24.8.2012

XI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012 – výzva k účasti

Jedenáctý ročník soutěže probíhá od 1. ledna 2012 do 28. února 2013

Od 1. ledna 2012 je možné podávat přihlášky do XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012:

Soutěže se může zúčastnit právnická nebo fyzická osoba, která je vlastníkem sbírky muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek (CES) podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
Je-li vlastníkem sbírky muzejní povahy Česká republika nebo územní samosprávný celek, může se do soutěže přihlásit organizační složka státu, nebo příspěvková organizace státu či územního samosprávného celku, která sbírku muzejní povahy spravuje.

Lhůta pro podání přihlášek trvá od 1. ledna 2012 do 28. února 2013 (včetně). 

Přihlášky se podávají sekretariátu soutěže písemně na předepsaných formulářích (pro každý projekt nutno vyplnit 2 formuláře: „Obecná přihláška do soutěže“ a zároveň formulář „Přihláška do soutěže“ dle zvolené kategorie), a to osobně, poštou, nebo prostřednictvím online formulářů; každý soutěžní projekt musí mít samostatnou přihlášku.  

Pokud se na soutěžím projektu podílelo podstatnou měrou více subjektů (institucí), je zcela na odpovědnosti předkladatele přihlášky, zda další subjekty zaznamená do přihlášky.

Veškeré přihlášené projekty musí probíhat na území České republiky.

Je nutné dodržet povinné náležitosti přihlášky (viz. Soutěžní řád) a zvláštní podmínky pro podání přihlášekpřihláška do kategorie Muzejní výstava roku musí být předložena minimálně 20 pracovních dnů před ukončením trvání výstavy; přihlášky do zvláštní kategorie Cena Českého výboru ICOM se nepodávají.

Výše manipulačního poplatku je 800 Kč za každou přihlášku; poplatek je splatný nejpozději v den podání přihlášky, a to v hotovosti nebo na účet Asociace muzeí a galerií ČR u GE Money Bank, č.ú. 2233905504/0600, k. s. 0308, var. symbol IČ organizace; soutěžní poplatky budou využity k úhradě provozních nákladů soutěže; v případě nedodržení podmínek a povinných náležitostí uvedených v Soutěžním řádu se manipulační poplatek předkladatelům vyřazených přihlášek nevrací.

Nejvyšším oceněním v hlavních kategoriích je Cena Gloria musaealis udělovaná na základě doporučení poroty; výsledky soutěže budou vyhlášeny k 18. květnu 2013.

Formuláře přihlášek:

Formuláře přihlášek můžete také vyplnit online:

Zpět

nahoru