Muzejní počin roku

Záchrana elevátoru na led
V letech 2019–2020 došlo k záchraně unikátního elevátoru na led z rekonstruovaného pivovaru v Tupadlích, přičemž nákup této technologie byl podpořen z prostředků Ministerstva kultury. Dle odborného posudku (viz příloha) se jedná o jediný intaktně dochovaný elevátor na led v České republice. Po velmi náročné demontáži a transportu do Národního muzea pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy došlo ke konzervaci elevátoru a podařilo se zajistit závazné stanovisko k umístění této rozměrné technologie na místo, kde v pivovaru původně bývala, na lednici číslo 4. Vzhledem k faktu, že se jedná o pohledově výrazné místo na dvoře pivovaru a značně objemnou technologii, tak nebylo řešení osazení jednoduché. Elevátor na led byl po nákupu zapsán do sbírky CES.
61/2020
Národní muzeum pivovarnictví, o. p. s.
Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
+420 736 623 290
kvetak@pivovarkostelec.cz
http://www.pivovarkostelec.cz
26213567
Dej Bůh štěstí, s. r. o.

Povinné přílohy

Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy se nachází v autentických prostorách historického pivovaru, kde se dochovala především funkční historická technologie z 30. let 20. století. V posledních 18 letech došlo k záchraně dochovaných historických pivovarských technologií, její renovaci, doplnění chybějících prvků z jiných zrušených pivovarů a následně i zprovoznění. Na základě unikátnosti dochovaného industriálního komplexu včetně historických technologií došlo v roce 2018 k prohlášení pivovaru nemovitou kulturní památkou včetně movitého vybavení (Rejst. číslo ÚSKP 27144/2-3444) a roku 2019 byly nejdůležitější technologické prvky zapsány co Centrální evidence sbírek muzejní povahy (CPM/018-04-03/443019). Jedinečná sestava technologických zařízení v původních prostorách sladovny a pivovaru představuje zcela unikátní pohled na architekturu industriálních staveb, historickou funkční pivovarskou technologii a samotnou historii pivovarství v českých zemích od výstavby prvních historických pivovarů po současnost. Expozice je v rámci České republiky zcela jedinečná a dokonce obsahuje technologické sestavy ojedinělé v celosvětovém měřítku (největší varna na přímý otop dřevem na světě, jediný funkční sprchový aparát v ČR, funkční ocelové chladicí štoky, největší krov nad žentourovým mlýništěm, bednářská dílna apod.). Součástí pivovarského muzea je taktéž rozsáhlá databáze cca 4000 historických pivovarů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Pivovarské muzeum je v současné době přístupné veřejnosti. Pivovar a sladovna jsou osazeny původními či získanými (mnohdy složitě zachráněnými) technologickými celky a to plně funkčními či ve fázi zprovozňování. V rámci technologického procesu pivovarské muzeum disponuje téměř kompletních technologickým vybavením od příjmu ječmene po expedici piva (úprava ječmene-máčení ječmene-sladovnické humno-hvozdění-odkličování-úprava sladu-šrotování-vážení-varna-chladicí štoky-sprchový aparát-spilka-sklep a pomocné technologické celky jako strojovna, kompresorovna, umělé chlazení, hostinec, žentour, bednárna, požah, laboratoř, kancelář, stáčení sudů apod. V rámci kompletace všech technologických úseků nám chybí už jen úseky lahvárna a ledování. V rámci dlouholetého výzkumu černokosteleckého pivovarského muzea ve spolupráci s místně příslušnými odděleními Národního památkového ústavu, Výzkumného centra průmyslové dědictví při ČVUT a soukromých badatelů (především Pavla Jákla in memoriam) se nám podařilo zmapovat téměř 4000 lokalit historických pivovarů a sladoven na historickém území Čech, Moravy a Slezska. Během tohoto dlouholetého výzkumu bylo zachráněno tisíce unikátních pivovarských technologií či artefaktů. Zároveň jsme zjistili, že v České republice v rámci hledaných technologií již není nikde historická lahvárna a během posledních let došlo k demolici všech technologických celků na úseku ledování. Jediný poslední ledovací elevátory, a to v naprosto dokonalé kvalitě, byly objeveny v nedávno rekonstruovaném pivovaru Tupadly na Kutnohorsku. Jejich stáří bylo odhadnuto na závěr 19. století (viz příloha posudek) Po dohodě s majiteli objektu si jeden elevátor (dekorativní nefunkční část) ponechali a druhý funkční jsme v červnu 2019 začali demontovat a převážet do Národního muzea pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Následovala konzervace a získání závazného stanoviska k umístění velmi rozměrné technologie na její původní místo na lednici číslo 4. Elevátor byl následně zapsán do sbírky CES a v rámci plánované rekonstrukce lednice dojde k jeho osazení.

Milan Starec
+420 736 623 290
kvetak@pivovarkostelec.cz

Nepovinné přílohy

Ing. Milan Starec, Jiří Slaba, Tomáš Vodochodský, Jiří Kabelka


Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru