Revizní komise AMG

Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem AMG. Členy revizní komise jsou její předseda a dva členové, kteří jsou voleni Sněmem AMG vždy na 3 roky. Žádný z členů Revizní komise AMG nesmí být členem Senátu AMG s hlasem rozhodovacím. Předseda revizní komise se účastní jednání Exekutivy AMG s hlasem poradním. Členové revizní komise se s hlasem poradním účastní jednání Senátu AMG. Revizní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření AMG a informuje o výsledcích kontrolní činnosti jednotlivé orgány AMG. Pravidla činnosti revizní komise se řídí Jednacím řádem AMG.

Povinností Revizní komise AMG je zejména:
•  provádět periodické kontroly v minimálním rozsahu stanoveném Jednacím řádem AMG;
•  zabývat se podněty k revizní činnosti podané členy či orgány AMG;
•  podávat informace o provedených revizích Exekutivě a Senátu AMG;
•  zpracovat roční revizní zprávu, která je součástí Výroční zprávy AMG (revizní zprávu schvaluje Senát AMG);
•  předložit Sněmu AMG revizní zprávu za uplynulé období;
•  plnit úkoly určené revizní komisi rozhodnutím Sněmu, Senátu a Exekutivy AMG;
•  zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech do doby přijetí závěrů.

  

Předsedkyně Revizní komise AMG

Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS.
Muzeum T. G. M. Rakovník, Vysoká 95, 269 01 Rakovník
Tel.: +420 313 516 230
Mobil: +420 731 449 322
E-mail: reditelka@muzeumtgm.cz 


Členové Revizní komise AMG

Mgr. Jiří Střecha
Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 954 400 388
Mobil: +420 605 220 634
E-mail: strecha.jiri@cpost.cz

Ing. Vladimíra Durajková
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
Tel.: +420 515 282 215
Mobil: +420 777 788 684
E-mail: durajkova@muzeumznojmo.cz

nahoru