Muzejní výstava roku

Slepí svědkové doby
Výstava Slepí svědkové doby představuje slepotiskovou výzdobu knižní vazby 16. století v Čechách. Technika slepotisku (vtlačování horkého kovového nářadí do navlhčené usně) se právě v tomto období stala nejpoužívanější metodou výzdoby. Různorodou uměleckou úroveň řemesla reprezentují originální svazky, některé zapůjčené z partnerských institucí. Návštěvníci se mohou seznámit nejen s konečným výsledkem knihvazačské práce, ale také s podmínkami a okolnostmi, za jakých tyto výrobky v 16. století vznikaly. Celkový pohled na pronikání renesance do uměleckého řemesla doplňují další ukázky renesančního užitého umění ze sbírek Severočeského muzea. Každodennost řemeslníka přibližuje instalace repliky knihvazačské dílny. Výstava rovněž představuje osobnost Bohumila Nusky, který se problematice české renesanční knižní vazby věnoval a položil základy poválečného výzkumu knižní vazby v Čechách.
34/2022
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
+420 485 246 111
+420 736 754 944
info@muzeumlb.cz
http://www.muzeumlb.cz
00083232
Liberecký kraj

Povinné přílohy

Výstava Slepí svědkové doby je výstupem stejnojmenného tříletého projektu zaměřeného na výzkum slepotiskové výzdoby knižních vazeb 16. století v Čechách. Na výzkumu podpořeném z programu NAKI II MK ČR se vedle Severočeského muzea podílela také Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Na počátku stál dar profesora Bohumila Nusky Severočeskému muzeu, který čítal tisíce obtahů knižní vazby, tj. tužkou provedených frotáží konkrétních vazeb, které Nuska sbíral v průběhu dvaceti let po celých Čechách. Výstava i doprovodný katalog vycházejí z poznatků, které s sebou přineslo zpracování tohoto materiálu. Téma historické knižní vazby stálo po druhé světové válce dlouhou dobu stranou zájmu badatelů. Výstava si klade za cíl představit knižní vazbu nejen jako řemeslně a umělecky zpracovaný „obal knihy“, ale také jako svědka doby, který vypráví svůj příběh. Příběh, který je zasazen do kontextu doby, a vedle samotného vývoje řemesla ukazuje také zázemí knihvazačů či vliv zákazníků na umělecký vývoj slepotiskové výzdoby. Bohumil Nuska, který se v listopadu dožil významného životního jubilea, byl dlouholetým pracovníkem Severočeského muzea a výzkum, u jehož počátku stál, se tak symbolicky vrací „domů“. Na výstavě proto nechybí připomenutí jeho osobnosti doplněné o videozáznam. Celkový obraz doby doplňují ukázky užitého umění ze sbírek muzea. Výstava věnovaná české slepotiskové knižní vazbě 16. století je v Čechách uvedena poprvé.
Anna Kašparová, Petra Šťovíčková
15.9.2022
17.1.2023
IX.–I.
úterý–neděle
10–19
Anna Kašparová
knihovna@muzeumlb.cz

Nepovinné přílohy

Zdeněk Hrabák
Sam Mikolášek
Pracovní listy k výstavě; katalog výstavy Slepí svědkové doby (bude zařazen do soutěže o muzejní publikaci roku).
Prezentace výstavy na 46. Semináři Knihovnické komise AMG; komentované prohlídky 19. 10., 7. 12., 4. 1., 6. 1. Dva typy tematických workshopů, které navazují na kratší komentovanou prohlídku výstavy: Písmohrátky – seznámení s historií psacího náčiní a různých historických písem. Slepí svědkové doby – praktická ukázka techniky slepotisku (horkým nářadím), kterou si všichni vyzkouší a vytvoří si vlastní notýsek s koženou obálkou zdobenou slepotiskem. Tento workshop probíhá také pro veřejnost. Vánoce v muzeu: prezentace tisku na replice Gutenbergova tiskařského lisu. Slepotisková dílnička s výrobou kožených záložek. V rámci výstavy jsou připraveny edukativní prvky: Technika frotáže na maketách knižní vazby spojená s identifikací exemplářů; technika slepotisku (studeným nářadím).
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/muzeum-v-liberci-laka-na-slepotiskovou-vyzdobu-knizni-vazby-16-stoleti/2258014; https://kultura.kraj-lbc.cz/page411/aktuality-v-oblasti-kultury/vystava-v-severoceskem-muzeu-priblizuje-slepotisk-na-ceske-knizni-vazbe-16-stoleti-n1116320.htm; https://nasregion.cz/slepi-svedkove-doby-vystava-v-libereckem-severoceskem-muzeu-priblizuje-slepotisk-294614; https://liberec.rozhlas.cz/severoceske-muzeum-v-liberci-vystavuje-slepotiskovou-vyzdobu-knizni-vazby-8829096

Fotogalerie

Videodokumentace

nahoru