Škola muzejní propedeutiky a další formy vzdělávání


Neméně důležitou složkou činnosti AMG jsou její vzdělávací aktivity. Vedle pravidelné podpory Komisí AMG při pořádání seminářů a kurzů, jež přispívají ke vzdělávání pracovníků muzeí, je nutno především uvést Školu muzejní propedeutiky, o níž je mezi pracovníky muzeí a galerií stále velký zájem. Kurzy zahájila AMG za finanční podpory Nadace Open Society Fund a Ministerstva kultury ČR v roce 2002. Absolventi školy získávají základní orientaci v otázkách vývoje a specifického poslání muzeí, sbírkotvorné činnosti, odborné správy sbírek a jejich ochrany, prezentační činnosti muzeí, ve vybraných otázkách managementu muzeí v ČR v kontextu současných trendů evropského muzejnictví. Na takto koncipovaný základní kurs navazuje nástavbový kurs „Muzejního výstavnictví“ pro pracovníky muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí. Za dobu trvání ŠMP prošlo touto formou odborného vzdělávání již přes 800 frekventantů. Jako další formu vzdělávání muzejních pracovníků pořádá AMG pravidelně také kolokvia na aktuální témata českého muzejnictví, kde nejen členy AMG seznamujeme s aktuálním děním v oboru na poli legislativy, digitalizace, muzejní pedagogiky atd. Pod názvem Muzeum a změna / The Museum and Change pořádá AMG mezinárodní muzeologickou konferenci. V letech 2002, 2005, 2009, 2013 a 2016 proběhlo již pět těchto setkání s velkým mezinárodním ohlasem.

nahoru