Stanovy Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

 

Základní ustanovení
Členství v AMG
Práva a povinnosti členů AMG
Vnitřní režim a orgány AMG
Komise AMG
Sekretariát AMG a Výkonný ředitel AMG
Kolegia AMG
Hospodaření AMG
Změna stanov a zánik AMG
Závěrečná ustanovení

Základní ustanovení

§ 1
Název a sídlo

 

1.      Název spolku: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (dále jen „AMG“ nebo „spolek“).   
2.      Sídlem AMG je Praha 1 – Nové Město, Jindřišská 901/5.
3.      Oficiální zkratka názvu je „AMG“.


§ 2
Právní postavení spolku

 

1.      AMG je spolek ve smyslu ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Jménem AMG jedná statutární orgán nebo jím pověřený zástupce dle § 14. Působnost AMG se vztahuje na území České republiky.
2.      AMG je dobrovolným, samosprávným, nepolitickým svazkem muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působících v muzejnictví.    
3.      Spolku bylo přiděleno identifikační číslo (IČ) 61383716.


§ 3
Poslání a cíle, úkoly a formy působení AMG

 

AMG působí jako reprezentant muzeí a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájí společné zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG, v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM. Svého cíle AMG dosahuje tím, že zejména:
1.      Uplatňuje profesní hlediska muzeí a galerií při úpravě právních norem a navrhování nových právních norem, které ovlivňují odborné, ekonomické i právní postavení muzeí a galerií i oboru muzejnictví jako celku.
2.      Zastupuje zájmy svých členů vůči státu a územním samosprávným celkům i ostatním zřizovatelům muzeí a galerií, i ve vztahu k jiným právnickým a fyzickým osobám.
3.      Na vyžádání vysílá své zástupce do výběrových řízení nebo konkursů vypisovaných zřizovateli muzeí a galerií.
4.      Podílí se na tvorbě koncepcí a významných projektů v oboru muzejnictví a spolupracuje při tom s odbornými pracovišti, případně taková pracoviště zřizuje.
5.      Podílí se na zajišťování různých forem vzdělávání pracovníků muzeí a galerií a zprostředkovává kontakty mezi odbornými pracovníky.
6.      Podle možnosti zajišťuje nebo zprostředkovává odborné služby pro své členy, nebo tak činí na vyžádání pro jiné subjekty.
7.      Podle potřeby zřizuje další právnické osoby pro ediční, agenturní a jinou hospodářskou činnost ve prospěch svých členů, nebo se na zřizování takových právnických osob podílí.
8.      Napomáhá řešit spory mezi svými členy cestou smírčího řízení.
9.      Podle možnosti poskytuje finanční pomoc těm svým členům, kteří se ocitnou ve stavu krajní nouze.
10.    Všestranně propaguje a popularizuje činnost muzeí a galerií i činnost vlastní vůči veřejnosti.
11.    Spolupracuje s partnerskými organizacemi v tuzemsku i v zahraničí.

Se zřetelem k oboru muzejnictví:
12.    Provádí vlastní vydavatelskou a nakladatelskou činnost.
13.    Zpracovává data a dle platných zákonů poskytuje rešeršní služby z vytvořených databank.
14.    Provádí výzkum a vývoj v oblasti přírodních, technických a společenských věd.
15.    Provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění.
16.    Pořádá výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce.
17.    Pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorských činností.


Členství v AMG

§ 4
Vznik členství

 

