Senát AMG

Senát řídí činnost AMG mezi sněmy. Rozhoduje ve věcech členství, stanovuje výši členských příspěvků, schvaluje roční plán činnosti AMG, rozpočet a jeho plnění, Jednací řád, Organizační řád a činnost exekutivy. Vyjadřuje se ke všem aktuálním otázkám stavu a rozvoje muzejnictví a k činnosti AMG. Senát svolává předseda AMG podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Členy senátu s hlasem rozhodovacím jsou členové exekutivy a předsedové krajských sekcí, předsedové komisí a řádní členové, kteří spadají do I. kategorie členských příspěvků dle § 25 odst. 1 Stanov AMG. Tito řádní členové jsou v senátu zastoupeni statutárním orgánem nebo jím zplnomocněným zástupcem. Členství v senátu je u členů exekutivy, předsedů krajských sekcí a předsedů komisí nezastupitelné. Zasedání senátu se účastní s hlasem poradním předsedové kolegií AMG, členové revizní komise, předsedové pracovních skupin a výkonný ředitel AMG. Na počátku zasedání senát schvaluje program jednání a volí tříčlennou návrhovou komisi, která předkládá plénu návrh usnesení. Senát AMG přijímá usnesení z každého svého zasedání. Jednání senátu jsou otevřena všem členům AMG.

nahoru