Muzejní počin roku

Gayerova kasárna I.: Rekonstrukce a dostavba hlavního odborného pracoviště muzea
Objekt Gayerových kasáren I. slouží jako hlavní odborné pracoviště Muzea východních Čech v Hradci Králové – depozitáře, konzervátorské dílny, pracovny a badatelny, atd., bez kterých se chod celokrajského neobejde. Kompletní rekonstrukce původních kasáren a vybudování nové přístavby před budovou s badatelnou knihovny a sbírkových fondů a společenské zázemí umožňuje po 30 letech trvajícího dramatického provizoria přechod mezi nejmodernější muzea v zemi. Podařilo se vytvořit důstojné pracoviště pro muzejníky a současně zachovat historický ráz budovy, která spolu s areálem patří k historickým pamětihodnostem Hradce Králové.
86/2022
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží 465, 500 03 Hradec Králové 3
+420 495 512 391
muzeum@muzeumhk.cz
http://www.muzeumhk.cz
00088382
Královéhradecký kraj

Povinné přílohy

Někdejší pěchotní kasárna převzatá r. 1993 Muzeem východních Čech v Hradci Králové (MVČ) čekala na rekonstrukci 30 let. Mezitím se stala hlavním odborným pracovištěm tohoto celokrajského muzea pro Královéhradecký kraj. Odehrávala se v nich velká většina muzejních agend a sídlily zde 2/3 ze 100 zaměstnanců muzea. Ve své době se také jednalo o jediný depozitář MVČ, který však byl již před rokem 2015 zcela zaplněn. Sbírkotvorná činnost muzea kvůli tomu nuceně ustala. Náhodné nové akvizice byly dokonce nuceně předávány do regionálních muzeí v jednotlivých okresech kraje. Muzeum tím bylo značně paralyzováno i v plnění své celokrajské role, protože nedisponovalo žádnými důstojnými prostorami pro setkávání. Neexistovaly zde žádné badatelny. Jednalo se navíc o hygienicky a morálně nedůstojné podmínky pamatující v některých částech objektu i 60. léta 20. století. R. 2015 byla připravena rekonstrukce a r. 2018 získány finanční prostředky. Téhož roku začalo dva roky trvající stěhování sbírek a zaměstnanců do náhradních prostor. Situace byla komplikovaná, protože současně probíhala rekonstrukce historické budovy MVČ. Po necelých dvou letech stavebních prací byl objekt r. 2021 kolaudován a rozběhl se další kolotoč jeho vybavování mobiliářem a technologickými zařízeními. Současně začalo druhé kolo stěhování sbírek a pracovníků. Poslední sbírkové kusy se vrátí zpět na jaře 2023. Objekt se proměnil k nepoznání a změnil svůj provozní charakter. Nově vzniklá přístavba je určena veřejnosti. Vzniklo zde zázemí pro semináře, konference a menší nízkoprahové aktivity muzea. Zejména zde však sídlí badatelny veřejné Odborné knihovny MVČ, které současně slouží i pro poskytování sbírkových předmětů badatelům. Svým zázemím jde o evropskou špičku. Nově vznikly 4 otevřené depozitáře (přírodovědecký lihový, militaria, umělecký průmysl, archeologie), které spolu s edukačním programem neprezentují jen sbírky, ale také 4 sloupy muzejnictví: sbírkotvornou a evidenční činnost, vědu a výzkum, výstavní činnost a konzervátorství. Proti původnímu stavu se na čtyřnásobek rozrostly konzervátorské dílny, které nyní plní roli krajských dílen i pro ostatní muzea. Zlepšily se podmínky pro pracovníky, vzniklo digitalizační pracoviště. Díky rekonstrukci a přechodu na posuvné regály se zvýšila kapacita depozitářů o cca 30%. Spolu se ziskem dalších depozitárních prostor v Jaroměři tak MVČ konečně vybředlo z fatálních prostorových problémů. Zmizely sbírkové kusy z chodeb, mohly být obnoveny akvizice a znovu začala být naplňována krajská role jak sbírkotvorná, tak metodická vůči regionálním a městským muzeím na území kraje. Skokově se zlepšily podmínky uložení sbírek jak z hlediska klimatu, tak z hlediska bezpečnosti a organizace. Pro řadu pracovníků tak nastal stav, který má být standardem, ale který dosud i přes dlouhé působení v MVČ nezažili. V objektu vedle krajských konzervátorských dílen působí další celokrajské agendy MVČ: Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu kraje, Východočeská region. archeologická komise, Krajská mykologická poradna, Krajské digitalizační centrum pro muzea aj. Rozpočet: 332 mil. Kč – stavba a základní vybavení. 40 mil. Kč – speciální vybavení. 2 roky stěhování z budovy + 2 roky rekonstrukce + 2 roky stěhování zpět. Jde o největší investici Královéhradeckého kraje do kultury od vzniku krajů. Díky ní se MVČ vrátilo zpět do rodiny celokrajských muzeí s metodickou působností a do 21. století. Nejde tedy jen o vrcholný počin pro rozvoj MVČ, které patří do desítky největších muzeí v ČR, ale o počin pro rozvoj muzejnictví v celém Královéhradeckém kraji.

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
+420 603 523 937
p.grulich@muzeumhk.cz

Nepovinné přílohy

doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. jako ředitel muzea. Spolu s ním celý tým pracovníků MVČ, zejména Jaroslav Zámečník, DiS., Mgr. Andrea Černá, a cca 30 dalších osob. Akce by nemohla proběhnout bez politické podpory vedení Královéhradeckého kraje jako zřizovatele, zejm. Mgr. Martiny Berdychové, náměstkyně hejtmana. Dále bez pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje: Ing. Václava Nýče, Mgr. Kateřiny Churtajevy, Ing. Romana Kosaře, Mgr. Pavlíny Mazánkové a projektové pracovnice Ing. Jany Štěrbové.


Fotogalerie

nahoru