1.      Členy AMG se mohou stát muzea, galerie nebo jiné právnické osoby působící v muzejnictví, a to formou řádného členství v AMG. Členy AMG se rovněž mohou stát fyzické osoby jako individuální členové nebo čestní členové AMG. O přijetí řádného nebo individuálního nebo čestného člena (dále jen „člen“) rozhoduje senát AMG. Členství vzniká dnem rozhodnutí senátu AMG.  Proti nepřijetí se lze písemně odvolat ke sněmu AMG, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
2.      Řádné členství
Řádným členem AMG (dále jen „řádný člen“) se může stát muzeum a galerie nebo jiná právnická osoba působící v muzejnictví na základě písemné přihlášky podepsané statutárním orgánem. K přihlášce muzea nebo galerie, které nemají právní osobnost, je třeba přiložit souhlas zřizovatele.
Výkon práv a povinností řádného člena se realizuje prostřednictvím statutárního orgánu nebo jím zplnomocněného zástupce.
3.      Řádné členství v AMG se váže na osobu člena a nepřechází na právního nástupce. 
         Individuální členství
Individuálním členem AMG (dále jen „individuální člen“) se na základě písemné přihlášky může stát fyzická osoba, svéprávná a starší 18-ti let, která byla nebo je činná v oboru muzejnictví nebo příbuzných oborech na území ČR.
4.      Čestné členství
Čestným členem AMG (dále jen „čestný člen“) se může stát fyzická osoba, svéprávná a starší 18–ti let,  na písemný návrh kteréhokoliv člena.


§ 5
Zánik členství

 

Členství v AMG zaniká:
1.      Zrušením řádného člena nebo úmrtím individuálního či čestného člena. Vypořádání vzájemných pohledávek se provede neprodleně.
2.      Písemným prohlášením člena o vystoupení z AMG. K zániku členství dochází ke dni doručení písemného prohlášení o vystoupení AMG. Vypořádání vzájemných pohledávek se uskuteční do šesti měsíců ode dne doručení prohlášení o vystoupení.
3.      Vyloučením z rozhodnutí senátu AMG:
a)      jestliže člen nezaplatil členský příspěvek ani ve lhůtě 30 dnů po doručení písemné výzvy k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn;
b)      na písemný návrh kteréhokoliv člena či orgánu AMG dle §10, jestliže člen závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy nápravu nezjednal. Výzva se nevyžaduje, pokud nelze porušení povinností odčinit nebo pokud porušení povinností způsobilo AMG zvlášť závažnou újmu. 
V písemném návrhu na vyloučení je třeba uvést okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu ku prospěchu. K zániku členství dochází ke dni rozhodnutí senátu AMG. Vypořádání vzájemných pohledávek se v případě vyloučení člena uskuteční do šesti měsíců ode dne rozhodnutí senátu AMG.
4.      Proti rozhodnutí senátu AMG o zániku členství nebo vyloučení se lze písemně odvolat ke sněmu AMG, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Sněm AMG zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení nebo zrušení členství zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.  


§ 6
Seznam členů

 

AMG vede seznam členů. Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí Sekretariát AMG při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich dozví.  


Práva a povinnosti členů AMG

§ 7
Práva člena AMG

 

Člen má právo:
1.      Účastnit se sněmu AMG. Volit a být volen; přičemž individuální či čestný člen má právo volit a být volen pouze do funkcí v komisích AMG.
2.      Účastnit se jednání senátu AMG. Podílet se na činnosti příslušné krajské sekce, komisí a kolegií AMG. Účastnit se všech akcí pořádaných AMG. Podílet se na činnosti komisí mohou členové na základě přijaté přihlášky (§ 18).
3.      Být informován o činnosti AMG.
4.      Využívat zařízení a informační zdroje, které má AMG k dispozici, a služeb, které poskytuje AMG svým členům.
5.      Podílet se na společných projektech.
6.      Využívat pomoci AMG při řešení vztahů mezi členy a závažných sporů členů s jinými subjekty.


§ 8
Povinnosti člena AMG

 

Člen je povinen:
1.      Podle svých sil a schopností radou i skutkem naplňovat poslání a úkoly AMG.
2.      Dodržovat stanovy a jednací řád AMG, respektovat rozhodnutí sněmu, senátu a exekutivy AMG.
3.      Veřejně vystupovat tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno AMG a poslání, k němuž se AMG programově hlásí.
4.      Podílet se na práci orgánů AMG, jejichž je členem, nebo pracovních skupin, do nichž byl jmenován; vykonávat funkce v AMG, do nichž byl zvolen.
5.      Včas a ve stanovené výši platit členské příspěvky. Povinnost platit členské příspěvky se nevztahuje na čestné členy.
6.      Řádný člen je povinen každoročně do 15. února nahlásit sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné úvazky.


