Muzejní počin roku

Rekonstrukce Španělské synagogy a nová expozice
Židovské muzeum v Praze (ŽMP) předkládá komisi soutěžní projekt spočívající v transformaci Španělské synagogy, která je jedním z objektů návštěvnického okruhu ŽMP na pražském Josefově. Konkrétně se jedná o realizaci moderní dlouhodobé expozice s názvem „Židé v českých zemích, 19.–20. století“. Cílem v návaznosti na dřívější expozici na stejné téma z roku 1998 bylo, aby lépe odpovídala současným trendům muzejních prezentací, technickým možnostem i očekávání návštěvníků. Změny doznaly především prostředky a způsob prezentace, její stylové a technické provedení, které s citem pro jedinečnou architekturu zahrnuje multimediální a interaktivní prvky. Tvorbě expozice předcházely nezbytné stavební úpravy, které mimo jiné umožnily bezbariérový přístup do tří úrovní objektu. ŽMP bylo vedeno snahou prodloužit životnost této unikátní památky, a vytvořit tak adekvátní podmínky pro prezentaci sbírek i pro samotné návštěvníky.
39/2020
Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 141/1, 110 00 Praha 1
+420 222 749 211
+420 603 867 285
tomas.tetiva@jewishmuseum.cz
http://www.jewishmuseum.cz
60459263
Federace židovských obcí v ČR

Povinné přílohy

Židovské muzeum v Praze otevřelo na sklonku loňského roku, konkrétně 16. prosince, pro veřejnost po více než roce a půl trvající rekonstrukci Španělskou synagogu – kulturní nemovitou památku, která se nachází na území Pražské památkové rezervace. Rozsáhlý transformační projekt v sobě kromě nové, moderně koncipované expozice s názvem „Židé v českých zemích, 19.–20. století“ zahrnoval předchozí nákladnou rekonstrukci a stavebně technické inovace objektu, které byly vedeny snahou o minimalizaci invazivních zásahů a respektem k jeho kulturnímu významu dle architektonické projektu společnosti PETR FRANTA architekti & Asoc., spol. s r. o. Úpravy zajistily odpovídající klimatické, hygienické, technické a bezpečnostní podmínky pro návštěvnický provoz i pro následnou prezentaci vzácných sbírek a imobilním návštěvníkům přinesly bezbariérový přístup do všech třech úrovní objektu za pomoci výtahové plošiny. V návaznosti na stavební úpravy pak byly provedeny restaurátorské práce, byly instalovány nové vitríny a digitální kiosky obsahující audiovizuální prvky. Expozice obsahuje 58 odborně zrestaurovaných uměleckých kovových a 13 typů truhlářských prvků, instalaci 24 nových celoskleněných vitrín se 488 exponáty a 25 audiovizuálních prvků. Hlavním materiálem výstavy je sklo v různých podobách, které svými vlastnostmi přispívá k estetické vytříbenosti celé expozice a podílí se na slavnostním vyznění interiéru. Dalším použitým materiálem pro interiérové prvky je dřevo. Dřevěné lavice s AV prvky navazují na restaurované historické lavice, umístěné v přízemí a na galerii. Završení projektu, tedy samotnou expozici, charakterizoval v tiskové zprávě k zpřístupnění synagogy ředitel muzea Leo Pavlát následovně: „Nová expozice, která je koncipována jako dlouhodobá, provede návštěvníka dějinami nesmírných zvratů, kterými si česká a moravská židovská komunita prošla v uplynulých dvou stoletích. Po zrovnoprávnění, které mělo dát Židům zapomenout na staletí diskriminace, jim občanská emancipace nabídla plnoprávnou účast na životě společnosti. Tento nadějný rozkvět skončil apokalypsou šoa, smrtí dvou třetin Židů žijících v českých zemích. Naději na nový začátek po skončení války zmařil antisemitský komunistický režim. Toto vše na základě jedinečných judaik a dalších trojrozměrných exponátů, dokumentů, filmů a fotografií může zažít návštěvník při prohlídce expozice, v níž jsme s respektem k jedinečnému prostoru synagogy využili i inovativní audiovizuální a interaktivní prvky.“ V současné chvíli dokončuje Židovské muzeum v Praze přípravu doprovodné reprezentativní publikace s výběrem exponátů. Jakmile epidemiologická situace dovolí, bude prostor opět sloužit nejen pro expoziční účel, ale rovněž jako prostor bohoslužebný, edukační, koncertní, přednáškový a bude hostit slavnostní setkání u příležitostí významných společenských a historických událostí. Účast v prestižní soutěži Gloria musaealis je pro Židovské muzeum v Praze ctí a příležitostí představit mimořádný počin muzea s nezastupitelným společenským posláním.

Tomáš Tetiva
+420 603 867 285
tomas.tetiva@jewishmuseum.cz

Nepovinné přílohy

Leo Pavlát, Milan Lička. Autoři expozice: za ŽMP Daniel Baránek, Michal Bušek, Iveta Cermanová, Vlastimila Hamáčková, Arno Pařík, Michaela Sidenberg a Jana Šplíchalová, dále Eva Kalousová (Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, FF UP v Olomouci | Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies, Palacký University, Olomouc), Martin Šmok (OpenEye, z. s.), Zlatica Zudová-Lešková (Historický ústav AV ČR | Institute of History of the Czech Academy of Sciences)


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru