Základní kurs Školy muzejní propedeutiky

 

15 let Školy muzejní propedeutiky (314 kB)

 

Školu muzejní propedeutiky pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), s finanční podporou Ministerstva kultury. Lektory kursu jsou odborníci, z nichž většina má mnohaletou praxi v muzeích a zároveň vyučuje muzeologii na vysokých nebo vyšších odborných školách v ČR. Výuka probíhá formou distančního studia.


I. Komu je určena Škola muzejní propedeutiky, profil absolventa:

1. Škola muzejní propedeutiky je určena pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na odborné správě a využívání sbírek a nejsou absolventy školy, poskytující odborné muzeologické vzdělání. Školu muzejní propedeutiky mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzea (obecní a městské úřady, krajské úřady).

2. Absolvent Školy muzejní propedeutiky získá základní přehled o co nejširší škále problematiky muzejní profese v podmínkách ČR a v kontextu současných trendů evropského muzejnictví. Bude se orientovat v otázkách vývoje a specifického poslání muzeí, sbírkotvorné činnosti, odborné správy sbírek a jejich ochrany, prezentační činnosti muzeí, ve vybraných otázkách managementu muzeí apod. Získané znalosti usnadní absolventům vidět praktické úkoly v širších souvislostech a pomohou jim ve směřování dalšího studia.


II. Podmínky přijetí ke studiu:

1. Trvalý pracovní poměr k některému muzeu nebo úřadu samosprávy.

2. Ukončené středoškolské nebo vyšší vzdělání a alespoň půlroční praxe v muzeu. Praxe se nevyžaduje u pracovníků úřadů samosprávy.

3. Vyplnit přihlášku s požadovanými údaji a odevzdat ji Sekretariátu AMG do stanoveného termínu, tedy do 31. srpna 2022.

4. Souhlas statutárního zástupce muzea nebo u pracovníků úřadů samosprávy souhlas příslušného nadřízeného pracovníka.
 
5. Náklady spojené se studiem (cestovní výdaje, apod.) hradí vysílající organizace, resp. podle dohody se zaměstnavatelem sám posluchač. Kursovné pro členy AMG činí 1.500 Kč (pro nečleny AMG 2.000 Kč).


III. Organizace studia, absolutorium a aprobace:

1. Počet posluchačů v 21. běhu Školy muzejní propedeutiky je stanoven nejvýše na 35, tzn. jedna třída. Jestliže se přihlásí vyšší počet uchazečů, rozhoduje o přijetí pořadí přihlášek podle data doručení. Jestliže se přihlásí ve stanoveném termínu méně jak 10 posluchačů, kurs se zruší nebo odloží na pozdější dobu. V případě nízkého zájmu o 9. běh nástavbového kursu Školy muzejní propedeutiky – Muzejní výstavnictví ve školním roce 2022–2023 bude otevřena druhá třída základního kursu ŠMP a kursy pak budou probíhat ve dvou paralelních třídách.

2. Studium Školy muzejní propedeutiky je rozvrženo na 54 vyučovacích hodin. Výuka bude probíhat v Národním technickém muzeu, Kostelní 42, Praha 7, a je rozdělena do 9 bloků (soustředění) po 6 vyučovacích hodinách. Soustředění se budou konat jednou měsíčně od října do června – ve středu vždy od 10.00 do 15.45 hodin.

3. Úspěšný absolvent Školy muzejní propedeutiky obdrží „osvědčení“. Osvědčení nenahrazuje dosažení kvalifikace podle předpisů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. O úspěšném absolvování ŠMP bude vyrozuměn zaměstnavatel posluchače. Na zaměstnavateli bude, aby zvážil, jak zhodnotí dosažené znalosti absolventa.

4. Úspěšné absolutorium předpokládá:

a) Absolvovat výuku v rozsahu nejméně 50 % předepsané docházky.

b) Odevzdat samostatnou závěrečnou práci v rozsahu nejméně 10 stran normalizovaného rukopisu bez příloh. Práce bude vycházet z některého tématu studijního programu a bude zaměřena na konkrétní případy muzejní praxe.

c) Absolvovat závěrečné zkoušky, které sestávají:
• z obhajoby závěrečné práce,
• z testu vědomostí (20 otázek bodově hodnocených),
• z pohovoru před komisí (samostatná odpověď na 2 otázky).
 
5. Závěrečné zkoušky se budou konat v termínu dohodnutém s posluchači. Při průměrné výsledné známce do 1,5 bude absolvent hodnocen jako „prospěl s vyznamenáním“, nad 1,5 bude hodnocen jako „prospěl".


IV. Studijní program:

1. Co je to muzeum
Poslání a cíle muzea, jeho definice; mezinárodní etický kodex muzeí. Pojem muzealizace a obecné otázky vzniku muzeí. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) zejména v Evropě a jejich charakteristika, stručný přehled vývoje muzejnictví v českých zemích do konce 20. století. Muzea a ostatní instituce působící v oblasti péče a prezentace kulturního dědictví – podobnost a rozdíly v cílech a zaměření těchto institucí s důrazem na postižení specifik muzeí: muzea a památková péče, muzea a archívy, muzea a knihovny apod. Některé zvláštní druhy muzeí – např. skanzeny; odlišnosti a shody institucí muzeím příbuzné (zoologické a botanické zahrady, arboreta), instalované památkové objekty.

2. Sbírkotvorná činnost muzeí a odborná správa sbírek
Co je to muzejní sbírkový předmět a muzejní sbírka. Obecné principy sbírkotvorné činnosti muzeí: předměty kulturního dědictví in fondo a in situ, otázky hodnotových kritérií – akvizice sbírek jako odborná tvůrčí činnost. Nezastupitelnost tzv. doprovodné (odborné) dokumentace. Úvod do managementu sbírek: co je třeba znát a řešit při zpracování sbírkotvorného programu, význam sbírkotvorného programu pro praxi. Obecné principu evidence a správy muzejních sbírek. CES a platná legislativa pro správu sbírek v ČR. Evidence sbírek v muzeu (její druhy a náležitosti, zásady pro využití počítačové techniky); nabývání sbírek z hlediska evidence (význam poradního sboru pro nabývání sbírek); inventarizace sbírek (význam inventarizace a platná pravidla); vyřazování sbírek; manipulace se sbírkami z hlediska evidence; výpůjčky a zápůjčky sbírek, dočasný vývoz muzejních sbírek do zahraničí. Obsah a význam vnitropodnikové směrnice pro správu sbírek. Zvláštnosti odborné správy některých fondů: muzejní knihovny, archivní fondy a kulturní památky. Uložení sbírek v depozitáři: obecné zásady ukládání sbírek v depozitáři, vybavení depozitáře, odpovědnost za svěřený majetek, otázky depozitárního režimu.

3. Zvláštnosti sbírkotvorné činnosti a ochrany sbírek hlavních muzejních oborů
Přírodovědné disciplíny – jejich členění, metody a přístupy ke sbírkové o odborné dokumentaci, k evidenci, k ukládání a ochraně sbírek (včetně zmínky o problematice preparace). Archeologie a muzejní sbírky: způsoby terénní práce a zvláštnosti evidence archeologických materiálů, otázky ukládání archeologických sbírek; problematika archeologické památkové péče a muzea. Numizmatika, etnografie, militária a ostatní vybrané historické sbírkové obory, problematika soudobé dokumentace – metody terénní práce, zvláštnosti evidence a ukládání sbírek. Zvláštnosti sbírkotvorné činnosti a ochrany sbírek muzeí umění (galerií) a v oborech uměleckého řemesla a uměleckého průmyslu.