Vnitřní režim a orgány AMG

§ 9
 

1.      Pravidla vnitřního režimu se řídí Jednacím řádem AMG a Organizačním řádem AMG. Jednací řád AMG (dále jen „Jednací řád“) a Organizační řád AMG (dále jen „Organizační řád“) schvaluje senát AMG včetně změn a doplňků.
2.      Návrh na změny Jednacího řádu může předložit kterýkoli člen. Jednací řád stanovuje zejména pravidla informačních toků v rámci AMG a vzájemné vztahy všech organizačních složek AMG. Jednací řád nesmí být v rozporu se stanovami AMG.
3.      Organizační řád vydává předseda AMG. Organizační řád stanovuje zejména kompetence členů exekutivy, výkonného ředitele AMG a sekretariátu AMG a jejich vzájemné vztahy.


§ 10
 

Orgány AMG jsou:
1.      Sněm AMG dle § 11 (dále jen „sněm“).
2.      Senát AMG dle § 12 (dále jen „senát“).
3.      Exekutiva AMG dle § 13 (dále jen „exekutiva“).
4.      Předseda AMG dle § 14.
5.      Revizní komise AMG dle § 15 (dále jen „revizní komise“).
6.      Krajské sekce AMG dle § 16 (dále jen „krajské sekce“).
7.      Komise AMG dle § 17–19 (dále jen „komise“).
8.      Sekretariát AMG a výkonný ředitel AMG dle § 20.


§ 11
Sněm AMG

 

1.      Sněm je shromážděním členů a nejvyšším orgánem AMG. Svolává jej předseda AMG jednou za 3 roky. Svolání sněmu je nezbytně nutné oznámit všem členům nejméně 15 dní před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.
2.      Na základě usnesení exekutivy nebo senátu, nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina řádných členů, registrovaných v AMG ke dni podání žádosti, je předseda AMG vždy povinen svolat sněm, a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti; sněm projednává pouze body, které byly v návrhu na jeho svolání označeny jako podnět pro jeho zasedání.
3.      Hlasovací právo na zasedání sněmu a právo volit a být volen do orgánů AMG vyjmenovaných v § 13–15 mají pouze řádní členové. Řádný člen je zastoupen statutárním orgánem, případně jím písemně pověřenou osobou, a má jeden hlas.
4.      Sněm projednává a schvaluje:
·         hlavní zaměření AMG, jeho strategii a směry činnosti;
·         změny stanov AMG;
·         zprávu o činnosti AMG za uplynulé období;
·         zprávu o hospodaření AMG za uplynulé období;
·         zprávu revizní komise za uplynulé období;
·         odvolání členů proti rozhodnutím orgánů AMG;
·         odvolání proti nepřijetí za člena AMG;
·         fúzi nebo rozdělení AMG;
·         změny volebního řádu pro volby do funkcí předsedy AMG, I. místopředsedy AMG, II. místopředsedy AMG, členů exekutivy, předsedy a členů revizní komise; 
·         další důležité otázky týkající se činnosti AMG.
5.      Sněm volí předsedu AMG, I. místopředsedu AMG, II. místopředsedu AMG a 4 členy exekutivy; předsedu revizní komise a 2 členy revizní komise, a to vždy na tři roky.
6.      Sněm je usnášeníschopný, pokud se jej účastní alespoň jedna třetina řádných členů, registrovaných v den zasedání sněmu. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet řádných členů, koná se o půl hodiny později mimořádné zasedání sněmu, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna pětina řádných členů, registrovaných v den zasedání sněmu.
7.      Usnesení sněmu jsou platná, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných řádných členů, s výjimkou ustanovení § 26.


§ 12
Senát AMG

 

 1.      Senát řídí činnost AMG mezi sněmy. Rozhoduje ve věcech členství, stanovuje výši členských příspěvků a jejich splatnost, schvaluje roční plán činnosti AMG, rozpočet a jeho plnění, Jednací řád, Organizační řád a činnost exekutivy. Vyjadřuje se ke všem aktuálním otázkám stavu a rozvoje muzejnictví a k činnosti AMG.
2.      Senát je usnášeníschopný, pokud se jej účastní nejméně polovina jeho členů s hlasem rozhodovacím. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet členů senátu s hlasem rozhodovacím, koná se o půl hodiny později mimořádné zasedání senátu, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna třetina členů senátu s hlasem rozhodovacím.
3.      Usnesení senátu jsou platná, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů senátu s hlasem rozhodovacím, pokud není stanoveno jinak (§ 12 odst. 4 a 5, § 23 odst. 1 a § 24 odst. 1). Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy AMG.
4.      V případě hrubého porušení stanov AMG odvolává senát členy exekutivy nebo členy revizní komise nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů senátu s hlasem rozhodovacím.
5.      Senát doplňuje exekutivu nebo revizní komisi nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů senátu s hlasem rozhodovacím.
6.      Senát svolává předseda AMG podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Předseda AMG je povinen svolat senát vždy, požádá-li o to alespoň třetina jeho členů s hlasem rozhodovacím, a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti.
7.      Členy senátu s hlasem rozhodovacím jsou členové exekutivy a předsedové krajských sekcí, předsedové komisí a řádní členové, kteří spadají do I. kategorie členských příspěvků dle § 24 odst. 1., registrovaní v den zasedání senátu. Tito řádní členové jsou v senátu zastoupeni statutárním orgánem nebo jím zplnomocněným zástupcem. Členství v senátu je u členů exekutivy, předsedů krajských sekcí a předsedů komisí nezastupitelné.
8.      Zasedání senátu se účastní s hlasem poradním předsedové kolegií AMG, členové revizní komise, předsedové pracovních skupin a výkonný ředitel AMG.
9.      Jednání senátu jsou otevřena všem členům.


§ 13
Exekutiva AMG

 

1.      Exekutiva je výkonným orgánem AMG a má 7 členů s hlasem rozhodovacím.
Členy exekutivy jsou:
·         předseda AMG;
·         I. místopředseda;
·         II. místopředseda;
·         čtyři členové exekutivy.
Členové exekutivy jsou voleni sněmem vždy na tři roky.
2.      Jednání exekutivy se s hlasem poradním účastní předseda revizní komise a výkonný ředitel AMG.
3.      Členství v exekutivě zaniká, pokud člen exekutivy rezignuje na svoji funkci nebo přestane být zaměstnancem řádného člena nebo řádný člen, jehož je člen exekutivy zaměstnancem, přestane být členem AMG, a nebo klesne-li jeho účast na jednáních exekutivy pod 50 % za jeden kalendářní rok s výjimkou neúčasti ze zdravotních důvodů. V případě rezignace člena exekutivy dojde k zániku členství v exekutivě ke dni doručení, případně oznámení rezignace spolku. V případě, že člen exekutivy přestane být zaměstnancem řádného člena nebo řádný člen, jehož je člen exekutivy zaměstnancem, přestane být členem AMG, dojde k zániku členství v exekutivě ke dni ukončení pracovního poměru nebo ke dni, k němuž přestal být řádný člen, jehož je člen exekutivy zaměstnancem, řádným členem. Klesne-li účast člena exekutivy pod 50 % za jeden kalendářní rok, nikoliv v důsledku zdravotních důvodů, dojde k zániku členství v exekutivě ke dni rozhodnutí exekutivy.              
4.      V případě zániku členství v exekutivě, nebo pokud je člen exekutivy odvolán dle § 12 odst. 4, postupuje se dle § 12 odst. 5. Jestliže v průběhu funkčního období zanikne členství nebo byla odvolána nadpoloviční většina členů exekutivy zvolených sněmem, je vždy nutno svolat sněm, který provede novou volbu exekutivy.
5.      Jednání exekutivy svolává předseda AMG podle potřeby, minimálně však 12x ročně. V případě, že o jednání exekutivy požádá nadpoloviční většina členů exekutivy, je předseda AMG vždy povinen jednání svolat, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Nesvolá-li předseda AMG jednání exekutivy do 30 dnů ode dne doručení žádosti, je nadpoloviční většina členů exekutivy oprávněna svolat jednání sama.   
6.      Exekutiva je usnášeníschopná, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí exekutivy jsou platná, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina jejích zúčastněných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy AMG.
7.      Exekutiva řeší aktuální úkoly, hospodaří s finančními prostředky AMG. Ze své činnosti je odpovědná senátu a sněmu. Předkládá senátu ke schválení roční plán činnosti a roční rozpočet AMG a podává průběžné zprávy o jejich plnění. Vždy k 30. dubnu senátu předkládá ke schválení výroční zprávu za uplynulý rok. Exekutiva předkládá sněmu zprávu o činnosti a hospodaření AMG za uplynulé období.
8.      Exekutiva zřizuje pracovní skupiny, jejichž členy jmenuje a odvolává. Stálou pracovní skupinou je redakční rada Věstníku AMG, kterou jmenuje exekutiva do měsíce od svého zvolení sněmem a v jejímž čele stojí člen exekutivy.
9.      Exekutiva řídí činnost sekretariátu, v jehož čele stojí výkonný ředitel AMG. O struktuře sekretariátu a počtu jeho pracovníků rozhoduje na návrh exekutivy senát.
10.    Exekutiva má právo svolat mimořádné zasedání a navrhnout novou volbu předsedy krajské sekce, komise či kolegia AMG v případě, že tento předseda dlouhodobě neplní své povinnosti vyplývající ze stanov, či jiným hrubým způsobem porušuje stanovy AMG.


§ 14
Předseda AMG

 

1.      Předseda AMG je statutárním orgánem AMG.
2.      Předseda AMG je členem exekutivy a je ze své činnosti odpovědný senátu a sněmu.
3.      V působnosti předsedy AMG je:
·        zastupovat AMG navenek;
·        svolávat a řídit jednání exekutivy, senátu a sněmu;
·        vydávat vnitřní dokumenty organizační povahy;
·        vydat Organizační řád AMG dle § 9 odst. 3.
4.      Pokud je předseda AMG odvolán dle § 12 odst. 4, nebo zanikne jeho členství v exekutivě dle § 13 odst. 3, přecházejí pravomoci předsedy na I. místopředsedu AMG.


§ 15
Revizní komise AMG

 

1.      Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem AMG. Revizní komise je ze své činnosti odpovědná sněmu AMG.
2.      Členy revizní komise jsou její předseda a dva členové, kteří jsou voleni sněmem vždy na tři roky.
3.      Členství v revizní komisi zaniká, pokud člen revizní komise rezignuje na svoji funkci nebo přestane být zaměstnancem řádného člena nebo řádný člen, jehož je člen revizní komise zaměstnancem, přestane být členem AMG. V případě rezignace člena revizní komise dojde k zániku členství  ke dni doručení, případně oznámení rezignace spolku. V případě, že člen revizní komise přestane být zaměstnancem řádného člena nebo řádný člen, jehož je člen revizní komise zaměstnancem, přestane být členem AMG, dojde k zániku členství v revizní komisi ke dni ukončení pracovního poměru nebo ke dni, k němuž přestal být řádný člen, jehož je člen revizní komise zaměstnancem, řádným členem.
4.      V případě zániku členství v revizní komisi, nebo pokud je člen revizní komise odvolán dle § 12 odst. 4, rozhoduje senát dle § 12 odst. 5 o doplnění nového člena.
5.      Revizní komise je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň dva členové.
6.      Žádný z členů revizní komise nesmí být členem senátu s hlasem rozhodovacím. Předseda revizní komise se účastní jednání exekutivy s hlasem poradním. Členové revizní komise se s hlasem poradním účastní jednání senátu.
7.      Revizní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření AMG a informuje o výsledcích kontrolní činnosti orgány AMG. Pravidla činnosti revizní komise se řídí Jednacím řádem.


