Jak se přihlásit


Zájemce o členství v AMG zašle Sekretariátu AMG svou přihlášku ke členství na formuláři předepsaném v příloze 1 či 2 Jednacího řádu AMG. Sekretariát AMG informuje o přihlášce k řádnému členství územně příslušného předsedu krajské sekce, který kandidáta navštíví a na nejbližším zasedání Senátu AMG přednese své stanovisko k přijetí kandidáta za řádného člena AMG. Kandidátovi, který se hlásí k individuálnímu členství v AMG, sdělí Sekretariát AMG kontakt na předsedu územně příslušné krajské sekce a na předsedy komisí, do jejichž činnosti se kandidát hodlá po svém přijetí do AMG zapojit. Kandidát je povinen se s příslušnými kontaktními osobami spojit a domluvit se s nimi na zpracování jejich stanoviska ke svému přijetí, přičemž k projednání přihlášky v Senátu AMG stačí jedno stanovisko předsedy příslušné sekce nebo komise.
 

Přihláška k řádnému členství Dokument pdf (41 kB)

Přihláška k řádnému členství Dokument Word (260 kB)

Přihláška k individuálnímu členství Dokument pdf (56 kB)

Přihláška k individuálnímu členství Dokument Word (155 kB)

 

nahoru