Muzejní publikace roku

Mundus Comenii / Svět Komenského
Katalog k nové stálé expozici „Mundus Comenii“, která je instalována v Comenius Museum v nizozemském Naardenu a byla připravena jako pocta Komenskému k 350. výročí jeho úmrtí, přibližuje Jana Amose jako všestranného učence a inspirátora pro naši současnost. Nesoustředí se pouze na jeho život a události, které jej formovaly, ale také na Komenského příslušnost do dobové republiky učenců a na jeho dílo pedagogické, teologické či politické. Závěrečný chronologický přehled komparuje významné momenty a ukazuje, že Jan Amos byl aktivním činitelem neúnavně bojujícím za všeobecnou nápravu. Textové pasáže jsou doplněny bohatým obrazovým materiálem, 17. století ilustruje více než 100 dobových rytin a obrazů z Komenského knih. Katalog je vydán ve třech jazykových mutacích – česky, anglicky a nizozemsky.
58/2020
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod
+420 572 63 22 88
muzeum@mjakub.cz
https://www.mjakub.cz
00092142
Ministerstvo kultury České republiky

Povinné přílohy

Publikace je doplněním stálé expozice „Mundus Comenii“ pro návštěvníky různých národností, kultur a věkových skupin, ale díky komplexní prezentaci všech aspektů Komenského života, díla a dobových souvislostí může sloužit i samostatně jako východisko pro další studium Komenského. Právě poskytnutí širšího kontextu událostí, které Jana Amose formovaly, a rozvinutí několika tematických linií, které se nakonec u Komenského sbíhají, umožňuje čtenářům nejenom pasivně absorbovat fakta, ale objevovat a zejména pochopit souvislosti a přiblížit se tak Komenskému. Koncept publikace je tedy v souladu s Komenského zásadami, a to předně se zásadou názornosti a uvědomělosti. Zásada přiměřenosti pak byla využita při tvorbě expozice a skladbě katalogu, neboť obě vznikaly při aktivní kooperaci se zahraničními partnery. Autoři totiž chtěli vytvořit dílo univerzální, které není přímo vázáno na znalost dějin českých, ale může promlouvat k celé společnosti. Katalog lze rozdělit do tří částí. Úvodní pasáž představuje historii nizozemského muzea a život Jana Amose Komenského. Významné momenty doplňují dobové rytiny či veduty měst, kde pobýval. Část druhá se zaměřuje na Komenského dílo. Nejedná se však pouze o strohý výčet jeho knih, ale součástí je rozsáhlé vysvětlení dobových poměrů, které Komenského podnítily k napsání jednotlivých spisů. Čtenář je tak poučen například o historii reformace, vysvětlen je motiv labyrintu a jeho historie od antiky až po Komenského zpracování, z hlediska pedagogického pak Komenský není viděn prizmatem známých učebnic, ale obecnějšího programu nápravy světa. Obrazovou část tvoří z velké části titulní listy spisů. Třetí a závěrečná část představuje 27 osobností, které Janu Amosi poskytly cenné podněty pro jeho snažení, dále Komenského rod a shrnující časovou osu.
Petr Zemek za spolupráce Vladimíra Urbánka a Lenky Pospíšilové
Archiv Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Rijksmuseum, Moravská zemská knihovna, Knihovna Národního muzea, Muzeum Komenského v Přerově, Herzog August Bibliothek, Wikimedia Commons, Tomáš Skalík
Eva Dokoupilová
210 Kč
1 000 ks (CZE), 1 000 ks (ENG), 1 000 ks (NL)
E–shop Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, pokladna Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, pokladna Comenius Museum v Naardenu, vlastní distribuce (osobně i poštou).

Nepovinné přílohy

978-80-907125-3-9 (CZE); 978-80-907125-2-2 (ENG); 978-80-907125-4-6 (NL)
Fotografie obálky knihy (3 jazykové mutace).

Fotogalerie

nahoru