§ 16
Krajské sekce AMG

 

1.      Členové se sdružují podle územněsprávního členění ČR1 do krajských sekcí. Každý člen AMG smí být členem pouze jedné krajské sekce.
2.      V čele krajské sekce stojí předseda, kterého volí řádní členové příslušné krajské sekce na 3 roky. Nová volba předsedy se provede také tehdy, pokud předseda rezignoval, nebo přestane být zaměstnancem řádného člena, nebo řádný člen, jehož je předseda zaměstnancem, přestane být členem AMG, nebo pokud je předseda krajské sekce odvolán usnesením sekce, pro které hlasovala nejméně dvoutřetinová většina přítomných řádných členů. Předseda krajské sekce je členem senátu s hlasem rozhodovacím.
3.      Předseda krajské sekce svolává její členy podle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce. Předseda krajské sekce je povinen svolat zasedání sekce vždy, požádá-li o to alespoň třetina jejích řádných členů, a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti.
4.      Krajská sekce je usnášeníschopná, pokud se jejího jednání účastní nadpoloviční většina jejích řádných členů, registrovaných v den zasedání sekce. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet řádných členů sekce, koná se o půl hodiny později mimořádné zasedání sekce, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna třetina řádných členů krajské sekce.
5.      Usnesení krajské sekce jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných řádných členů.
6.      Krajské sekce zajišťují informovanost svých členů, zároveň přenášejí návrhy a doporučení na jednání exekutivy, senátu nebo sněmu. Název krajské sekce se odvozuje od názvu kraje s užitím slov „krajská sekce AMG“. Krajské sekce jsou orgánem AMG, které nemají právní osobnost.


Komise AMG

§ 17
Vznik a zánik komise AMG

 

1.      Komise jsou dobrovolnými sdruženími členů na základě společného profesního zaměření či zájmu. Řádný člen může být při své činnosti v rámci komise zastupován libovolným počtem zaměstnanců zmocněných statutárním orgánem s rovným právem hlasovat, volit a být volen do funkcí v příslušné komisi.
2.      Komise jsou orgánem AMG, které nemají právní osobnost. Principy jejich činnosti a toku informací v rámci AMG jsou vymezeny Jednacím řádem. Komise je oprávněna ustavit vlastní regionální nebo oborovou strukturu.
3.      Vznik komise schvaluje sněm na základě písemného návrhu, který předloží přípravný výbor tvořený nejméně třemi členy. Návrh musí obsahovat název, hlavní obsahové zaměření činnosti komise a seznam zakládajících členů komise. V názvu komise musí být obsažený dodatek AMG.
4.      Komise je registrována dnem schválení sněmem. Přípravný výbor je povinen do šesti měsíců od data registrace komise svolat ustavující plenární zasedání komise, které zvolí minimálně tříčlenný výbor v čele s předsedou a přijme jednací řád, jehož součástí je i hlavní obsahové zaměření činnosti komise.
5.      O zániku komise je oprávněn rozhodnout sněm. Senát je oprávněn rozhodnout o dočasném pozastavení činnosti komise.


§ 18
Členství v komisi AMG

 

1.      Členem komise se může stát kterýkoli člen AMG, a to na základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. Proti nepřijetí za člena komise se může člen AMG odvolat k senátu, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
2.      Členství v komisi zaniká ke dni doručení písemného vystoupení člena, nebo ke dni, k němuž člen komise přestane být členem AMG.
3.      Člen komise může být vyloučen, jestliže obzvláště hrubě či dlouhodobě porušuje jednací řád komise nebo nejedná v souladu s cíly komise stanovenými plenárním zasedáním. O vyloučení člena rozhoduje plenární zasedání komise. Proti vyloučení z komise se může člen odvolat k senátu, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
4.      Ustanovení § 18 odst. 1–3 platí pro zplnomocněné zástupce řádného člena v komisi individuálně. Pokud z důvodů uvedených v § 18 odst. 2 a 3 není již členem komise žádný zaměstnanec řádného člena a statutární orgán řádného člena nepověří žádného dalšího zaměstnance svým zastupováním v komisi, přestává být řádný člen členem komise. Maximální lhůta pro jmenování dalšího zástupce řádného člena v komisi je 6 měsíců od data ukončení členství posledního zástupce řádného člena v komisi.
5.      O změnách členské základny komise informuje předseda komise sekretariát AMG v rozsahu a lhůtách stanovených Jednacím řádem.


§ 19
Orgány komise AMG

 

1.      Nejvyšším orgánem komise je plenární zasedání. Plenární zasedání svolává předseda komise podle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce. Předseda komise je povinen svolat plenární zasedání vždy, požádají-li o to členové komise s nadpoloviční většinou hlasů registrovaných ke dni podání žádosti (dále jen „registrovaní členové komise“), a to do 3 měsíců ode dne doručení žádosti.
2.      Plenární zasedání je usnášeníschopné, pokud se jej účastní nejméně polovina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni konání plenárního zasedání. Nesejde-li se v určenou hodinu daný počet registrovaných členů komise, koná se o půl hodiny později mimořádné plenární zasedání, které je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň jedna třetina registrovaných členů komise, evidovaných ke dni zasedání. Usnesení plenárního zasedání jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných registrovaných členů komise.
3.      Plenární zasedání volí nejméně tříčlenný výbor komise v čele s předsedou na dobu tří let, přijímá jednací řád komise a schvaluje strategii její činnosti. Na základě rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných registrovaných členů komise odvolává členy výboru. Plenární zasedání volí nové členy výboru, pokud je člen výboru odvolán, nebo přestal být jeho členem dle § 18 odst. 2–4.
4.      V čele výboru komise stojí předseda komise, který je členem senátu s hlasem rozhodovacím. Předseda komise řídí činnost výboru dle jednacího řádu komise. Výbor svolává předseda komise podle potřeby, minimálně však jedenkrát v roce. Je povinen svolat jednání výboru, jestliže o to požádá nadpoloviční většina jeho členů výboru.
5.      Členství ve výboru zaniká ke dni doručení nebo oznámení rezignace člena výboru na jeho funkci. Jestliže člen výboru rezignuje na svou funkci, zanikne jeho členství v komisi (§ 18 odst. 2–4). K zániku členství ve výboru dojde i ke dni, k němuž je člen výboru odvolán plenárním zasedáním.   

 

Sekretariát AMG a Výkonný ředitel AMG

§ 20
 

1.      Sekretariát AMG zajišťuje výkon rozhodnutí sněmu, senátu a exekutivy, a zajišťuje činnost, související s posláním a úkoly AMG.
2.      Sekretariát AMG zajišťuje tok informací v rámci AMG. Vztahy k ostatním orgánům AMG a kompetence sekretariátu AMG jsou vymezeny Jednacím řádem a Organizačním řádem AMG.
3.      Zaměstnanci AMG mají práva čestných členů s výjimkou výkonu funkcí předsedů komisí.
4.      V čele sekretariátu AMG stojí výkonný ředitel AMG, odpovědný exekutivě za jeho chod.
5.      Výkonný ředitel AMG je jmenován a odvoláván předsedou AMG se souhlasem exekutivy.
6.      Výkonný ředitel AMG zastupuje AMG v rozsahu stanoveném Organizačním řádem AMG.
7.      Do působnosti výkonného ředitele AMG dále patří vedení organizační a ekonomické agendy AMG a hospodaření s prostředky AMG v objemu a struktuře schváleného ročního rozpočtu.


