Spolupracující organizace AMG


Asociace krajů České republiky http://www.asociacekraju.cz
Česká archivní společnost, z. s. https://cesarch.cz
Česká centrála cestovního ruchu – agentura CzechTourism https://www.czechtourism.cz https://www.kudyznudy.cz
Český komitét Modrého štítu http://www.modrystit.cz
Český národní komitét ICOMOS, z. s. http://www.icomos.cz
Český výbor ICOM, z. s. https://icom-czech.mini.icom.museum
Československá obec legionářská http://www.csol.cz
Legal Partners, advokátní kancelář, s. r. o. http://www.legalpartners.cz
Ministerstvo kultury České republiky http://www.mkcr.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky http://www.msmt.cz
Ministerstvo vnitra České republiky – Odbor archivní správy a spisové služby https://www.mvcr.cz
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – NIPOS http://www.nipos-mk.cz
Národní muzeum http://www.nm.cz
Národní filmový archiv https://www.nfa.cz
Národní památkový ústav http://www.npu.cz
Rada galerií České republiky http://rgcr.cz
Rada galérií Slovenska http://www.rgsr.sk
Slovenský komitét ICOM https://icom-slovakia.mini.icom.museum
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky – SKIP http://www.skipcr.cz
Svaz měst a obcí České republiky http://www.smocr.cz
Unie zaměstnavatelských svazů České republiky http://www.uzs.cz
Zväz múzeí na Slovensku http://www.zms.sk

 

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Českou archivní společností, z. s. PDF 
Dne 18. ledna 2024 bylo mezi AMG a Českou archivní společností, z. s., podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci spočívající zejména v oblasti péče o kulturní dědictví České republiky. Spolupráce bude probíhat ve výměně zkušeností a poznatků, v předávání informací a oboustranné komunikaci, v rámci koncepční činnosti a přípravy nových legislativních norem či dalších souvisejících dokumentů v oboru muzejnictví, archivnictví, autorských práv, digitalizace kulturního dědictví a vzdělávání. Obě strany budou vzájemně propagovat a popularizovat svoje aktivity týkající se témat jejich společného zájmu. AMG a ČAS se též domluvily na součinnosti při přípravě a realizaci společných projektů (např. tematicky zaměřených školení, odborných seminářů a konferencí či dalších vzdělávacích aktivit). 

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism PDF 
Dne 16. září 2020 bylo mezi AMG a Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci spočívající zejména v oblasti prezentace muzeí a galerií jako atraktivních cílů turistů z domova i ze zahraničí. Kooperace bude probíhat ve výměně zkušeností a poznatků, v předávání informací a vzájemné komunikaci k tématům týkajícím se propagace movitého kulturního dědictví a muzejních institucí v České republice, v rámci koncepční činnosti a přípravy nových legislativních norem či dalších dokumentů ve sféře cestovního ruchu. Obě strany budou vzájemně popularizovat svoje aktivity týkající se témat jejich společného zájmu v oboru muzejnictví (např. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, soutěž Muzeum roku, kampaň Muzea a 20. století, portál Kudyznudy.cz, aj.). AMG a CzT se též domluvily na součinnosti při přípravě a realizaci společných projektů (např. výstav, veletrhů, školení, seminářů, konferencí a dalších marketingových či vzdělávacích aktivit).

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Národním památkovým ústavem PDF 
Dne 15. července 2020 bylo mezi AMG a Národním památkovým ústavem podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci spočívající zejména v oblasti péče o kulturní dědictví České republiky. Kooperace bude probíhat ve výměně zkušeností a poznatků, v předávání informací a vzájemné komunikaci, v rámci koncepční činnosti a přípravy nových legislativních norem či dalších dokumentů v oboru památkové péče, archeologie, autorských práv a digitalizace. Obě strany budou vzájemně propagovat a popularizovat svoje aktivity týkající se témat péče o kulturní dědictví a jeho prezentace. AMG a NPÚ se též domluvily na součinnosti při přípravě a realizaci tematicky zaměřených školení, odborných seminářů a konferencí či dalších vzdělávacích aktivit. 

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Národním muzeem PDF 
Dne 20. listopadu 2019 bylo mezi AMG a Národním muzeem podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. Partneři jím deklarují svůj zájem o pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce v oboru muzejnictví, kterou vnímají jako prospěšnou a obohacující. Kooperace bude probíhat v několika oblastech, a to ve výměně zkušeností a poznatků, vzájemné komunikaci k tématům společného zájmu, zejména v rámci koncepční činnosti, přípravy nových legislativních norem a strategických dokumentů, v oblasti péče o sbírky muzejní povahy, digitalizace kulturního dědictví a muzejní edukace. Obě strany budou nadále vzájemně propagovat a popularizovat činnosti týkající se např. Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, Festivalu muzejních nocí, Pražské muzejní noci, návštěvnické soutěže Muzeum roku, projektu do-muzea.cz, kampaně Muzea a 20. století, Serveru muzeí a galerií ČR či portálu eMuzeum.cz. AMG a NM se též domluvily na součinnosti při přípravě a realizaci tematicky zaměřených školení, odborných seminářů a konferencí či dalších vzdělávacích aktivit. 

Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti PDF 
Dne 10. září 2019 bylo mezi AMG, Asociací knihoven vysokých škol ČR, Sdružením knihoven ČR a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. Partneři jím deklarují svůj zájem o zapojení se do mezinárodních odborných struktur s cílem dosáhnout silnějšího hlasu českého knihovnictví v zahraničí a dále zlepšení podmínek k poskytování a rozvoji knihovnických služeb všech typů knihoven. Kooperace bude probíhat v několika oblastech, a to ve výměně zkušeností a poznatků, tvorbě legislativy, využívání příležitostí k financování významných projektů a vzdělávání knihovníků. AMG pro účely memoranda v rozsahu naplňování jednotlivých ustanovení zastupuje Knihovnická komise AMG.
 
Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi AMG a Legal Partners PDF 
Dne 9. července 2019 bylo mezi AMG a Legal Partners, advokátní kanceláří, s. r. o., podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci, které deklaruje zájem o pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce obou partnerů v oblasti právní osvěty. Spolupráce by měla probíhat zejména prostřednictvím konzultační a poradenské činnosti, tematicky zaměřených seminářů, školení či přednášek, a také sérií odborných článků publikovaných na stránkách Věstníku AMG na různá aktuální témata. Pro členské instituce AMG nadále pokračuje možnost využít 50% slevy na služby poskytované Legal Partners, a to ve všech odvětvích českého právního řádu. Cenové podmínky budou vždy konkretizovány adresně, na vyžádání daného člena AMG. V rámci spolupráce budou pro členy AMG dále k dispozici vzorové dokumentace k dalšímu využití a také právní online poradna. Více informací naleznete v sekci Právní poradna AMG.

Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi českými a slovenskými partnery
PDF 
Mezi AMG, Radou galerií ČR a Českým výborem ICOM na straně jedné a Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galerií Slovenska a Slovenským komitétom ICOM na straně druhé bylo slavnostně podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. Stalo se tak na 24. Valné hromadě Zväzu múzeí na Slovensku, která se konala 9. dubna 2014 v Banské Bystrici. Jeho předmětem je vyjádření společného úsilí partnerů v oblasti spolupráce s cílem zvýšit vzájemnou informovanost, účast na aktivitách partnerů, podpořit realizaci společných projektů a činnost partnerů podle aktuálních potřeb. Partneři mimo jiné doporučí svým členským institucím umožnění bezplatného vstupu (popř. vstupu s výrazně sníženou cenou) do objektů ve správě či majetku členských institucí partnerů pro zaměstnance členských institucí a členy partnerů, a to na základě předložení platného průkazu člena jednotlivých partnerů v pokladně instituce (jedna osoba na jeden předložený průkaz).

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Československou obcí legionářskou, o. s.
PDF 
Dne 20. května 2014 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Československou obcí legionářskou, které deklaruje vzájemnou informovanost a propagaci akcí týkajících se výročí 1. světové války.

 

Spolupráce v letech 2013–2018:

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi NPÚ a AMG
AMG a NPÚ memorandem deklarovaly zájem o pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce, a to zejména v oblasti vzájemného uznávání průkazů zaměstnance NPÚ a člena AMG za účelem zajištěné bezplatného vstupu do objektů ve správě NPÚ a ve správě či majetku členských institucí AMG. Na základě memoranda o vzájemné spolupráci doporučila Exekutiva AMG členským muzeím a galeriím AMG umožnění volných vstupů do svých institucí pracovníkům NPÚ a členům ICOMOS po předložení platného průkazu s účinností od 1. dubna 2013. Držitelům průkazu AMG po předložení vlastní průkazky u pokladny památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu byl v období 20132018 umožněn bezplatný vstup.

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi NPÚ a AMG bylo ze strany NPÚ vypovězeno v bodě uznávání volných vstupů dne 18. listopadu 2018. Platnost memoranda skončila ke dni 31. března 2019. Více informací viz článek Vzájemné uznávání volných vstupů a nové průkazy AMG ve Věstníku AMG 1/2019.


Spolupráce v letech 2016, 2018, 2019 a 2020:

Spolupráce AMG na mezioborovém veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., převzala záštitu nad veletrhy, které se uskutečnily ve dnech 4.–5. listopadu 2016, 8.–9. března 2018, 21.–24. února 2019 a 13.–16. února 2020.


Spolupráce v roce 2015:

Mediální spolupráce AMG a Literárních novin
Na základě dohody o mediální spolupráci mezi AMG a Litmedia a. s. se Literární noviny staly mediálními partnery akcí AMG v roce 2015 – XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014, Kampaně Muzea a 20. století a XI. Sněmu AMG v Plzni ve dnech 4.–5. listopadu 2015.

Mediální spolupráce AMG a časopisu Art+Antiques
Na základě dohody o mediální spolupráci mezi AMG a Ambit Media, a. s., se časopis Art+Antiques stal mediálním partnerem akcí AMG v roce 2015 – XI. ročníku Festivalu muzejních nocí – Národního zahájení v Liberci dne 15. května 2015, XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014, XI. Sněmu AMG v Plzni ve dnech 4.–5. listopadu 2015 a mezinárodního setkání Evropské sítě muzejních asociací (NEMO) v Plzni ve dnech 6.–8. listopadu 2015.

 

nahoru