Průkaz člena AMG


Průkazy AMG distribuuje členským institucím Sekretariát AMG
:

Kontaktní osobou pro distribuci průkazů AMG je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.


Konkrétní jmenná a číselná evidence vydaných průkazů AMG je povinností každé členské instituce AMG.

Režim průkazek AMG se řídí Přílohou č. 4 Jednacího řádu AMG.
Průkaz člena AMG opravňuje jeho držitele k volnému vstupu do expozic, výstav a knihoven členských muzeí a galerií AMG.
K identifikaci volného vstupu slouží samolepka s logem AMG vylepená v pokladně členské instituce AMG.

Na základě rozhodnutí Senátu AMG ze dne 5. března 2019 byla v roce 2019 vydána šestá emise členských průkazů AMG.
Od 1. července 2019 začne platí šestá emise průkazů AMG (TMAVĚ MODRÉ)!


Od 1. července 2019 platí šestá emise PRŮKAZŮ AMG (MODRÉ)

Šestá emise průkazek AMG:

  

Šestá emise samolepek s logem AMG:


Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů AMG:

Průkaz obdrží každý pracovník členské instituce AMG, který je v ní zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou.
V případech pracovníků v pracovních poměrech na dobu určitou a pracovníků zaměstnávaných formou dohod či smluv rozhoduje o přidělení průkazu ředitel příslušné instituce. V případě, kdy je řádným členem AMG právnická osoba – spolek, založený dle ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vydá Sekretariát AMG této instituci členské průkazy na jeden kalendářní rok v počtu 3 ks.

Průkaz je nepřenosný a platí pouze pro držitele jmenovitě uvedeného v průkazu.
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) je na průkazech jako identifikace držitele uváděno jeho jméno a příjmení a dále název instituce, v níž je zaměstnán (u individuálních členů pouze jméno a příjmení). U řádných členů AMG, kteří jsou právnickými osobami – spolky, založenými dle ust. § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je průkaz přenosný a platí pro všechny členy těchto právnických osob. Tito řádní členové AMG uvedou na průkaz název instituce a její právní formu.

Případnou ztrátu průkazu AMG je držitel povinen neprodleně hlásit řediteli příslušné členské instituce AMG.

Průkaz opravňuje držitele
• k účasti na akcích AMG, a to na základě naplnění předchozích propozic, jsou-li vydány;
• k využití slev poskytovaných členům AMG;
• k bezplatnému vstupu do expozic a výstav členských muzeí AMG;
• k bezplatnému užívání a prezenčnímu studiu knihovních fondů členských muzeí AMG;
• k využívání služeb, jejichž bezplatné či zvýhodněné poskytování členům AMG bude schváleno Senátem AMG nebo vyhlášené muzeem, které tuto službu poskytuje.

Platnost průkazu je trvalá a končí
• zánikem AMG, nebo zánikem členství v AMG;
• ukončením pracovního poměru pracovníka v členské instituci AMG. V případě přechodu do jiné členské instituce AMG je pracovník povinen vrátit průkaz původnímu zaměstnavateli a vyžádat si nový průkaz u nové zaměstnavatelské instituce – člena AMG;
• vydáním nové emise průkazů, rozhodne-li o tom Senát AMG.

Průkazy distribuuje Sekretariát AMG ředitelům členských institucí AMG na základě jejich kvantifikovaného požadavku.

Sekretariát AMG vede evidenci množství vydaných průkazů.

Členská instituce AMG vede jejich konkretizovanou číselnou a jmennou evidenci. Průkaz musí být opatřen členským číslem muzea, lomeným pořadovým číslem vydaného průkazu v konkrétní instituci. Evidenci ztrát a případnou likvidaci poškozených či jinak neplatných průkazů provádí členská instituce AMG a písemně informuje Sekretariát AMG. Průkaz se vydává proti podpisu. Ředitelé institucí jsou povinni 1x ročně zajistit provedení kontroly průkazů, zejména z hlediska případných odchodů pracovníků apod.

Sekretariát AMG vydává též členské průkazy individuálním a čestným členům AMG.

 
Memorandum mezi NPÚ a AMG o vzájemném uznávání průkazů členů AMG, pracovníků NPÚ a členů ICOMOS:

Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi NPÚ a AMG – platnost memoranda na základě výpovědi NPÚ skončila ke dni 31. března 2019!

Více informací viz Věstník AMG č. 1/2019

Dne 23. dubna 2019 se uskutečnilo společné setkání zástupců AMG a NPÚ, kde byly projednány oblasti spolupráce a znovu také otázka vzájemného uznávání průkazů zaměstnanců NPÚ a členů AMG. Na jednání bylo domluveno, že pro návštěvnickou sezónu 2019/2020 nebudou průkazy členů AMG ze strany NPÚ uznávány a členské instituce AMG tedy zároveň nebudou recipročně uznávat volné vstupy pro držitele průkazů NPÚ a ICOMOS. NPÚ na konci roku 2019 provede analýzu a vyhodnotí, zda znovu otevřít možnost společného uznávání vstupů v dalším období. O vývoji situace budeme členy AMG opět včas informovat.


Memorandum mezi českými a slovenskými partnery o vzájemném uznávání průkazů členů AMG, ZMS, RG ČR, RGS, ČV ICOM a SK ICOM:

Mezi Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Radou galerií ČR a Českým výborem ICOM, z. s., na straně jedné, a Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galérií Slovenska a Slovenským komitétom ICOM na straně druhé bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. Jeho předmětem je mj. i vzájemné poskytování výhod při vstupu do objektů ve správě či majetku členských institucí jednotlivých partnerů. Partneři memoranda doporučili svým členským institucím umožnění bezplatného vstupu (popř. vstupu s výrazně sníženou cenou) do objektů ve správě či majetku svých členských institucí pro zaměstnance členských institucí a členy partnerů, a to na základě předložení platného průkazu člena jednotlivých partnerů na pokladně členské instituce.

Na základě memoranda o vzájemné spolupráci mezi českými a slovenskými partnery doporučuje Exekutiva AMG členským muzeím a galeriím AMG umožnění volných vstupů do svých institucí členům Rady galerií ČR, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Českého výboru ICOM, z. s., a Slovenského komitétu ICOM po předložení platného průkazu.

Bezplatný vstup je limitován vstupem jedné osoby na jeden předložený průkaz (platí tedy pouze pro držitele platného průkazu)!

Pro účely memoranda se za „průkaz“ považuje průkaz člena AMG, ZMS, RG ČR, RGS a průkaz člena ICOM.

Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi českými a slovenskými partneryPDF (99 kB)

Vzorový průkaz člena Rady galerií ČR:


Vzorový průkaz člena Zväzu múzeí na Slovensku:

    

Seznam členských institucí Zväzu múzeí na Slovensku, do kterých je držitelům průkazu AMG umožněn bezplatný vstup, naleznete zde.
 

Vzorový průkaz člena Rady galérií Slovenska:


Seznam členských institucí Rady galérií Slovenska, do kterých je držitelům průkazu AMG umožněn bezplatný vstup, naleznete zde.


Informujte nás o případech, kdy nebudou vzájemné dohody respektovány a držitelům průkazek AMG do některé z institucí nebude bezplatný vstup umožněn (s udáním data a instituce, kde se tak stalo). 
Vaše podněty zasílejte na e-mail: amg@cz-museums.cz

 

Starý průkaz člena AMG (platnost průkazu ukončena k 30. červnu 2019)

  


Starý průkaz člena AMG (platnost průkazu ukončena k 30. červnu 2016)

               

nahoru