Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.


Věstník AMG je důležitou informační platformou Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ale i celého oboru muzejnictví. Časopis vychází od roku 1991, od roku 1998 jako dvouměsíčník. Redakce zpočátku sídlila ve Východočeském muzeu v Pardubicích. První čísla tehdy drobného bulletinu o 8 stranách byla výsledkem dobrovolné aktivity několika nadšenců (především PhDr. Františka Šebka, tehdejšího předsedy AMG). Věstník nejdříve financovalo pardubické muzeum a Moravské zemské muzeum, záhy jej podpořilo také Ministerstvo kultury ČR. To na jeho vydávání přispívalo až do roku 2015 v rámci každoročně udělované dotace z programu Kulturní aktivity. V letech 2016–2017 však došlo k významnému krácení poskytnutých prostředků, a zároveň byla z projektu AMG přímo vyškrtnuta veškerá ediční činnost. Proto byl časopis od druhého čísla ročníku 2016 připravován pouze v elektronické podobě, v roce 2017 pak jeho výrobu, tisk i distribuci financovala AMG plně ze svých zdrojů. Od roku 2018 bylo přesné vymezení dotací MK ČR zrušeno, resp. bylo ponecháno na AMG, zda bude z příspěvku po úpravě rozpočtu dle konečné výše získané dotace financovat i své publikační aktivity. Věstník AMG tak opět vychází i díky finanční podpoře MK ČR. Časopis vznikl původně jako nástroj komunikace mezi členskými institucemi AMG. Tuto funkci časem převzaly e-maily, internetové stránky a elektronický Bulletin AMG. Věstník se tak postupně obsahově rozrůstal a měnil. V dnešní podobě již není jen periodikem Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., vycházejí v něm články představující výsledky činnosti jednotlivých muzeí a galerií působících na našem území, přináší ale i mezinárodní zkušenosti. Zajímavé příspěvky jsou tak zároveň podnětnou inspirací. V roce 2004 otevřel časopis poprvé úvodník, od roku 2013 je každé číslo nějak tematicky zaměřeno. V souvislosti s 25. výročím založení AMG v roce 2015 získal Věstník AMG novou grafickou podobu. Mezi jeho čtenáře patří nejen pracovníci muzeí a galerií v České republice či na Slovensku, ale také zástupci zřizovatelů muzejních institucí a řada jednotlivců zajímajících se o obor muzejnictví. Všechna čísla časopisu jsou publikována na záložce Věstník AMG, kde jsou k dispozici také starší ročníky a rejstříky článků.

 

nahoru