Krajské sekce AMG

Řádní, individuální a čestní členové AMG se dle územněsprávního členění České republiky sdružují do krajských sekcí. Každý člen AMG smí být členem pouze jedné krajské sekce. Krajských sekcí AMG je tedy stejně jako krajů celkem 14. Krajské sekce AMG zajišťují informovanost svých členů, zároveň přenášejí návrhy a doporučení na jednání Exekutivy AMG, Senátu AMG nebo Sněmu AMG. Krajské sekce nemají vlastní právní subjektivitu. V čele každé sekce stojí předseda, kterého volí řádní členové příslušné Krajské sekce AMG na 3 roky. Předseda krajské sekce je členem Senátu AMG s hlasem rozhodovacím. Předseda krajské sekce svolává její členy podle potřeby, nejméně však jedenkrát v roce; zastupuje členy své sekce vůči orgánům státní správy a samosprávy v rozsahu své regionální působnosti; koordinuje činnost sekce v souladu s usnesením Sněmu AMG a schváleným ročním plánem činnosti AMG; je odpovědný za informační toky mezi Exekutivou AMG a Sekretariátem AMG na jedné straně a členy krajské sekce na straně druhé; podává exekutivě a výkonnému řediteli AMG vyžádaná odborná stanoviska, související se stavem a situací oboru v jím zastupovaném kraji.


Předsedové Krajských sekcí AMG  


Krajské sekce AMG:

 

nahoru