a to prostřednictvím osobních fotografií z pozůstalosti malíře uložené v Německu, a představuje volnou uměleckou tvorbu Paula Gebauera. Vedle obrazů jsou vystaveny i Gebauerovy rané kresby a také černobílé fotografie děl, která se dodnes nedochovala či netušíme, kde se nachází. Druhá část výstavy představuje Gebauerovy malířské zakázky ve veřejném prostoru, a to formou originálů přípravných maleb a dobových fotografií realizovaných výmaleb. Největší pozornost je věnována největší Gebauerově zakázce, výmalbě kostela sv. Hedviky v Opavě, na níž spolupracoval s architektem kostela, Leopoldem Bauerem.
Mgr. Lenka Valečková
21.1.2020
26.4.2020
leden–duben
úterý–neděle
9–17
Mgr. Lenka Valečková
rychtarova@szm.cz

Nepovinné přílohy

Mgr. Lenka Valečková
Pavel Kubný
tištěná pozvánka na vernisáž; informační leták o výstavě; brožura o výstavě; pohlednice (5 druhů); plakát; plakát s doprovodným programem; bavlněná taška s plnobarevným potiskem
Přednáškový cyklus k výstavě: „Nejen trpká krása“. Spolupráce Paula Gebauera s architektem Leopoldem Bauerem (10. 2. 2020, přednáší: prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., přednáška je věnována architektuře a vnitřní výzdobě kostela sv. Hedviky v Opavě z let 1935–1938. Kostel navrhl Leopold Bauer a malířská výzdoba je dílem Paula Gebauera. Výklad se soustřeďuje na dialog obou tvůrců a jejich dílo situuje do historického kontextu.); Od zkázy k novému životu aneb restaurování maleb Paula Gebauera (25. 3. 2020, přednáší: MgA. Romana Balcarová, Mgr. Lenka Valečková. Přednáška je věnována poválečnému zacházení s díly Paula Gebauera, které se značně odrazilo na současném stavu maleb, jež si před výstavou vyžádaly náročné restaurátorské zásahy.); Paul Gebauer – sedlák a malíř ze Sosnové (15. 4. 2020, přednáší: Mgr. Branislav Dorko, Ph.D. Osobnost i tvorba Paula Gebauera jsou bezprostředně spjaty s jeho rodnou obcí. Na svém statku v Sosnové, který jeho předkům náležel po několik generací, prožil malíř převážnou část svého života.).
např. Česká televize; TV POLAR; Český rozhlas Ostrava

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru