Nástavbový kurs Školy muzejní propedeutiky
Muzejní výstavnictví15 let Školy muzejní propedeutiky


Nástavbový kurs Školy muzejní propedeutiky pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), s finanční podporou Ministerstva kultury. Lektory jsou odborníci z muzeí s mnohaletou praxí, pedagogové zabývající se muzeologií na vysokých školách v ČR nebo odborníci z firem produkujících výstavní zařízení. Většina lektorů vyučuje též v základním kursu Školy muzejní propedeutiky (ŠMP). Výuka probíhá formou distančního studia.

I. Komu je určena škola muzejní propedeutiky, profil absolventa:

1. Nástavbový kurs „Muzejního výstavnictví“ ŠMP je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí. Pro přijetí do nástavbového kursu není podmínkou absolvování kursu základního. Kurs otevíráme i ostatním zájemcům, kteří splní stanovené podmínky (viz bod II. 2.).

2. Absolvent nástavbového kursu ŠMP dostane prohloubený přehled o problematice muzejního výstavnictví, než bylo uvedení do této problematiky v průběhu základního kursu ŠMP. Měl by získat podrobnější znalosti o projektování a přípravě muzejních výstavních programů, o jejich typech a organizaci doprovodných programů. Získá znalosti o důležitých zásadách instalace muzejních sbírkových předmětů, o požadavcích na výstavní zařízení, vybavení výstavních prostor a využití různých technických prostředků. Absolvent bude poučen o metodách evaluace muzejních výstav (např. průzkum návštěvníků) a o problematice muzejní výstavní kritiky.

II. Podmínky přijetí ke studiu:

1. Trvalý pracovní poměr k některému muzeu.

2. Zájemce je absolventem základního kursu ŠMP.

Do kursu se mohou přihlásit i ostatní zájemci – zaměstnanci muzeí, kteří budou přijatí v případě volných míst a splňují-li dvě podmínky:
    a) mají praxi v muzeu minimálně 3 roky; 
    b) úspěšně absolvují vstupní test, který prokáže znalosti v rozsahu základního kursu ŠMP.  

3. Vyplnit přihlášku s požadovanými údaji a odevzdat ji Sekretariátu AMG do stanoveného termínu, tedy do 31. srpna 2024.

4. Souhlas statutárního zástupce muzea nebo u pracovníků úřadů samosprávy souhlas příslušného nadřízeného pracovníka.
 
5. Náklady spojené se studiem (tj. cestovní výdaje apod.) hradí vysílající organizace, resp. podle dohody se zaměstnavatelem sám posluchač.
Kursovné pro členy AMG činí 2.000 Kč (pro nečleny AMG 3.000 Kč).

III. Organizace studia, absolutorium a aprobace:

1. Počet posluchačů v 10. běhu nástavbového kursu Školy muzejní propedeutiky je stanoven nejvýše na 35, tzn. jedna třída. Jestliže se přihlásí vyšší počet uchazečů, rozhoduje o přijetí pořadí přihlášek podle data doručení. Přihlásí-li se ve stanoveném termínu méně jak 30 posluchačů, nástavbový kurs se zruší nebo odloží na pozdější dobu.

2. Výuka v nástavbovém kursu je rozvržena na 54 vyučovacích hodin. Bude probíhat v Národním technickém muzeu, Kostelní 42, Praha 7, a kurs je rozdělen do 9 bloků (soustředění) po 6 vyučovacích hodinách. Soustředění se budou konat jednou měsíčně od října do června – ve středu vždy od 10.00 do 15.45 hodin.

3. Výuka bude probíhat formou přednášek a seminářů. Na semináře bude vyhrazeno zhruba 40 % stanoveného časového limitu a účast na nich bude předpokládat aktivní přípravu posluchačů předem a zapojení do diskuse v průběhu seminářů. 

4. Úspěšný absolvent nástavbového kursu ŠMP obdrží „osvědčení“. Osvědčení nenahrazuje dosažení kvalifikace podle předpisů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

5. Úspěšné absolutorium předpokládá:

a) Absolvovat výuku v rozsahu nejméně 50 % předepsaného rozsahu.

b) Odevzdat recenzi muzejního výstavního programu (výstavy nebo expozice) v rozsahu minimálně 3 strany normalizovaného textu.

c) Absolvování povinné dvoudenní exkurze po vybraných expozicích a výstavách. V případě, že se frekventant v daném termínu nebude moci společné exkurze ze závažných důvodů zúčastnit, odevzdá recenzi těchto muzejních výstavních programů.

d) Odevzdat v termínu a obhájit samostatnou závěrečnou práci v rozsahu nejméně 15 stran normalizovaného rukopisu bez příloh. Práce bude vycházet z některého z těchto tématických okruhů:
● libreto nebo scénář muzejní výstavy (expozice),
● projekt výstavy (expozice) a rozpracování doprovodných programů nebo marketingových nástrojů k dané výstavě nebo výstavní činnosti muzea (několika muzeí),
● průzkum návštěvnosti výstav (expozic) muzea,
● kritické zhodnocení výstavy nebo výstavní činnosti muzea, případně muzeí regionu, určitého typu apod.

d) Obhajoba závěrečné práce bude probíhat formou pohovoru před komisí a jeho podkladem bude písemný posudek vedoucího práce a oponenta na předloženou práci. Termín hodnotících pohovorů závěrečných prací bude stanoven po dohodě s posluchači.

IV. Studijní program:

1. Muzejní výstavnictví jako hlavní forma prezentačních činností muzea
Charakteristické zvláštnosti muzejních výstav, meze a možnosti, jejich význam z pohledu celkové činnosti muzea. Typy muzejních expozic a výstav a jejich charakteristické znaky. Historický pohled do vývoje pojetí muzejního výstavnictví a současné trendy. Pokus o pohled na muzejní výstavnictví budoucnosti – vybrané otázky, např. možnosti využití počítačových technologií, digitální zobrazení a virtuální realita – meze a možnosti, změny ve způsobu vnímání současné populace.
(přednáška a úvodní seminář)

2. Projektování (plánování) a příprava výstavních programů
Projektování (plánování) výstavních programů. Tvůrčí příprava výstav a expozic: námět (ideový záměr), libreto, scénář. Charakteristické rysy jednotlivých typů dokumentů tvůrčí přípravy, jejich význam pro praxi. Kolaudace výstav, vernisáž, provoz výstavy a likvidace (administrativní a provozní náležitosti).
(přednáška a seminář)

3. Výstavní prostor a jeho vlastnosti
Architektura muzeí (krátký nástin problematiky, vývoj a trendy, situace v ČR). Umístění a technické parametry výstavních prostor v budově. Podrobněji otázky: a) velikost a členění prostory, zatížení podlah; b) přístup (únikové cesty), otázka bezbariérového přístupu a s tím spojené další vybavení; c) osvětlení a klimatické podmínky (jejich regulace a monitorování); d) odpočinkové prostory a vazba na další služby pro návštěvníky; e) zabezpečení výstavních prostor proti krádežím, požární prevence, bezpečnost návštěvníků a řešení krizových situací) informační systémy. Problematika muzejních výstavních prostor v památkovém objektu (v kulturní památce).
(přednáška a seminář)

4. Výstavní mobiliář
Základní požadavky na výstavní mobiliář pro muzea a dle jednotlivých typů výstavních programů. Výstavní vitríny a jejich technické vlastnosti, v současnosti nabízený sortiment. Panely a jejich vlastnosti, nabízený sortiment. Ostatní výstavní fundus.
(přednáška a seminář)

5. Způsoby instalace muzejních výstav
Základní zásady a způsoby instalace sbírkových předmětů a ostatních prvků v muzejních výstavách (a jednotlivých typech výstav). Problematika některých součástí nebo způsobů muzejní instalace: a) písmo a texty; b) zorné pole vnímání návštěvníků a adjustace předmětů; c) nasvícení exponátů; d) volně přístupné exponáty; e) zvuk, pohyb a video /film/ jako součást instalace; f) hladina pozornosti a faktor únavy návštěvníka  
(přednáška a seminář)
 
6. Doplňkové programy a služby pro návštěvníky muzejních výstav. Propagace a popularizace.
Doplňkové programy pro školy nebo jiné skupiny návštěvníků – typy a metody práce, praktické příklady. Ostatní formy aktivizace prohlídky muzejních výstav, fenomén hry a soutěží. Tištěné doprovodné materiály v návaznosti na muzejní výstavy. Spokojenost návštěvníka nezaručuje jen výstava ale také: kvalitní informační systém, šatna, možnost odpočinku, sociální zařízení, možnost občerstvení, vlídný personál. Problematika dozorců a výkladu průvodců (lektorů) v muzejních výstavách. Formy propagace a popularizace; požadavek návaznosti uceleného systém propagace a popularizace muzea jako celku a jednotlivého programu; marketing muzejní výstavy a práce s veřejností (zvláštní význam a specifika spolupráce se sdělovacími prostředky). Návštěvník cizinec.
(přednáška a seminář)
 
7. Evaluace výstav a expozic muzeí, spokojený návštěvník
Zjišťování ohlasu muzejních výstav u návštěvníků, ve sdělovacích prostředcích, odborná kritika – formy zjišťování ohlasu a metody dokumentace. Problematika vhodných metod průzkumu návštěvníků. Jak dál pracovat se spokojenými návštěvníky a rozvíjet práci s veřejností.
(přednáška a seminář)

8. Seminář na téma dle volby frekventantů
Např. muzejní výstavy pro všechny nebo pro minority (etnické a kulturní skupiny, zájmové /profesní/ skupiny, věkové kategorie, handicapovaní) – kdy a proč? Víme, kdo jsou naši návštěvníci aneb chceme oslovit určitou skupinu a víme proč? Jaký očekáváme efekt?

V. Organizační pokyny:

1. Přihlášeným zájemcům, kteří vyplněnou přihlášku odešlou ve stanoveném termínu na adresu Sekretariátu AMG, budou zaslány do 15. září 2024 podrobnější pokyny o zahájení a organizaci studia.

2. Kursovné bude splatné převodem na účet na základě faktury vystavené AMG před zahájením první lekce nebo v hotovosti proti potvrzení při zahájení výuky. Přijatí posluchači budou vyzváni k úhradě kursovného ve výše zmíněných organizačních pokynech. Pokud potřebujete vystavit fakturu, v přihlášce uveďte fakturační údaje. 

3. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 jsou osobní údaje frekventantů ŠMP zpracovávány a uchovávány Sekretariátem AMG po dobu stanovenou spisovým a archivním řádem. Zasláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby Školy muzejní propedeutiky.

4. Podrobnější informace a dotazy ke studiu Vám sdělí Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., (Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1, tel.: +420 224 210 037, mobil : +420 736 438 611, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz).

 

Přihláška do 10. běhu nástavbového kursu ŠMP Dokument Word 

Nástavbový kurs ŠMP nebyl ve školním roce 2023/2024 otevřen. Výuka probíhá ve dvou paralelních třídách základního kursu ŠMP.

Důležité termíny 9. běhu nástavbového kursu ŠMP Dokument Word 

Rozvrh pro školní rok 2022/2023  

Program pro školní rok 2022/2023  


 

nahoru