Kolegia AMG

 § 21
 

1.      Kolegia AMG jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů:
         a)      regionální kolegia jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů na území určitého regionu;
         b)      oborová kolegia jsou dobrovolnými sdruženími řádných členů na základě společné specializace nebo shodných organizačních podmínek.
Jednotliví řádní členové jsou v kolegiích zastoupeni svými statutárními orgány nebo zplnomocněnými zástupci.
2.      Kolegium AMG vzniká a zaniká na základě dohody řádných členů. O vzniku kolegia sepíší jeho členové zápis na ustavujícím zasedání. Zápis musí obsahovat seznam zakládajících členů kolegia, záznam o volbě předsedy kolegia, ustanovení o způsobu přijetí a vystoupení člena kolegia a ustanovení o způsobu zániku kolegia. Vznik kolegia oznámí jeho předseda neprodleně sekretariátu AMG.
3.      V čele kolegia stojí předseda, kterého volí členové kolegia na dobu tří let. Nová volba předsedy se provede také tehdy, pokud předseda rezignoval, nebo přestane být zaměstnancem řádného člena, nebo řádný člen, jehož je předseda zaměstnancem, přestane být členem AMG, nebo pokud je předseda odvolán usnesením kolegia, pro které hlasovala nejméně dvoutřetinová většina přítomných členů kolegia.
4.      Kolegium je usnášeníschopné, pokud se jeho zasedání účastní nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení kolegia jsou platná, jestliže pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů kolegia s výjimkou ustanovení § 21 odst. 3. Kolegium je oprávněno přijmout vlastní jednací řád.
5.      Kolegia AMG nemají právní osobnost.    


Hospodaření AMG

§ 22

Základ příjmů AMG tvoří členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dotace z veřejných rozpočtů, případně i jiné příspěvky a dary právnických i fyzických osob.


§ 23
Rozpočet AMG

 

1.      Rozpočet AMG schvaluje senát dle návrhu exekutivy na 1 rok, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů senátu s hlasem rozhodovacím.
2.      Rozpočet spravuje exekutiva společně s výkonným ředitelem AMG, který po skončení každého pololetí předkládá zprávu o plnění rozpočtu exekutivě a nejméně jednou za rok revizní komisi AMG. Výsledky hospodaření schvaluje senát na základě vyjádření revizní komise.


§ 24
Členské příspěvky

1.      Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanovuje senát dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů senátu s hlasem rozhodovacím na jeden kalendářní rok podle následujícího klíče:
·        Kategorie I. – řádní členové s počtem zaměstnanců nad 70 osob v přepočteném stavu na plné úvazky;
·        Kategorie II. – řádní členové s počtem zaměstnanců 26–70 osob v přepočteném stavu na plné úvazky;
·        Kategorie III. – řádní členové s počtem zaměstnanců 11–25 osob v přepočteném stavu na plné úvazky;
·        Kategorie IV. – řádní členové s počtem zaměstnanců do 10 osob v přepočteném stavu na plné úvazky;
·        Kategorie V. – individuální členové.
2.      V odůvodněných případech může člen požádat o snížení členského příspěvku. Snížení členského příspěvku schvaluje senát na dobu jednoho kalendářního roku.
         Členové nově přijatí ve druhé polovině kalendářního roku zaplatí v roce přijetí polovinu stanoveného ročního členského příspěvku.


Změna stanov a zánik AMG

§ 25
Změny stanov

 

1.      Návrhy na změny stanov může předkládat kterýkoliv člen AMG nebo orgán AMG dle §10.
2.      Změny stanov schvaluje sněm.


§ 26
Zánik AMG

 

1.      AMG zaniká, jestliže o tom rozhodne sněm usnesením dvoutřetinové většiny všech členů AMG. V usnesení sněmu o zániku AMG musí být stanoven způsob likvidace, vypořádání majetkových nároků všech členů podle platných právních předpisů a použití případného zůstatku finančních prostředků AMG pro účely veřejně prospěšné v souladu se smyslem poslání AMG.
2.      AMG může zaniknout i z jiných důvodů stanovených zákonem.


Závěrečná ustanovení
 

1.      Rozhodčí komise a pobočné spolky se nezřizují. 
2.      Stanovy AMG, platné od 7. října 2009, se tímto zněním ruší.
3.      Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení, tedy 4. listopadu 2015.

 

Stanovy AMG  Dokument Pdf (106 kB)

Stanovy AMG  Dokument Word (131 kB)1 Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávních celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

 

nahoru