Průkaz člena AMG


Průkazy AMG distribuuje členským institucím Sekretariát AMG
:

Kontaktní osobou pro distribuci průkazů AMG je Bc. Kateřina Svobodová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 038.


Konkrétní jmenná a číselná evidence vydaných průkazů AMG je povinností každé členské instituce AMG.

Režim průkazek AMG se řídí Přílohou č. 4 Jednacího řádu AMG.
Průkaz člena AMG opravňuje jeho držitele k volnému vstupu do expozic, výstav a knihoven členských muzeí a galerií AMG.
K identifikaci volného vstupu slouží samolepka s logem AMG, vylepená v pokladně členské instituce AMG.
 

Od 1. července 2016 platí pátá emise PRŮKAZŮ AMG (ZELENÉ)!!

Pátá emise průkazek AMG:

  

Pátá emise samolepek s logem AMG:


 

Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů AMG:

Průkaz obdrží každý pracovník členské instituce AMG, který je v ní zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou.
V případech pracovníků v pracovních poměrech na dobu určitou a pracovníků zaměstnávaných formou dohod či smluv rozhoduje o přidělení průkazu ředitel příslušné instituce. V případě, kdy je řádným členem AMG právnická osoba, založená dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, vydá Sekretariát AMG této instituci členské průkazy na jeden kalendářní rok v počtu 3 ks.

Průkaz je nepřenosný a platí pouze pro držitele jmenovitě uvedeného v průkazu.
U řádných členů AMG, kteří jsou založeni dle zák. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, je průkaz přenosný a platí pro všechny členy těchto právnických osob. Tito řádní členové AMG uvedou na průkaz název instituce a její právní formu.

Případnou ztrátu je držitel povinen neprodleně hlásit řediteli příslušné instituce.

Průkaz opravňuje držitele
• k účasti na akcích AMG, a to na základě naplnění předchozích propozic, jsou-li vydány;
• k využití slev poskytovaných členům AMG;
• k bezplatnému vstupu do expozic a výstav členských muzeí,
• k bezplatnému užívání a presenčnímu studiu knihovních fondů členských muzeí,
• k využívání služeb, jejichž bezplatné či zvýhodněné poskytování členům AMG bude schváleno senátem nebo vyhlášené muzeem, které tuto službu poskytuje.

Platnost průkazu je trvalá a končí
• zánikem AMG, nebo zánikem členství v AMG;
• ukončením pracovního poměru pracovníka v členské instituci. V případě přechodu do jiné členské instituce je pracovník povinen vrátit průkaz původnímu zaměstnavateli a vyžádat si nový průkaz u nové zaměstnavatelské instituce - člena AMG;
• vydáním nové emise průkazů, rozhodne-li o tom Senát AMG.

Průkazy distribuuje Sekretariát AMG ředitelům členských institucí AMG na základě jejich kvantifikovaného požadavku.

Sekretariát AMG vede evidenci množství vydaných průkazů.

Členská instituce AMG vede jejich konkretizovanou číselnou a jmennou evidenci. Průkaz musí být opatřen členským číslem muzea, lomeným pořadovým číslem vydaného průkazu v konkrétní instituci. Evidenci ztrát a případnou likvidaci poškozených či jinak neplatných průkazů provádí členská instituce AMG a písemně informuje Sekretariát AMG. Průkaz se vydává proti podpisu. Ředitelé institucí jsou povinni 1x ročně zajistit provedení kontroly průkazů, zejména z hlediska případných odchodů pracovníků apod.

Sekretariát AMG vydává též členské průkazy individuálním a čestným členům AMG.

 
Memorandum mezi Národním památkovým ústavem a AMG o vzájemném uznávání průkazů členů AMG, pracovníků NPÚ a členů ICOMOS:

AMG a NPÚ memorandem deklarovaly zájem o pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce, a to zejména v oblasti vzájemného uznávání průkazů zaměstnance NPÚ a členů AMG za účelem zajištění bezplatného vstupu do objektů ve správě NPÚ a ve správě či majetku členských institucí AMGDržitelům průkazu AMG bude po jeho předložení u pokladny památkových objektů ve správě NPÚ umožněn bezplatný vstup. Ředitelství NPÚ informovalo svá územní odborná pracoviště o vzájemném uznávání průkazů AMG.

Aktuální seznam památkových objektů, do kterých mají držitelé průkazu AMG vstup zdarma, naleznete zde.

Na základě memoranda o vzájemné spolupráci uzavřeného mezi AMG a NPÚ doporučuje Exekutiva AMG členským muzeím a galeriím AMG umožnění volných vstupů do svých institucí pracovníkům NPÚ a členům ICOMOS po předložení platného průkazu.

V rámci uznávání volných vstupů mezi AMG a NPÚ platí zásada bezplatného vstupu jedné osoby na jeden předložený průkaz (tedy pouze pro držitele platného průkazu)!

Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi NPÚ a AMG PDF (74 kB)

Vzorové průkazy pracovníka NPÚ a člena ICOMOS:

Průkaz pracovníka NPÚ     
 

Memorandum mezi českými a slovenskými partnery o vzájemném uznávání průkazů členů AMG, ZMS, RG ČR, RGS, ČV ICOM a SK ICOM:

Mezi Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Radou galerií ČR a Českým výborem ICOM, z. s., na straně jedné, a Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galérií Slovenska a Slovenským komitétom ICOM na straně druhé bylo podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. Jeho předmětem je mj. i vzájemné poskytování výhod při vstupu do objektů ve správě či majetku členských institucí jednotlivých partnerů. Partneři memoranda doporučili svým členským institucím umožnění bezplatného vstupu (popř. vstupu s výrazně sníženou cenou) do objektů ve správě či majetku svých členských institucí pro zaměstnance členských institucí a členy partnerů, a to na základě předložení platného průkazu člena jednotlivých partnerů na pokladně členské instituce.

Na základě memoranda o vzájemné spolupráci mezi českými a slovenskými partnery doporučuje Exekutiva AMG členským muzeím a galeriím AMG umožnění volných vstupů do svých institucí členům Rady galerií ČR, Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Českého výboru ICOM, z. s., a Slovenského komitétu ICOM po předložení platného průkazu.

Bezplatný vstup je limitován vstupem jedné osoby na jeden předložený průkaz (platí tedy pouze pro držitele platného průkazu)!

Pro účely memoranda se za „průkaz“ považuje průkaz člena AMG, ZMS, RG ČR, RGS a průkaz člena ICOM.

Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi českými a slovenskými partneryPDF (99 kB)

Vzorový průkaz člena Rady galerií ČR:


Vzorový průkaz člena Zväzu múzeí na Slovensku:

    

Seznam členských institucí Zväzu múzeí na Slovensku, do kterých je držitelům průkazu AMG umožněn bezplatný vstup, naleznete zde.
 

Vzorový průkaz člena Rady galérií Slovenska:


Seznam členských institucí Rady galérií Slovenska, do kterých je držitelům průkazu AMG umožněn bezplatný vstup, naleznete zde.


Informujte nás o případech, kdy nebudou vzájemné dohody respektovány a držitelům průkazek AMG do některé z institucí nebude bezplatný vstup umožněn (s udáním data a instituce, kde se tak stalo). Vaše podněty pište na e-mail: amg@cz-museums.cz

 

Starý průkaz člena AMG (platnost průkazu ukončena k 30. červnu 2016)

               

nahoru