Sněm AMG

Sněm je shromážděním členů a nejvyšším orgánem AMG. Svolává jej předseda AMG jednou za tři roky. Hlasovací právo na zasedání sněmu a právo volit a být volen do orgánů AMG mají pouze řádní členové (instituce). Řádný člen je zastoupen statutárním orgánem, případně jím písemně pověřenou osobou, a má jeden hlas.

Sněm AMG projednává a schvaluje:
• hlavní zaměření AMG, její strategii a směry činnosti;
• změny stanov AMG;
• zprávu o činnosti AMG za uplynulé období;
• zprávu o hospodaření AMG za uplynulé období;
• zprávu revizní komise za uplynulé období;
• odvolání členů proti rozhodnutím orgánů AMG;
• odvolání proti nepřijetí za člena AMG;
• další důležité otázky týkající se činnosti AMG.

Sněm volí předsedu AMG, I. místopředsedu AMG, II. místopředsedu AMG a 4 členy exekutivy; předsedu revizní komise a 2 členy revizní komise, a to vždy na tři roky. V závěru svého zasedání schvaluje sněm usnesení, jehož součástí jsou Hlavní programové linie činnosti AMG na další tříleté období.

nahoru