Škola muzejní propedeutiky a další formy vzdělávání


Neméně důležitou složkou činnosti AMG jsou její vzdělávací aktivity. Vedle pravidelné podpory Komisí AMG při pořádání seminářů a kurzů, jež přispívají ke vzdělávání pracovníků muzeí, je nutno především uvést Školu muzejní propedeutiky, o níž je mezi pracovníky muzeí a galerií stále velký zájem. Kurzy zahájila AMG za finanční podpory Nadace Open Society Fund a Ministerstva kultury ČR v roce 2002. Absolventi školy získávají základní orientaci v otázkách vývoje a specifického poslání muzeí, sbírkotvorné činnosti, odborné správy sbírek a jejich ochrany, prezentační činnosti muzeí, ve vybraných otázkách managementu muzeí v ČR v kontextu současných trendů evropského muzejnictví. Na takto koncipovaný základní kurs navazuje nástavbový kurs „Muzejního výstavnictví“ pro pracovníky muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí. Za dobu trvání ŠMP prošlo touto formou odborného vzdělávání již přes 1 000 frekventantů. Jako další formu vzdělávání muzejních pracovníků pořádá AMG pravidelně také kolokvia na aktuální témata českého muzejnictví, kde nejen členy AMG seznamujeme s aktuálním děním v oboru na poli legislativy, digitalizace, muzejní pedagogiky atd. Pod názvem Muzeum a změna / The Museum and Change pořádá AMG mezinárodní muzeologickou konferenci. V letech 2002, 2005, 2009, 2013 a 2016 proběhlo již pět těchto setkání s velkým mezinárodním ohlasem.

nahoru