Exekutiva AMG

Exekutiva je výkonným orgánem AMG a má 7 členů s hlasem rozhodovacím.

Členy exekutivy jsou:
• předseda AMG;
• I. místopředseda;
• II. místopředseda;
• čtyři členové exekutivy.

Členové exekutivy jsou voleni sněmem AMG vždy na tři roky. Jednání exekutivy se s hlasem poradním účastní předseda revizní komise a výkonný ředitel AMG. Jednání exekutivy svolává předseda AMG podle potřeby, minimálně však 12x ročně. Exekutiva řeší aktuální úkoly, hospodaří s finančními prostředky AMG. Ze své činnosti je odpovědná senátu a sněmu. Předkládá senátu ke schválení roční plán činnosti a roční rozpočet AMG a podává průběžné zprávy o jejich plnění. Exekutiva předkládá sněmu zprávu o činnosti a hospodaření AMG za uplynulé období. Exekutiva zřizuje pracovní skupiny, jejichž členy jmenuje a odvolává. Stálou pracovní skupinou je redakční rada Věstníku AMG, kterou jmenuje exekutiva do měsíce od svého zvolení sněmem a v jejímž čele stojí člen exekutivy. Exekutiva řídí činnost sekretariátu, v jehož čele stojí výkonný ředitel AMG. Členové exekutivy se přímo podílejí na naplňování projektů AMG a řídí a vykonávají činnost AMG na jednotlivých úsecích. Obor působnosti člena exekutivy a jeho kompetence stanovuje předseda AMG. Konečná rozhodnutí předsedy a exekutivy AMG a konkrétní úkoly se uvedením v zápisu z jednání exekutivy, potvrzené statutárním orgánem AMG, stávají závaznými.

nahoru