4. Ochrana sbírek
Nepříznivé vlivy poškozující nebo negativně ovlivňující stav sbírek a způsoby ochrany proti nim: vzduch (vlhkost, teplota) a světlo; atmosférické a chemické vlivy; biologičtí škůdci. Uvedení do problematiky konzervování a restaurování sbírek: základní pojmy; hlavní zásady práce konzervátora a restaurátora (otázky dokumentace, oprávnění, bezpečnosti práce a ochrany zdraví), vybavení laboratoří atp. Hlavní zásady a postupy při základním ošetření sbírek podle jednotlivých materiálů a typů sbírek

5. Prezentační činnost muzea
Obecné uvedení do problematiky prezentační činnosti muzeí. Výstavní činnost: typy výstavních programů; projektování (plánování) výstav a jejich tvůrčí příprava – námět (ideový záměr), libreto a scénář; realizace výstavního programu, fáze provozu, likvidace a vyhodnocení. Muzejní výstava jako zvláštní forma vizualizovaného poselství sbírek (některé zásady z muzejní „výstavní abecedy“, novější trendy muzejního výstavnictví, hledání prostředků aktivizace návštěvníka. Ostatní prezentační formy činnosti muzea: ediční činnost muzeí (tisk, video, elektronická média); badatelská agenda muzeí (hlavní zásady, badatelské a výpůjční řády); spolupráce muzea s volontéry, dobrovolnými profesními sdruženími; vzdělávací činnost muzeí; ostatní doprovodné programy muzeí. Vědecko výzkumná činnost muzeí, muzea jako dokumentační centra o regionu nebo oboru své působnosti.

6. Vybrané kapitoly z muzejního managementu – muzeum jako instituce.
Hlavní trendy managementu neziskových organizací pro 21. století z pohledu muzejnictví. Práce muzea s veřejností – propagace a popularizace: jednotlivé formy a jejich zvláštnosti; specifické možnosti prezentace činnosti muzeí prostřednictvím Internetu; formy a metody zjišťování efektu působení muzea na veřejnost. Budovy muzeí: architektura muzeí; umístění budov muzeí a okolí; funkční charakteristika jednotlivých částí prostorového vybavení. Typologie muzeí: charakteristika jednotlivých skupin; nástin problematiky „vlastivědných muzeí“ v ČR.

7. Vybrané kapitoly z muzejního managementu – řízení muzea.
Význam a metody stanovení cílů (vize) muzea a úloha plánování; zásady a styly řízení muzea; způsoby stanovení nákladů. Získávání sponzorů (uvedení do metod fundraisingu). Bezpečnostní management v muzeích.
 
8. Muzeologie jako teoretický základ oboru muzejnictví
Struktura této disciplíny a její vývoj během posledních desetiletí; organizační zázemí, zaměření výzkumu, publikační aktivity a výuka muzeologie (muzejnictví). Problematika standardů v muzeích a otázky statistiky činnosti muzeí. Legislativa ČR ve vztahu k oboru muzejnictví. Profesní organizace působící v muzejnictví: AMG, Rada galerií ČR, ICOM – jejich cíle a charakteristika činnosti. Muzea ve virtuálním světě. Závěrečná beseda – o čem se ještě nehovořilo a zhodnocení kursu posluchači.


V. Organizační pokyny:

1. Přihlášeným zájemcům, kteří vyplněnou přihlášku odešlou ve stanoveném termínu na adresu Sekretariátu AMG, budou zaslány do 15. září 2022 podrobnější pokyny o zahájení a organizaci studia.

2. Kursovné bude splatné převodem na účet na základě faktury vystavené AMG před zahájením první lekce nebo v hotovosti proti potvrzení při zahájení výuky. Přijatí posluchači budou vyzváni k úhradě kursovného ve výše zmíněných organizačních pokynech. Pokud potřebujete vystavit fakturu, v přihlášce uveďte fakturační údaje. 

3. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 jsou osobní údaje frekventantů ŠMP zpracovávány a uchovávány Sekretariátem AMG po dobu stanovenou spisovým a archivním řádem. Zasláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby Školy muzejní propedeutiky.

4. Podrobnější informace a dotazy ke studiu Vám sdělí vedoucí kursu PhDr. František Šebek nebo Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1 – Nové Město, tel.: +420 224 210 037, mobil: +420 736 438 611, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz). 

 

Přihláška do 21. běhu základního kursu ŠMP Dokument Word (39 kB)

Důležité termíny 19. a 20. běhu ŠMP Dokument Word (27 kB)

Rozvrh pro školní rok 2021/22  (208 kB)

Program pro školní rok 2021/22  (56 kB)


 

nahoru