Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.


Věstník AMG vydává Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. Časopis vychází od roku 1991, od roku 1998 jako dvouměsíčník 6 x ročně. Věstník AMG přináší zprávy z interní činnosti AMG, jejích krajských sekcí, regionálních a oborových kolegií a komisí. K pravidelným rubrikám patří pozvánky na semináře a konference, informace o oborových novinkách z domova i ze zahraničí, personálie, teoretické studie, informace o výstavách a nových expozicích v muzeích a galeriích ČR, nabídka a recenze publikací jednotlivých muzeí, volná místa aj. Součástí každého čísla je Kalendárium výstav – přehled výstav připravovaných ve všech muzeích a galeriích v ČR pro dané období. Časopis je otevřen kvalitním příspěvkům z oboru muzejnictví, ale nevyhýbá se ani dalším tématům z řad příbuzných oborů.

Aktuální vydání

Archiv

Periodicita: 6x ročně, jednou za dva měsíce; vychází v polovině každého sudého měsíce, uzávěrka čísla je 10. dne každého lichého měsíce.

Náklad: 1000 ks

ISSN 1213-2152 (Print)
ISSN 2464-7837 (Online)

Registrace MK ČR: E 8331
 

Redakce a grafická příprava Věstníku AMG: Mgr. Monika Benčová, Anna Komárková, BBus (Hons)

35 Kč / jeden výtisk + poštovné a balné 100 Kč
300 Kč / rok včetně poštovného a balného (ročník – 6 čísel)

Ceník inzerce na stránkách Věstníku AMG:

Podmínky a ceník inzerce 2018 (103 kB)

                                                                                                

Archiv zpráv:

Od 1 čísla ročníku 2017 je Věstník AMG vydáván opět v tištěné podobě!


Od 2 čísla ročníku 2016
vycházel Věstník AMG pouze v elektronické podobě!

Důvodem pro distribuci Věstníku AMG pouze v elektronické podobě je krácení dotace v roce 2016, kdy jsme z dotačního titulu Kulturní aktivity – Podprogram Podpora spolků a pobočných spolků získali méně prostředků oproti předchozím obdobím.
Navíc finanční prostředky ze získané dotace nemůžeme využít na ediční činnost, a tedy i na vydávání Věstníku AMG.
Vlastní prostředky AMG ve stávající výši umožňují z hlediska Věstníku AMG jeho přípravu, včetně grafické úpravy. Nikoli však již jeho tisk a distribuci.
Považujeme to za velmi nešťastné, neboť toto periodikum, jež vychází od roku 1991, je informační a komunikační platformou uvnitř celého oboru muzejnictví v České republice.

Vzhledem k tomu, že ve Věstníku AMG vycházejí příspěvky představující výsledky činnosti jednotlivých muzeí a galerií, které nejsou jen propagací konkrétní instituce, ale především inspirací pro ostatní, a dále proto, že časopis přináší i zahraniční zkušenosti a řadu metodických materiálů, chceme i za stávajících podmínek vydávání tohoto dle nás užitečného média zachovat.

Jsme rozhodnuti udržet jeho obsahovou i grafickou podobu a doufáme, že nám v tom budete coby přispěvatelé nápomocni.

Počínaje číslem 2/2016 nejen že najdete jeho elektronickou podobu jako doposud na webových stránkách AMG, ale časopis bude do všech členských muzeí AMG i na řadu dalších kontaktů rozesílán ve formátu pdf v rámci elektronického Bulletinu AMG. Za jeho další šíření mezi Vaše kontakty budeme samozřejmě velmi rádi!

Zároveň v tuto chvíli aktivně hledáme možnosti, jak se vrátit k tištěné podobě Věstníku AMG.

 

 

nahoru